Latinica     Ћирилица     English
         
  KATEGORIJE GRANTOVI ARHIVA LINKOVI
ProSes početna Video ProSes grantovi Arhiva novosti UNICEF
Kontakt Publikacije Odobreni grantovi ProSes bilten WHO
Galerija Aplikacije      
         

Copyright@2007- 2018 Fondacija fami. Sva prava zadržana. Sadržaj ovih stranica ne smije se prenositi bez dozvole vlasnika.
pretraži Fondacija fami

KRITERIJI ZA AKADEMSKI RAZVOJ U SESTRINSTVU I OBRAZAC ZA PRIJAVU

PODRŠKA DOKTORSKOM STUDIJU MEDICINSKIH SESTARA/TEHNIČARA KROZ GRANTOVE NA JAVNIM SESTRINSKIM FAKULTETIMA U BiH

 

1. Javno obrazovanje u sestrinstvu

1.1. Pristup III ciklusu studija zdravstvene njege u BiH

Pružanje kvalitetnih sestrinskih usluga zahtijeva obrazovane i kompetentne medicinske sestre. To se može postići jačanjem obrazovnih sistema u Bosni i Hercegovini. Prilagođavanje formalnog obrazovanja novim potrebama zdravstvenih sistema je od suštinskog značaja za poboljšanje kvaliteta zdravstvenih usluga, a samim tim i za pozitivan uticaj na efikasnost zdravstvenih sistema u BiH.

Značajan uspjeh je ostvaren tokom prve faze projekta koja je bila usmjerena na formalno visoko obrazovanje medicinskih sestara/tehničara na javnim fakultetima/studijskim programima - zdravstvene njege/sestrinstva u BiH i to kroz:

• Postizanje dogovora u definisanju kompetencija medicinskih sestara/tehničara koje se trebaju steći na visokom nivou obrazovanja da bi se moglo odgovoriti na sadašnje i buduće zdravstvene potrebe i probleme stanovništva, a koji uključuje dogovor o izmjenama nastavnih planova i programa koje zahtijevaju prilagođeni profili kompetencija. U sklopu ovih aktivnosti nastavni planovi i programi revidirani su na 5 visokoškolskih ustanova, od kojih je jedan u primjeni od 2016/17. Na nekim sestrinskim fakultetima razvijeni su katalozi kliničkih vještina. Kabineti kliničkih vještina na svih 8 javnih sestrinskih fakulteta su opremljeni, a medicinske sestre/tehničari koje ih vode su osposobljeni za rad u kabinetima;
• Razvoj strategija za izgradnju domaćih predavačkih kapaciteta medicinskih sestara na visokom nivou obrazovanja. Projekat je podržao medicinske sestre/tehničare koji su ispunjavali određene kriterijume za dodjelu stipendija za doktorske studije, te je ukupno dodijeljeno 10 stipendija u prvom krugu i 11 u drugom;

Jedan od podciljeva treće komponente projekta i u drugoj fazi u okviru javnog obrazovanja u sestrinstvu je i finansijska podrška pristupu medicinskih sestara doktorskim studijama. Stoga, projekat će predložiti model podrške za one medicinske sestre/tehničare koje su spremni da napreduju u akademskoj karijeri.

I u drugoj fazi projekta treća komponenta usmjerena je na javno obrazovanje u sestrinstvu kroz:

• podršku reformi obrazovanja u javnim srednjim medicinskim školama;
• daljnje usklađivanje studijskih programa zdravstvene njege/sestrinstva sa standardima EU;
• izgradnju predavačkih kapaciteta pružanjem podrške diplomiranim medicinskim sestrama u pristupu II i III ciklusu obrazovanja;
• te izradu strategija za uvođenje specijalističkih programa u oblasti sestrinstva.


1.2. Značaj akademskog razvoja u sestrinstvu

Po uzoru na zemlje EU, obrazovanje medicinskih sestara/tehničara se i u BiH podiže na veći akademski nivo. Medicinske sestre/tehničari dobivaju mogućnost akademskog napretka u svojoj zemlji. Iako će u prelaznom periodu prve generacije sestara magistara i doktora sestrinstva obrazovati ljekari, nakon završetka II ili III ciklusa studija medicinske sestre bi trebale biti birane u akademska zvanja. Tek onda kada medicinske sestre/tehničari budu predavači na ovim fakultetima, imaćemo sistem obrazovanja usklađen sa EU standardima.

Podrška projekta ProSes-a u ovom segmentu je veoma značajna. Medicinske sestre/tehničari će dobiti mogućnost da uz finansijsku podršku od strane projekta, u skladu sa kriterijima, upišu doktorski studij, te tako steknu preduslove da budu birani u akademska zvanja.


Tabela 1. Lista javnih fakulteta u BiH sa doktorskim studijama zdravstvene njege/sestrinstva

Naziv fakulteta

 

Posjeduje doktorski studij

Najviše akademsko zvanje sestara na studiju sestrinstva i broj biranih zvanja

Fakultet zdravstvenih studija, Sarajevo

Da

Docent (4)

Fakultet zdravstvenih studija, Mostar

Da

Docent (1)

Medicinski fakultet, odsjek Zdravstvena njega, Zenica

Ne

Docent (1), Viši asistent (1)

Medicinski fakultet, Odsjek zdravstvenih studija, Tuzla

Ne

Asistenti (spoljni saradnici)

Fakultet zdravstvenih studija, Bihać

Ne

Viši asistent (1)

Medicinski fakultet, Studij zdravstvena njega, Banja Luka

Da

Viši asistent (2)

Medicinski fakultet, Studij zdravstvena njega, Foča

Da

Viši asistent (3)

Visoka medicinska škola, Prijedor

Ne

0

Studijski program zdravstvene njege Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru

Ne

0Tabela 2. Cijena doktorskih studija u BiH

Doktorski studij

Cijena koštanja (KM)

Trajanje studija

Bosna i Hercegovina

11.000 - 15.000

3 godine (6 semestara)

 

2. Uvjeti i procedura apliciranja za ProSes stipendiju

2.1. Kriteriji za stipendiranje na III ciklusu studija zdravstvene njege/sestrinstva

Pravo na prijavu prema dole navedenim kriterijumima (Tabela 3), imaju studenti doktorskog studija na I, II ili III godini studija na jednom od javnih fakulteta u BiH. Stipendije će se dodijeliti studentima doktorskog studija koji su upisani na bilo koji semestar koji završava do 30. novembra 2018. godine u iznosu od 50-90% od ukupnog iznosa školarine za dati semestar, u zavisnosti od ukupnog broja kandidata koji ispunjavaju uslove i raspoloživih sredstava.

Rok za apliciranje je: 30.09.2018.

2.2. Procedura obrade aplikacija

Izbor kandidata će vršiti komisija imenovana od strane ProSes-a na osnovu datih kriterija. Odabrani kandidati će biti u obavezi potpisati ugovor sa ProSes-om.

2.3. Potrebni dokumenti za apliciranje


Tabela 3. Potrebni dokumenti i kriteriji kriteriji koje dokazuju za dodjelu stipendija za III ciklus doktorskih studija zdravstvene njege/sestrinstva

 

Potrebni dokumenti Kriterij Vrsta kriterija

Potvrda ili ugovor o studiranju

Upisane doktorske studije su na nekom od javnih fakulteta sa studijama zdravstvene/sestrinske njege u BiH.

(Eliminatorni – ispunjava/ ne ispunjava)

Potvrda o upisanom semestru i njegovom trajanju

Semestar za koji se traži podrška završava do 30.11.2018.g.

Ovjerena kopija uvjerenja o državljanstvu

Državljanstvo BiH

Ovjerena kopija diplome i/ili dodatka diplomi

Završen I ciklus akademskih studija zdravstvene njege/sestrinstva – 180/240 ECTS

Ovjerena kopija diplome i/ili dodatka diplomi

Završen II ciklus akademskih studija zdravstvene njege/sestrinstva

Potvrde (samo ukoliko već dostavljene diplome ili dodatak diplomi ne sadrže prosjek ocjena)

Ostvareni prosjek ocjena 8,0 (ili 3,5) i više na I ciklusu studija

 

Ostvareni prosjek ocjena 8,0 (ili 3,5) i više na II ciklusu studija

-

Uspjeh na I ciklusu studija

Uspješnosti (max. 15 bodova)

-

Uspjeh na II ciklusu studija

Uvjerenja ili potvrde o trajanju (dvo-, tro- ili četvorogodišnje), godini upisa i godini završetka studija (samo ukoliko već dostavljena dokumentacija kao što je diploma i sl. ne sadrži spomenute podatke)

Dužina trajanja studija i vremena studiranja na I ciklusu

Uspješnosti (max. 10 bodova)
 

Dužina trajanja studija i vremena studiranja na II ciklusu

Ovjerena kopija ugovora ili potvrda

Zaposlenje na odsjeku zdravstvene njege/ sestrinstva

Dodatni (max. 5 bodova)

Ovjerena kopija odluke, rješenja ili potvrda o izboru u zvanje

Izbor u akademsko zvanje

Napomena: Kandidat može dostaviti na istoj potvrdi više od jednog traženog podatka u slučaju da je ista ustanova nadležna. Ostala obavezna dokumentacija
Biografija
Potvrda o cijeni semestra
Prijavni obrazac 1B 

 

PRIJAVA ZA DODJELU STIPENDIJA ZA STUDENTE TREĆEG CIKLUSA STUDIJA

Obrazac 1B

 

Tabela 1. Lični podaci

 

 

 

Ime i prezime

 

 

 

Ime jednog roditelja

 

 

 

JMBG

 

 

 

Pol

 

M  znak                                                 Ž znak

 

Adresa i mjesto stanovanja:

 

 

 

Broj mobilnog telefona

 

 

 

Državljanstvo

 

 

 

E-mail

 

 

 

 

Tabela 2. Podaci o studiju


III ciklus

 

Naziv univerziteta/visokoškolske ustanove

 

 

 

 Fakultet

 

 

 

Sjedište fakulteta

 

 

 

Studijski program

 

 

 

Godina prvog upisa na II ciklus studija ili

 

 

 

Godina polaganja prijemnog ispita (ako studije još nisu upisane)

 

 

 

Godina studija

 

 

Upisan semestar i njegovo trajanje

 

 

Cijena semestra

 

I ciklus

 

Naziv i trajanje studijskog programa i VŠU na kojoj je završen I ciklus studija

 

 

Godina upisa i godina završetka I ciklusa studija

 

 

Prosječna ocjena

 

II ciklus

 

Naziv i trajanje studijskog programa i VŠU na kojoj je završen II ciklus studija

 

 

Godina upisa i godina završetka I ciklusa studija

 

 

Prosječna ocjena na II ciklusu studija

 

 

Zaposlenje na fakultetu zdravstvene njege/sestrinstva ili u nastavnoj bazi

 


PRILOZI U PRIJAVU (označite priloženo):


znak Potvrda ili ugovor o studiranju na II ciklusu ili potvrda o položenom prijemnom ispitu (ili rang lista i rezultati prijemnog ispita) u slučaju da još uvijek nisu upisane studije


znak Ovjerena kopija uvjerenja o državljanstvu BiH


znak Biografija sa listom objavljenih radova/knjiga


znak Ovjerena kopija diplome ili dodatka diplomi I ciklusa studija


znak Ovjerena kopija diplome ili dodatka diplomi II ciklusa studija

Samo u slučaju da su već upisane studije III ciklusa:

znak Potvrda o upisanom semestru sa statusom studenta i o njegovom trajanju

Samo ukoliko već dostavljena diploma ili dodatak diplomi ne sadržava tražene podatke:

znak Ovjerena kopija uvjerenja ili potvrda o prosjeku ocjena na I i II ciklusu


znak Ovjerena potvrda o trajanju, godini upisa i godini završetka studija I i II ciklusa

Samo u slučaju da postoji takav angažman:

znak Ovjerena kopija ugovora ili potvrda o angažmanu na fakultetu/odsjeku zdravstvene njege/sestrinstva ili u nastavnoj bazi fakulteta kao nastavnik/saradnik


Napomena:

Kandidat može dostaviti na istoj potvrdi više od jednog traženog podatka u slučaju da je ista ustanova nadležna.


Ukupan broj bodova koji kandidat ostvari na osnovu kriterija za dodjelu stipendije (popunjava Komisija)

 

Za tačnost podataka odgovara podnosilac prijave.


Datum: __________Podnosilac prijave: _______________

 

Za preuzeti: Prijava za dodjelu stipendija za studente trećeg ciklusa studija - Obrazac 1B PDF dokument

NAPOMENA: Podnosioci zahtjeva se mogu prijaviti tako što će poslati popunjeni prijavni obrazac i potrebne priloge Fondaciji fami na sljedeću adresu: Fondacija fami, Višegradska 24, 71000 Sarajevo.