Latinica     Ћирилица     English
         
  KATEGORIJE GRANTOVI ARHIVA LINKOVI
ProSes početna Video ProSes grantovi Arhiva novosti UNICEF
Kontakt Publikacije Odobreni grantovi ProSes bilten WHO
Galerija Aplikacije      
         

Copyright@2007- 2018 Fondacija fami. Sva prava zadržana. Sadržaj ovih stranica ne smije se prenositi bez dozvole vlasnika.
pretraži Fondacija fami

ProSes grantovi za učešće na konferencijama - Vodič i obrasci za prijavu

Cilj

Obezbjeđivanjem bespovratnih sredstava (grantova), ProSes želi podržati medicinske sestre i tehničare da iskoriste potencijalne prednosti učešća na različitim konferencijama (širenje informacija, umrežavanje, kontinuirana edukacija i razvoj vještina, napredovanje u karijeri i profesiji), i na taj način pomogne izgradnji kapaciteta medicinskih sestara i tehničara u BiH.


Način prijavljivanja

Podnosioci zahtjeva se mogu prijaviti tako što će poslati prijavu u pisanoj formi Fondaciji fami na sljedeću adresu: Fondacija fami, Višegradska 24, 71000 Sarajevo (originalni dokumenti) i/ili putem elektronske pošte (potpisani i skenirani dokumenti) na adresu: proses@fondacijafami.org. Zahtjev se treba napisati na jednom od tri zvanična jezika u BiH (domaće i regionalne konferencije), odnosno na engleskom (međunarodna konferencija), i treba sadržavati sljedeće:

• informacije o podnosiocu zahtjeva i sve relevantne informacije/dokumente vezane za konferenciju navedene u Obrascu 1;
• procjenu ukupnih troškova i iznos za koji se traži finansijska podrška u obrascu 2;
• pismo motivacije;
• biografiju;
• prijavljeni sažetak rada.


Kriteriji podobnosti

Kako bi stekli pravo na bespovratna sredstva ProSes-a za učešće na konferenciji, svaki podnosilac zahtjeva mora ispuniti sljedeće kriterije:

• Sva gore navedena dokumentacija mora biti dostavljena u naznačenom roku;
• Podnosilac zahtjeva mora biti medicinska sestra/tehničar iz Bosne i Hercegovine;
• Podnosilac zahtjeva posjeduje visok stepen znanja jezika koji se koristi na konferenciji (potrebno je priložiti rad napisan na jeziku koji se koristi na konferenciji, kao i potvrdu o poznavanju datog stranog jezika);
• Konferencija mora biti primarno, ili dijelimično, vezana za oblast sestrinstva;
• Sažetak rada nije predstavljan ranije na drugim konferencijama;
• Podnosilac zahtjeva nije bio/bila korisnik ProSes granta u prethodnih 12 mjeseci;
• U slučaju ranijeg korištenja ProSes granta, podnosilac zahtjeva je ispunio svoje ugovorne obaveze.

U slučaju da nije moguće podržati sve kandidate u iznosu propisanim vodičem, kandidatima će se dodijeliti manja sredstva od traženih da bi se mogao podržati što je moguće veći broj kandidata.


Proces odabira i informisanja podnosioca zahtjeva

Odabir korisnika granta vrši Komisija za dodjelu grantova za učešće na konferencijama medicinskih sestara-tehničara ProSes-a (u daljnjem tekstu: Komisija za dodjelu grantova) koju čine imenovane osobe iz Federalnog ministarstva zdravstva i Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske kao vanjski saradnici projekta i tri člana ProSes projektog tima.

Odabir i dodjela sredstava se vrše na temelju procjene svih pristiglih prijava za određeni grant, na osnovu kriterija podobnosti.

Podnosioci zahtjeva biće obavješteni o odluci Komisije za dodjelu grantova putem elektronske pošte kao i javno dostupne liste odobrenih grantova na web stranici ProSes-a u roku od 15 dana po zatvaranju određenog granta.


Krajni rokovi za prijavu

Podnosioci prijave treba da predaju prijavu u naznačenim rokovima.

Prilikom odabira jednog od niže navedenih rokova za slanje prijave, podnosioci zahtjeva treba da vode računa i o činjenici da će lista odobrenih grantova biti dostupna 15 dana nakon zatvaranja određenog granta.

NAPOMENA: Prvi aktuelan rok za prijavu u 2018. godini je od 1.maja - 30.juna, za konferencije koje se dešavaju posle 1. avgusta 2018.

Vrijeme održavanja konferencije

Rok za prijavu

Rad komisije

Odluka komisije

poslije 1. aprila

1. januar -28. februar

1.-15. mart

15. mart

poslije 1. juna

1. mart - 30. april

1.-15. maj

15. maj

poslije 1. avgusta

1. maj - 30. juni

1.-15. juli

15. juli

poslije 1. oktobra

1. juli - 31. avgust

1.-15. septembar

15. septembar

poslije 1. decembra

1.septembar -31.oktobar

1.-15. novembar

15. novembar

poslije 1. februara

1.novembar-31.decembar

1.-15. januar

15. januar

 

Jan

Feb

Mart

Apr

Maj

Juni

Juli

Avg

Sep

Okt

Nov

Dec

Jan

Feb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

itd.

→    vrijeme održavanja konferencije               kocka1 rok za prijavu               kocka2 rad komisije


Informacije o novčanim sredstvima

Iznos granta koji se može tražiti:

• do 80% iznosa opravdanih troškova od ukupnih procjenjenih troškova ILI maksimalno 1.500 KM (međunarodna konferencija), odnosno 600 KM (domaća i regionalna konferencija) (manji od dva navedena maksimalna iznosa).

Komisija zadržava pravo da u posebnim slučajevima za aktivno učešće u konferenciji dodjeli bespovratna sredstva i u iznosu većem od navedenih.

Vrste opravdanih troškova za koje se može dobiti finansijska pomoć:

• troškovi putovanja i smještaja (ekonomskom klasom);
• kotizacija za učešće na konferenciji (ako postoji, onda iznos za ranu prijavu);
• štampanje postera.  

 

Obaveze korisnika granta

• Prije sklapanja ugovora sa Fondacijom fami, podnosilac zahtjeva kome je odobren grant će obezbijediti predračun sa uključenim porezom na dodatnu vrijednost ili dokaz (npr. informativni letak ili web stranica) o planiranim troškovima kotizacije i smještaja;
• Korisnik granta će obezbijediti novčano učešće navedeno u Obrascu 2;
• Po povratku sa konferencije, korisnik granta će napisati i dostaviti izvještaj o konferenciji (u formatu i vremenskom okviru koji će biti definisan po odobrenju granta), kao i kompletan rad u elektronskoj formi (poster, prezentaciju) koji ProSes može koristiti u svrhu dijeljenja informacija sa kolegama i koleginicama iz struke (putem web stranice projekta ili drugih sredstava komunikacije).  

 

Prelazne obaveze

• Fondacija fami, odnosno projekat ProSes zadržava pravo provjere dostavljenih dokumenata i procjenjenih troškova putem kontaktiranja organizatora konferencije (telefonski, email ili dr.);
• Fondacija fami, odnosno projekat ProSes, zadržava pravo da prihvati u potpunosti ili djelimično zahtjev za odobrenje granta, ili odbije sve zahtjeve u bilo koje vrijeme prije početka konferencije;
• Neispunjavanje obaveza koje je korisnik preuzeo dobijanjem granta (neodlazak na konferenciju) imaće za posljedicu povrat finansijskih sredstava dogovorom ili putem nadležnih sudova.  

 

 

Obrazac 1. Informacije o podnosiocu prijave i konferenciji

 

 

                                                                                      Podnosilac prijave

Ime i prezime
(titula ako je to primjenjivo)

 

 

 

 

 

Ustanova

 

 

 

 

Radno mjesto

 

Završeno formalno obrazovanje

 

Poštanska adresa

 

 

Telefon

 

 

Mobilni telefon

 

 

 

 

 

 

E-mail adresa

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      Konferencija
- naziv
- datum
- mjesto
- ustanova domaćin
- program
(priložiti ako je dostupan)
 
Naziv rada
(Svojeručnim potpisom na kraju obrasca 2 ujedno potvrđujem da rad nije ranije predstavljan na drugim konferencijama.)
 

 

Obrazac 2. Procjena troškova (KM)


 

                                              a = b + c

KM

 a)

Ukupni troškovi (1+2+3+4)

 

 

  1) Prevoz  
  2) Smještaj (navesti i broj noćenja);  
  3) Kotizacija  
  4) Štampanje postera (u slučaju poster prezentacije)  

 b)

Iznos za koji se traži finansijska podrška:
do 80% iznosa ukupnih procjenjenih troškova ILI maksimalno 1.500 KM (međunarodna konferencija), odnosno 600 KM (domaća i regionalna konferencija) (manji od dva navedena maksimalna iznosa)

 

 

 c)

Novčano učešće podnosioca prijave –
ličnim sredstvima, sredstvima poslodavca, organizatora i drugo (minimum 20% ukupnih troškova za međunarodne kurseve)

 

 

 

Podnosilac prijave

_________________________________

 

Za preuzeti: Proses grantovi za učešće na konferencijama, Vodič - PDF verzija dokumenta

Za preuzeti: Obrasci za prijavu - PDF verzija obrazaca