POZIV ZA PRIJAVU

Projekat jačanja sestrinstva u BiH (ProSes) traži kvalifikovane medicinske sestre-tehničare iz BiH za  

ČLANOVE SAVJETODAVNOG ODBORA MEDICINSKIH SESTARA

Bosna i Hercegovina se suočava sa mnogobrojnim izazovima u oblasti zdravstva, među kojima su i  sve starije stanovništvo, porast nezaraznih bolesti i problema mentalnog zdravlja, te ozbiljno zagađenje. Ovi trendovi, zajedno sa drugima kao što su prelazak njege iz bolnica u zajednice i domove pacijenata, i sve veći naglasak na promociji zdravlja i prevenciji bolesti, doveli su do potrebe za kvalifikovanijom radnom snagom u zdravstvu, a posebno za medicinskim sestrama/tehničarima.

Kvalitetno obrazovane i stručne medicinske sestre/tehničari mogu značajno doprinijeti ostvarenju visokog kvaliteta života pojedinaca i zajednica pružanjem kvalitetnih usluga svima, a posebno ranjivim i socijalno isključenim grupama stanovništva. Projekat, koji finansira Vlada Švicarske a provode Fondacija fami i Ženevske univerzitetske bolnice (HUG), pomaže entitetskim ministarstvima zdravlja i obrazovanja i drugim relevantnim ustanovama i organizacijama da postignu ovaj cilj.

Kako bi projekat kontinuirano osiguravao relevantnost svojih aktivnosti i njihovu usklađenost sa sestrinskom profesijom, podržaće uspostavljanje Savjetodavnog odbora medicinskih sestara (SOMS) koji će poslužiti kao dodatni instrument da se čuje glas članova profesije.

SOMS će činiti tri do pet medicinskih sestara/tehničara iz BiH, koji će blisko sarađivati sa međunarodnim savjetnikom za sestrinstvo. Njihov zadatak će biti da projektu daju preporuke, mišljenje i savjete vezane za sestrinsku profesiju.

Odabir podobnih kandidata biće zasnovan na sljedećim kriterijima:

· iskustvo u sestrinskoj profesiji
· nivo obrazovanja
· dosadašnji doprinos sestrinskoj profesiji
· veza sa sestrinskim organizacijama
· sposobnost za timski rad
· vještina pisanja i izlaganja
· poznavanje engleskog jezika

Zainteresovani treba da dostave biografiju, kao i pismo motivacije kojim će iskazati spremnost i raspoloživost da predstavljaju sestrinsku profesiju i daju doprinos projektnim intervencijama do 31. marta 2019. na proses@fondacijafami.org, sa napomenom u predmetu (subject) email-a SOMS.

Kontaktirani će biti samo kandidati koji uđu u uži izbor.

Više informacija o projektu i SOMS dostupno je na www.fondacijafami.org.Projekat jačanja sestrinstva u Bosni i Hercegovini

Faza 2: 1. decembar 2017. – 30. novembar 2021.

 Prilog ugovoru

USLOVI SPORAZUMA – Opis poslova i zadataka

za

Savjetodavni odbor medicinskih sestara

1. Kontekst

1.1 Kontekst projekta

Bosna i Hercegovina se suočava sa mnogobrojnim globalnim izazovima: sve starijim stanovništvom, porastom nezaraznih bolesti, značajnim porastom problema mentalnog zdravlja, ozbiljnim zagađenjem, povećanom nejednakošću i drugima. Ovi trendovi, zajedno sa drugima kao što su prelazak njege iz bolnica u zajednice i domove pacijenata, veći naglasak na promociji zdravlja i prevenciji bolesti, te veća uključenost pacijenata u poboljšanje zdravstvenih ishoda, doveli su do potrebe za kvalifikovanijom radnom snagom u zdravstvu, a posebno za medicinskim sestrama/tehničarima. Dobro obrazovane i stručne medicinske sestre/tehničari mogu značajno doprinijeti ostvarenju visokog kvaliteta života pojedinaca i zajednica. Oni imaju bitnu ulogu u promociji zdravih životnih stilova, sprečavanju bolesti, pružanju terapijskih usluga i dugoročne njege onima kojima je to potrebno.

Projekat jačanja sestrinstva u BiH (ProSes) je osmišljen da bi pomogao ministarstvima zdravlja i obrazovanja kao ključnim akterima, te drugim relevantnim vlastima i ustanovama, da postignu ovaj cilj. Projekat jačanja sestrinstva u BiH finansira i podržava Vlada Švajcarske, a mandat za implementaciju projekta je povjeren Konzorciju kojeg čine Fondacija Fami i Ženevske univerzitetske bolnice (HUG). Projekat djeluje u cijeloj Bosni i Hercegovini i predviđa dugoročnu intervenciju. Nakon prve faze koja je trajala od 1. oktobra 2012. do 30. novembra 2017. uslijedila je druga faza koja će trajati of 1. decembra 2017. do 30. novembra 2021. godine.


1.2 Opšti cilj projekta i svrha druge faze

Svrha projekta je da omogući medicinskim sestrama/tehničarima da pružaju kvalitetne usluge svima, a posebno ranjivim i socijalno isključenim grupama stanovništva, sa krajnjim ciljem da se poboljšaju zdravstveni ishodi u BiH. Spomenuta svrha unapređenog kvaliteta i pristupa će se postići kombinovanim angažmanom u tri oblasti projekta (komponente):

Komponenta 1: Profesionalno okruženje medicinskih sestara/tehničara
Komponenta 2: Pristup sestrinstvu u zajednici/polivalentnoj patronaži
Komponenta 3: Javno obrazovanje u sestrinstvu


1.3 Projektna strategija djelovanja

Projekat će primarno imati ulogu fasilitatora te davati tehničku podršku i obezbjeđivati kontrolu kvaliteta za domaće institucije i partnere dok uvode potrebne promjene i poboljšanja. Ipak, biće neophodno da se projekat uključi u sâmo provođenje niza aktivnosti u onim oblastima u kojima ne postoji odgovarajuća domaća ekspertiza i/ili se transfer inostrane eskpertize ocijeni kao posebno koristan. Kada je u pitanju geografsko područje, projekat djeluje u cijeloj Bosni i Hercegovini: Federaciji BiH, Republici Srpskoj i Brčko distriktu.


1.4 Svrha i zadaci Savjetodavnog odbora medicinskih sestara

Svrha Savjetodavnog odbora medicinskih sestara (SOMS) je da podrži projektne intervencije ekpertizom iz sestrinske profesije. SOMS će projektu obezbijediti preporuke, mišljenje i savjete.

Uloga SOMS-a je da:

· aktivno istražuje i analizira informacije o praksi, prioritetima, problemima i izazovima sestrinske profesije u BiH koji su u vezi sa oblastima djelovanja projekta, te dâ ideje kako prevazići probleme i aktivno podržati razvoj sestrinstva u BiH;
· predloži pristupe i instrumente za unapređenje priznavanja sestrinske profesije i položaja medicinskih sestara-tehničara u zdravstvenim sistemima u BiH;
· dâ mišljenje i podršku projektnom timu u pronalaženju i analiziranju alternativnih pristupa za provedbu projekta;
· dâ mišljenje i preporuke Upravnom odboru projekta i donosiocima odluka po pitanju strategije za provođenje aktivnosti i prioriteta projekta.

Savjeti i preporuke koje pruži SOMS biće korišteni za (i) fino podešavanje projektnih intervencija na operativnom nivou; (ii) informiranje godišnjeg operativnog planiranja; i (iii) pružanje podrške procesu donošenja odluka Upravnog odbora na strateškom nivou.

Da bi bio što bliže terenu i omogućio da se čuje glas pripadnika profesije, SOMS će izgraditi i koristiti različite komunikacijske kanale za medicinske sestre.

Međunarodni savjetnik za sestrinstvo kojeg će angažovati SDC, pomoći će rad SOMS-a davanjem savjeta i omogućavanjem uvida u međunarodne trendove, najbolje prakse i baze znanja iz oblasti na kojima SOMS radi.


2. Sastav i način rada SOMS-a


2.1 Veličina i kriteriji

SOMS će bit sastavljen od tri do pet medicinskih sestara iz cijele BiH. Među članovima SOMS-a će biti osigurana ravnoteža znanja i iskustva iz oblasti sestrinskog obrazovanja, osiguranja kvaliteta, primarne zdravstvene zaštite, sekundarne/tercijarne zdravstvene zaštite i javnog zdravstva.

Prijave za članstvo u SOMS razmatraće se na osnovu sljedećih kriterija:

• iskustva u sestrinskoj profesiji/veza sa sestrinskom praksom
• nivoa obrazovanja
• dokazanog dosadašnjeg doprinosa sestrinskoj profesiji
 veza sa sestrinskim organizacijama
• sposobnosti za timski rad
• vještina pisanja i izlaganja
• poznavanje engleskog jezika

Pored navedenog, od kandidata se očekuje motivaciono pismo kojim će iskazati spremnost i raspoloživost da predstavljaju sestrinsku profesiju i daju doprinos projektnim poduhvatima. 

U slučaju da jedno ili više mjesta bude upražnjena, to mjesto ili mjesta će biti popunjena obnavljanjem konkursa.


2.2 Odabir i trajanje mandata

Medicinske sestre će biti angažovane za članove SOMS-a na osnovu konkursa. Procesom odabira upravljaće ProSes, a odabrane kandidate predložiti za imenovanje Upravnom odboru projekta. Po imenovanju, članovi SOMS-a će tu funkciju obavljati do kraja druge faze projekta.


2.3 Organizacija, izvještavanje i veze SOMS-a sa projektom

SOMS će se organizovati po pitanju (i) pozivanja na sastanke, (ii) utvrđivanja dnevnog reda, (iii) rada na pitanjima i oblastima vezanim za projekat ili razvojima u okviru sestrinske profesije, (iv) podnošenja usaglašenih preporuka projektu. Po zahtjevu, projekat će imati ulogu sekretarijata.

Inicijator zadataka SOMS-a može biti projekat ili Upravni odbor – putem menadžera projekta – ili sâm SOMS. Pitanja i zahtjevi za preporukama će se SOMS-u uputiti u pisanoj formi, a on će svoje usaglašene odgovore/preporuke dostaviti menadžeru projekta na isti način.

Članovi SOMS-a će na tromjesečnoj osnovi dostavljati sažeti timski izvještaj o poduzetim aktivnostima, zaključcima i preporukama o temama o kojima se raspravljalo, uz kratke zabilješke sa svakog održanog sastanka. Vođenje zabilješki je zadatak članova SOMS-a.

Članovi SOMS-a su saglasni da posvete potrebno vrijeme i trud preuzetim zadacima. Zadaci koji prevazilaze razumni okvir (20 dana po članu SOMS-a godišnje) biće predmet posebnog i specifičnog sporazuma.


2.4 Podrška projektnog tima

Pored svog redovnog doprinosa, članovi SOMS-a će se redovno sastajati tromjesečno, sa mogućnosšću dodatnih ad-hoc sastanaka po zahtjevu. Projekat (ProSes) će pokriti sljedeće troškove:

· novčanu nadoknadu za članove SOMS-a;
· putne troškove i troškove smještaja vezane za tromjesečne sastanke;
· troškove najma prostora za održavanje sastanaka;
· prevod, po potrebi.


2.5 Honorar i plaćanje

Honorar će članovima SOMS-a biti isplaćivan paušalno na tromjesečnoj osnovi.


2.6 Kodeks ponašanja

Članovi SOMS-a su saglasni da se ponašaju na način kojim će:

· staviti na prvo mjesto interese sestrinske profesije;
· zaštiti integritet i ugled projekta;
· promovisati vrijednosti projekta;
· zaštiti povjerljivost informacija dobijenih od projekta, i
· izbjeći konflikt interesa.


2.7 Prestanak važenja sporazuma

Članovi SOMS-a mogu prestati obavljati svoju ulogu dostavljanjem pisanog zahtjeva manadžeru ProSes-a, a koji će proslijediti i svim drugim članovima SOMS-a, najmanje mjesec dana unaprijed.


Za preuzeti: Uslovi sporazuma – Opis poslova i zadataka za Savjetodavni odbor medicinskih sestara - PDF dokument.