Latinica     Ћирилица     English

Drugi zajednički sastanak članova radnih grupa za reformu nastavnog plana i programa (NPP) na studijama sestrinstva/zdravstvene njege Medicinskog fakulteta Tuzla i Medicinskog fakulteta Banjaluka održan je 16. novembra 2015. godine u Tuzli. Završne verzije kurikuluma predstavile su prof. Amela Matavulj (rukovoditeljka studijskog programa zdravstvene njege na Medicinskom fakultetu u Banjaluci) i prof. dr Vesna Ferković (prodekanesa za predkliničku nastavu na Medicinskom fakultetu Tuzla).

Radne grupe su počele sa aktivnostima u aprilu ove godine, sa zadatkom da usklade NPP na studiju sestrinstva/zdravstvene njege sa direktivama Evropske unije o priznavanju stručnih kvalifikacija (Direktiva 2005/36/EZ i Direktiva 2013/55/EZ). Definisana su jezgra kompetencija koje se stiču na studijskom programu, adekvatno raspodjeljen broj sati teorijske i praktične nastave, oasigurano pravilno radno opterećenje studenata izraženo u formi ECTS bodova, uvodeni novi predmeta i modifikovani neki od postojećih, te definisani ciljevi predmeta i ishodi učenja koji se trebaju postići u pojedinačnim predmetima i u cjelokupnom studijskom programu. Pri tome su ispoštovane obavezujuće zakonske regulative u oblasti obrazovanja na nivou entiteta/kantona. Za ovako složen zadatak radne grupe su dobile stručnu pomoć nekolicine bh. i stranih stručnjaka (Švajcarska, Slovačka, Slovenija) koju je obezbijedio ProSes.

Rezultat su NPP preorijentisani od medicinskog ka holističnom, sestrinskom pristupu, sa oko 80% sadržaja usaglašenog između dva fakulteta. Reformirani NPP će unaprijediti priznavanje stručnih kvalifikacija na teritoriji BiH i van nje za buduće diplomirane medicinske sestre i tehničare/diplomirane medicinare zdravstvene njege, olakšavajući prohodnost radne snage; to će u krajnoj liniji osigurati kvalitetniju, stručniju i sigurniju zdravstvenu njegu za sve građane BiH. Izrada sadržaja nastavnih predmeta i kataloga kliničkih vještina, te ulazak u proceduru usvajanja i licenciranja NPP su koraci koji predstoje. Za primjenu revidiranih NPP neophodno je da diplomirane medicinske sestre i tehničari/diplomirani medicinari zdravstvene njege što brže steknu uslove za izbor u saradnička, a zatim i nastavna zvanja.

Pored članova radnih grupa fakulteta iz Tuzle i Banjaluke koji rade na reviziji svojih NPP na studiju sestrinstva/zdravstvene njege, sastanku su prisustvovali i predstavnici Federalnog ministarstva zdravstva; Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona; Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona; ProSes-a; te Švajcarske ambasade u Sarajevu kao predstavnika donatora projekta – Vlade Švajcarske. Učešće u diskusiji su uzeli i predstavnici Fakulteta zdravstvenih studija Sarajevo i Visoke medicinske škole Prijedor.

Fokus projekta u četvrtoj projektnoj godini biće usmjeren na Fakultet zdravstvenih studija Sarajevo, Visoku zdravstvenu školu Bihać i Visoku medicinsku školu Prijedor kako bi prilagodili svoje NPP zahtjevima direktiva Evropske unije. Na ovaj način će svi javni sestrinski fakulteti u BiH (pet kroz ProSes, tri kroz Tempus CCNURCA projekat) proći kroz proces usklađivanja NPP sa direktivama i standardima Evropske unije.

Proces reforme NPP dio je aktivnosti koje ProSes provodi u okviru svoje treće komponente u saradnji sa javnim fakultetima sa studijama zdravstvene njege/sestrinstva u BiH. Podrška je definisana sporazumima o saradnji koji su potpisani sa svih osam fakulteta/visokih škola sa studijama zdravstvene njege/sestrinstva u BiH.

Dodatne informacije:

Stručno tumaenje direktive EZ i preporuke za NPP - prezentacija

         
  KATEGORIJE GRANTOVI ARHIVA LINKOVI
ProSes početna Video ProSes grantovi Arhiva novosti UNICEF
Kontakt Publikacije Odobreni grantovi ProSes bilten WHO
Galerija Aplikacije      
         

Copyright@2007- 2018 Fondacija fami. Sva prava zadržana. Sadržaj ovih stranica ne smije se prenositi bez dozvole vlasnika.
pretraži Fondacija fami