Latinica     Ћирилица     English

Osmočlana radna grupa (RG) za izradu, implementaciju i evaluaciju standardnih operativnih procedura (SOP) sestrinske prakse u Federaciji BiH koju je imenovao Federalni ministar zdravstva je krajem mjeseca juna 2016. godine finalizirala dogovorene zadatke i dostavila izvještaj.

RG je formirana u sklopu nastavka pružanja podrške ProSes-a standardizaciji sestrinske prakse, a sa krajnjim ciljem poboljšanja sigurnosti, kvalitete i učinkovitosti zdravstvene zaštite. Njeni zadaci su bili da:

1. analizira sestrinske SOP-ove koji su ranije izrađeni u sklopu saradnje ProSes-a i AKAZ-a, u smislu njihove primjenjivosti u sistemu zdravstvene zaštite u FBiH, kao i u smislu njihovog sadržaja,
2. da preporuke za poboljšanje SOP-ova u onom dijelu u kojem je to neophodno,
3. uradi analizu primjenjivosti istih u u Domu zdravlja Sarajevo, i
4. preporuči modele za praćenje i diseminaciju SOP-ova za područje FBiH.

Sljedeće je ostvareno:

1. RG je utvrdila da analizirani SOP-ovi, određeni za reviziju, u većini ne zadovoljavaju procese na koje se odnose, sa ciljem osiguranja kvalitetne i sigurne sestrinske usluge.

2. Uslijedila je revizija 9 od 26 postojećih SOP-ova za koje je ocjenjeno da su od posebnog značaja za sestrinsku praksu: procedura o zakazivanju i promjeni termina, proceduru tretiranja lakših opekotina, proceduru o mjerenju tjelesne mase i visine i izračunavanja indexa tjelesne mase, proceduru o navlačenju lijeka iz bočice, proceduru u identifikaciji pacijenta, proceduru o uspostavljanju venskog puta, postupak mjerenja pulsa, tehnika mjerenja krvnog pritiska i tehnika mjerenja GUK-a.

3. Analizom primjenjivosti razvijenih SOP-ova u Domu zdravlja Ilidža, utvrđeno je da sertifikacijski i akreditacijski standardi ne obuhvataju sve procedure sestrinskih procesa i zaključeno da je potrebno u postojeće standarde integrisati niz novih sestrinskih procedura te razviti nove procedure koje se odnose na radne procese koje pružaju medicinske sestre-tehničari. U skladu sa navedenim zaključkom, RG je izradila Uputstvo za izradu standardnih operativnih procedura, standardizovala osnovne elemente sadržaja SOP-ova koji opisuju sestrinski postupak u procesu pružanja usluga, te izradila set novih procedura za koje je ocijenila da će uveliko doprinijeti unapređenju i standardizaciji sestrinske prakse: procedura snimanja elektokardiograma, procedura sigurnog odlaganja oštrih predmeta, standardna procedura za primjenu „pet pravila“ prije primjene lijeka, procedura o mjerenju tjelesne temperature, postupak uvođenja i održavanja urinarnog katetera, procedura intramuskularne primjene lijeka, procedura pripreme i sterilizacije instrumenata i sanitetskog materijala, te procedura pranja i dezinfekcije ruku.

4. RG je naglasila obavezu i ulogu koje imaju sestrinske organizacije u procesu standardizacije sestrinske prakse, te dala niz preporuka za njihovu diseminaciju kao što su: integrisanje revidiranih i novorazvijenih SOP-ova u sertifikacijske i akreditacijske standarde za domove zdravlja na nivou FBIH, štampanje razvijenih procedura u obliku priručnika koji bi se predstavio i distribuirao u svim domovima zdravlja na području FBiH, itd. RG je također predložila razvoj 24 nove procedure sa ciljem standardizacije najčešćih sestrinskih procesa/usluga u primarnoj zdravstvenoj zaštiti koji su većim dijelom navedeni u „Plavoj knjizi“, (Standardi i normativi zdravstvene zaštite iz obaveznog osiguranja i nomenklatura usluga u FBiH: 2014).

         
  KATEGORIJE GRANTOVI ARHIVA LINKOVI
ProSes početna Video ProSes grantovi Arhiva novosti UNICEF
Kontakt Publikacije Odobreni grantovi ProSes bilten WHO
Galerija Aplikacije      
         

Copyright@2007- 2018 Fondacija fami. Sva prava zadržana. Sadržaj ovih stranica ne smije se prenositi bez dozvole vlasnika.
pretraži Fondacija fami