Latinica     Ћирилица     English
         
  KATEGORIJE GRANTOVI ARHIVA LINKOVI
ProSes početna Video ProSes grantovi Arhiva novosti UNICEF
Kontakt Publikacije Odobreni grantovi ProSes bilten WHO
Galerija Aplikacije      
         

Copyright@2007- 2018 Fondacija fami. Sva prava zadržana. Sadržaj ovih stranica ne smije se prenositi bez dozvole vlasnika.
pretraži Fondacija fami

KRITERIJI ZA AKADEMSKI RAZVOJ U SESTRINSTVU I OBRAZAC ZA PRIJAVU

PODRŠKA MASTER STUDIJU MEDICINSKIH SESTARA/TEHNIČARA KROZ GRANTOVE NA JAVNIM SESTRINSKIM FAKULTETIMA U BiH

 

1. Javno obrazovanje u sestrinstvu

1.1. Pristup II ciklusu studija zdravstvene njege u BiH

Pružanje kvalitetnih sestrinskih usluga zahtijeva obrazovane i kompetentne medicinske sestre. To se može postići jačanjem obrazovnih sistema u Bosni i Hercegovini. Prilagođavanje formalnog obrazovanja novim potrebama zdravstvenih sistema je od suštinskog značaja za poboljšanje kvaliteta zdravstvenih usluga, a samim tim i za pozitivan uticaj na efikasnost zdravstvenih sistema u BiH.

Značajan uspjeh je ostvaren tokom prve faze projekta koja je bila usmjerena na formalno visoko obrazovanje medicinskih sestara/tehničara na javnim fakultetima/studijskim programima - zdravstvene njege/sestrinstva u BiH i to kroz:

• Postizanje dogovora u definisanju kompetencija medicinskih sestara/tehničara koje se trebaju steći na visokom nivou obrazovanja da bi se moglo odgovoriti na sadašnje i buduće zdravstvene potrebe i probleme stanovništva, a koji uključuje dogovor o izmjenama nastavnih planova i programa koje zahtijevaju prilagođeni profili kompetencija. U sklopu ovih aktivnosti nastavni planovi i programi revidirani su na 5 visokoškolskih ustanova, od kojih je jedan u primjeni od 2016/17. Na nekim sestrinskim fakultetima razvijeni su katalozi kliničkih vještina. Kabineti kliničkih vještina na svih 8 javnih sestrinskih fakulteta su opremljeni, a medicinske sestre/tehničari koje ih vode su osposobljeni za rad u kabinetima;
• Razvoj strategija za izgradnju domaćih predavačkih kapaciteta medicinskih sestara na visokom nivou obrazovanja. Projekat je podržao medicinske sestre/tehničare koji su ispunjavali određene kriterijume za dodjelu stipendija za doktorske studije, te je ukupno dodijeljeno 10 stipendija u prvom krugu i 11 u drugom;

Jedan od podciljeva treće komponente projekta i u drugoj fazi u okviru javnog obrazovanja u sestrinstvu je i finansijska podrška pristupu medicinskih sestara doktorskim studijama. Stoga, projekat će predložiti model podrške za one medicinske sestre/tehničare koje su spremni da napreduju u akademskoj karijeri.

I u drugoj fazi projekta treća komponenta usmjerena je na javno obrazovanje u sestrinstvu kroz:

• podršku reformi obrazovanja u javnim srednjim medicinskim školama;
• daljnje usklađivanje studijskih programa zdravstvene njege/sestrinstva sa standardima EU;
• izgradnju predavačkih kapaciteta pružanjem podrške diplomiranim medicinskim sestrama u pristupu drugom i trećem ciklusu obrazovanja;
• te izradu strategija za uvođenje specijalističkih programa u oblasti sestrinstva.


1.2. Značaj akademskog razvoja u sestrinstvu

Po uzoru na zemlje EU, obrazovanje medicinskih sestara/tehničara se i u BiH podiže na vrši akademski nivo. Medicinske sestre dobijaju mogućnost akademskog napretka u svojoj zemlji. Iako će u prelaznom periodu prve generacije medicinskih sestara na master i doktorskim studijama sestrinstva obrazovati ljekari, nakon završetka II ili III ciklusa studija medicinske sestre bi trebale biti birane u akademska zvanja. Time bi se stekli uslovi za preuzimanje pojedinih predmeta i katedri na fakultetima zdravstvene njege/sestrinstva. Tek onda kada medicinske sestre budu predavači na ovim fakultetima, imaćemo sistem obrazovanja usklađen sa EU standardima.

Podrška projekta ProSes u ovom segmentu je veoma značajna. Diplomirane medicinske sestre će dobiti mogućnost da uz finansijsku podršku od strane projekta, u skladu sa kriterijima, upišu master studij, te tako steknu preduslove da budu birani u akademska zvanja. U tabeli 1 su navedeni javni fakulteti u BiH koji posjeduju licenciran II ciklus studija zdravstvene njege/sestrinstva.


Tabela 1. Lista javnih fakulteta u BiH sa studijama zdravstvene njege/sestrinstva II ciklusa studija

Naziv fakulteta

 

Posjeduje master studij

Medicinski fakultet, Studij zdravstvena njega, Banja Luka

Da

Medicinski fakultet, Studij zdravstvena njega, Foča

Da

Fakultet zdravstvenih studija, Sarajevo

Da

Medicinski fakultet, odsjek zdravstvenih studija, Tuzla

Da

Medicinski fakultet, odsjek zdravstvena njega, Zenica

Da

Fakultet zdravstvenih studija, Mostar

Da

Studijski program zdravstvene njege Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru

NeTabela 2. Cijene koštanja II ciklusa studija

Master studij

Cijena koštanja (KM)

Trajanje studija

Republika Srpska

Školarina - 1000 KM
Prijava master rada - 500 KM

1 godina (2 semestra)

Federacija BiH

Školarina: Sarajevo - 2200 KM; Mostar - 3200 KM; Tuzla - 2500 KM; Zenica - 3000 KM

1 godina (2 semestra): Sarajevo, Tuzla
2 godine (4 semestra): Mostar, Zenica

 

2. Uvjeti i procedura apliciranja za ProSes stipendiju

2.1. Kriteriji za stipendiranje na II ciklusu studija zdravstvene njege/sestrinstva

Pravo na prijavu prema niže navedenim kriterijima, imaju studenti koji su upisali II ciklus studija na jednom od javnih fakulteta u BiH. Stipendije će se dodijeliti studentima master studija koji upišu bilo koji semestar koji završava 30.11.2018. godine u iznosu od 50-90% od ukupnog iznosa za dati semestar, u zavisnosti od ukupnog broja kandidata koji ispunjavaju uslove i raspoloživih sredstava.

Rok za prijavu je: 30.09.2018.

2.2. Procedura obrade aplikacija

Izbor kandidata će vršiti komisija imenovana od strane ProSes-a na osnovu datih kriterija koji su eliminatornog karaktera i kompletiranosti dokumentacije, a po ispunjavanju kriterija koji su eliminatorni, kandidati se ocjenjuju na osnovu kriterija uspješnosti i dodatnih kriterija.

2.3. Potrebni dokumenti za apliciranje

Potrebni dokumenti i kriteriji koje dokazuju su navedeni u Tabeli 3. Odabrani kandidati će biti u obavezi potpisati ugovor sa ProSes-om.


Tabela 3. Potrebni dokumenti i kriteriji za dodjelu stipendija za II ciklus master studija zdravstvene njege/sestrinstva

 

Potrebni dokumenti Kriterij Vrsta kriterija

Potvrda ili ugovor o studiranju

Upisane na master studije na nekom od BiH javnih fakulteta sa studijama zdravstvene njege/sestrinstva

(Eliminatorni – ispunjava/ ne ispunjava)

Potvrda o upisanom semestru sa statusom redovnog studenta i o njegovom trajanju

Semestar za koji se traži podrška završava do 30.11.2018.g.

Ovjerena kopija uvjerenja o državljanstvu BiH

Državljanstvo BiH

Ovjerena kopija diplome i/ili dodatka diplomi

Završen I ciklus akademskih studija zdravstvene njege/sestrinstva – 180/240 ECTS

Ovjerena kopija uvjerenja ili potvrda o prosjeku ocjena (samo ukoliko već dostavljena diploma ili dodatak diplomi ne sadržava taj podatak)

Ostvareni prosjek ocjena 8,0 (ili 3,5) i više na I ciklusu studija

Uspjeh na I ciklusu studija

Uspješnosti (max. 15 bodova)

Ovjerena potvrda o trajanju studija I ciklusa, godini upisa i godini završetka (samo ukoliko već dostavljena diploma ili dodatak diplomi ne sadržava te podatke)

Omjer trajanja studija i vremena studiranja na I ciklusu

Uspješnosti (max. 10 bodova)

Ovjerena kopija ugovora ili potvrda o angažmanu (samo u slučaju da postoji takav angažman)

Zaposlenje na fakultetu zdravstvene njege/sestrinstva ili u nastavnoj bazi fakulteta kao saradnik

Dodatni (max. 5 bodova)
Napomena: Kandidat može dostaviti na istoj potvrdi više od jednog traženog podatka u slučaju da je ista ustanova nadležna. Ostala obavezna dokumentacija
Popunjen prijavni obrazac 1A
Potvrda o cijeni semestra
Biografija 

 

PRIJAVA ZA DODJELU STIPENDIJA ZA STUDENTE DRUGOG CIKLUSA STUDIJA

Obrazac 1A

 

Tabela 1. Lični podaci

 

 

 

Ime i prezime

 

 

 

Ime jednog roditelja

 

 

 

JMBG

 

 

 

Pol

 

M  znak                                                 Ž znak

 

Adresa i mjesto stanovanja

 

 

 

Broj mobilnog telefona

 

 

 

Državljanstvo

 

 

 

E-mail

 

 

 

 

Tabela 2. Podaci o studiju


II ciklus

 

Naziv univerziteta/visokoškolske ustanove

 

 

 

 Fakultet

 

 

 

Sjedište fakulteta

 

 

 

Studijski program

 

 

 

Godina prvog upisa na II ciklus studija ili

 

 

 

Godina polaganja prijemnog ispita (ako studije još nisu upisane)

 

 

 

Godina studija

 

 

Upisan semestar i njegovo trajanje

 

 

Cijena semestra

 

I ciklus

 

Naziv i trajanje studijskog programa i VŠU na kojoj je završen I ciklus studija

 

 

Godina upisa i godina završetka I ciklusa studija

 

 

Prosječna ocjena

 

 

Zaposlenje na fakultetu zdravstvene njege/sestrinstva ili u nastavnoj bazi

 


PRILOZI U PRIJAVU (označite priloženo):


znak Potvrda ili ugovor o studiranju na II ciklusu ili potvrda o položenom prijemnom ispitu (ili rang lista i rezultati prijemnog ispita) u slučaju da još uvijek nisu upisane studije


znak Ovjerena kopija uvjerenja o državljanstvu BiH


znak Biografija sa listom objavljenih radova/knjiga


znak Ovjerena kopija diplome ili dodatka diplomi I ciklusa studija

Samo u slučaju da su već upisane studije II ciklusa:

znak Potvrda o upisanom semestru sa statusom studenta i o njegovom trajanju

Samo ukoliko već dostavljena diploma ili dodatak diplomi ne sadržava tražene podatke:

znak Ovjerena kopija uvjerenja ili potvrda o prosjeku ocjena


znak Ovjerena potvrda o trajanju, godini upisa i godini završetka studija I ciklusa

Samo u slučaju da postoji takav angažman:

znak Ovjerena kopija ugovora ili potvrda o angažmanu na fakultetu/odsjeku zdravstvene njege/sestrinstva ili u nastavnoj bazi fakulteta kao nastavnik/saradnik


Napomena:

Kandidat može dostaviti na istoj potvrdi više od jednog traženog podatka u slučaju da je ista ustanova nadležna.


Ukupan broj bodova koji kandidat ostvari na osnovu kriterija za dodjelu stipendije (popunjava Komisija)

 

Za tačnost podataka odgovara podnosilac prijave.


Datum: __________Podnosilac prijave: _______________

 

Za preuzeti: Prijava za dodjelu stipendija za studente drugog ciklusa studija - Obrazac 1A PDF dokument

NAPOMENA: Podnosioci zahtjeva se mogu prijaviti tako što će poslati popunjeni prijavni obrazac i potrebne priloge Fondaciji fami na sljedeću adresu: Fondacija fami, Višegradska 24, 71000 Sarajevo.