Latinica     Ћирилица     English
         
  KATEGORIJE GRANTOVI ARHIVA LINKOVI
ProSes početna Video ProSes grantovi Arhiva novosti UNICEF
Kontakt Publikacije Odobreni grantovi ProSes bilten WHO
Galerija Aplikacije      
         

Copyright@2007- 2016 Fondacija fami. Sva prava zadržana. Sadržaj ovih stranica ne smije se prenositi bez dozvole vlasnika.
pretraži Fondacija fami

KRITERIJI ZA AKADEMSKI RAZVOJ U SESTRINSTVU I OBRAZAC ZA PRIJAVU

PODRŠKA DOKTORSKOM STUDIJU MEDICINSKIH SESTARA/TEHNIČARA KROZ GRANTOVE NA JAVNIM SESTRINSKIM FAKULTETIMA U BiH

 

Formalno visoko obrazovanje medicinskih sestara/tehničara

Izmjenjene zdravstvene potrebe stanovništva, kao i neophodnost smanjenja troškova, stavili su sestrinstvo u središnji položaj zdravstvenog sistema svake zemlje: medicinske sestre/tehničari su ključni za implementaciju modela budućnosti koji podrazumijeva zdravstvenu zaštitu usmjerenu ka pacijentu. Kao i u mnogim drugim zemljama, i u Bosni i Hercegovini značajni nedostaci prisutni u kompetencijama medicinskih sestara/tehničara čine zemlju i sestrinsku radnu snagu nespremnim da odgovori na nove zdravstvene potrebe stanovništva. Prilagođavanje formalnog obrazovanja novim potrebama zdravstvenog sistema je stoga od suštinskog značaja za poboljšanje kvaliteta zdravstvenih usluga, a samim tim i za pozitivan uticaj na efikasnost cjelokupnog BiH zdravstvenog sistema.

Analizom prostojećeg stanja i kroz radionice za definisanje vizije sprovedenim u 2012. godini identifikovan je niz izazova vezanih za sadašnje formalno obrazovanje u okviru sestrinske profesije.

Oni uključuju sljedeće:

• Standard po kojem su same medicinske sestre/tehničari zadužene za educiranje medicinskih sestara/tehničara, međunarodno prihvaćen kao optimalni sistem prenosa znanja, nije primjenjen u BiH;
• U nastavnim planovima i programima u BiH nedostaje sistemski struktuirana praktična edukacija;
• Kompetencije medicinskih sestara/tehničara koje se stiču nastavnim programima nisu precizirane, regulisane ni standardizovane;
• Ne sprovodi se planiranje potrebne sestrinske radne snage koje bi pomoglo da se odredi ciljni broj studenata sestrinskih nauka.

Faza 1 projekta koja traje od 2012-2017 godine, bavi se prije svega uspostavljanjem neophodnih preduslova za poboljšanje formalnog visokog obrazovanja (na kojem bi se trebalo raditi u fazi 2 i 3), i to kroz:

• Postizanje dogovora u definisanju kompetencija medicinskih sestara/tehničara koje se trebaju steći na visokom nivou obrazovanja da bi se moglo odgovoriti na sadašnje i buduće zdravstvene potrebe i probleme stanovništva, a koji uključuje dogovor o izmjenama nastavnih planova i programa koje zahtijevaju prilagođeni profili kompetencija;
• Razvoj strategija za izgradnju domaćih predavačkih kapaciteta medicinskih sestara/tehničara na visokom nivou obrazovanja, koje uključuju sklapanje sporazuma o saradnji sa univerzitetima u inostranstvu.


Značaj akademskog razvoja u sestrinstvu

Po uzoru na zemlje EU, obrazovanje medicinskih sestara/tehničara se i u BiH podiže na veći akademski nivo. Medicinske sestre/tehničari dobivaju mogućnost akademskog napretka u svojoj zemlji. Iako će u prelaznom periodu prve generacije sestara magistara i doktora sestrinstva obrazovati ljekari, buduće magistri i doktori sestrinstva bi u budućnosti trebalo da budu birani u akademska zvanja i da postepeno preuzimaju pojedine predmete i katedre na fakultetima sestrinske njege. Tek onda kada medicinske sestre/tehničari budu predavači na ovim fakultetima, imaćemo sistem obrazovanja usklađen sa EU standardima.

Podrška projekta ProSes u ovom segmentu je veoma značajna. Medicinske sestre/tehničari će dobiti mogućnost da uz finansijsku podršku od strane projekta, u skladu sa kriterijima, upišu doktorski studij, te tako steknu preduslove da budu birani u akademska zvanja. Dole je prikaz javnih fakulteta zdravstvene njege/sestrinstva uz podatak o postojanju doktorskih studija.


Tabela 1. Lista javnih fakulteta u BiH sa studijama zdravstvene njege/sestrinstva

Naziv fakulteta

 

Posjeduje doktorski studij

Doktorski studij u 2016/17

Najviše akademsko zvanje sestara na studiju sestrinstva i broj biranih zvanja

Fakultet zdravstvenih studija, Sarajevo

Da

Da

Docent (2)

Fakultet zdravstvenih studija, Mostar

Da

Da

Docent (1)

Zdravstveni fakultet, Zenica

Ne

Ne

Viši asistent(2)

Medicinski fakultet, Odsjek zdravstvenih studija, Tuzla

Ne

Ne

Asistenti (spoljni saradnici)

Visoka zdravstvena škola, Bihać

Ne

Ne

-

Medicinski fakultet, Studij zdravstvena njega, Banja Luka

Da

Odluka u dec. 2016.

Viši asistent(1)

Medicinski fakultet, Studij zdravstvena njega, Foča

Da

Da

Viši asistent(3)

Visoka medicinska škola, Prijedor

Ne

Ne

-Doktorski studij

Cijena koštanja (KM)

Trajanje studija

Bosna i Hercegovina

11.000 - 15.000

3 godine (6 semestara)


Kriteriji i potrebni dokumenti za prijavu na III ciklus doktorski studij zdravstvene njege/sestrinstva

Pravo na prijavu prema niže navedenim kriterijumima, imaju studenti doktorskog studija na I, II ili III godini studija na jednom od javnih fakulteta u BiH. Stipendije će se dodijeliti studentima doktorskog studija koji upišu ili su već upisani na bilo koji semestar koji završava 31. oktobrа 2017. godine u iznosu od 90% od ukupnog iznosa za dati semestar.

Izbor kandidata će vršiti komisija imenovana od strane ProSes-a na osnovu datih kriterija Odabrani kandidati će biti u obavezi potpisati ugovor i sa fakultetom i ProSes-om.

Kriterij

Vrsta kriterija

Potrebni dokumenti

Doktorske studije su na nekom od javnih fakulteta sa studijama zdravstvene/sestrinske njege u BiH.

eliminatorni

U slučaju upisanih studija, potvrda ili ugovor o studiranju.

U slučaju da još uvijek nisu upisane, potvrda o položenom prijemnom ispitu (ili rang lista i rezultati prijemnog ispita) i preporuka dekana.

Semestar za koji se traži podrška završava do 31. oktobra 2017.g.

Potvrda o upisanom semestru i njegovom trajanju ili kalendar studija

Državljanstvo BiH

Ovjerena kopija uvjerenja o državljanstvu

Završen I ciklus akademskih studija zdravstvene njege/sestrinstva – 180/240 ECTS

Ovjerena kopija diplome ili dodatka diplomi

Završen II ciklus akademskih studija zdravstvene njege/sestrinstva

Ovjerena kopija diplome ili dodatka diplomi

Ostvareni prosjek ocjena 8,0 (ili 3,5) i više na I ciklusu studija

Potvrde                                                                     (samo ukoliko već dostavljene diplome ili dodatak diplomi ne sadrže prosjek ocjena)  

Ostvareni prosjek ocjena 8,0 (ili 3,5) i više na II ciklusu studija

Uspjeh na I ciklusu studija

uspješnosti

/

Uspjeh na II ciklusu studija

/

Omjer trajanja studija i vremena studiranja na I ciklusu

Uvjerenja ili potvrde o trajanju (dvo-, tro- ili četvorogodišnje), godini upisa i godini završetka studija
(samo ukoliko već dostavljena dokumentacija kao što je diploma i sl. ne sadrži spomenute podatke)

Omjer trajanja studija i vremena studiranja na II ciklusu

Zaposlenje na odsjeku zdravstvene njege/ sestrinstva

dodatni

Ovjerena kopija ugovora ili potvrda

Izbor u akademsko zvanje

Ovjerena kopija odluke, rješenja ili potvrda o izboru u zvanje

Napomena: Kandidat može dostaviti na istoj potvrdi više od jednog traženog podatka u slučaju da je ista ustanova nadležna.  

Ostala obavezna dokumentacija

Biografija

Potvrda o cijeni semestra

Obrazac 1A 

 

PRIJAVA ZA DODJELU STIPENDIJA ZA STUDENTE TREĆEG CIKLUSA STUDIJA

Obrazac 1A

 

 

Tabela 1. Lični podaci

 

 

 

Ime i prezime

 

 

 

Ime jednog roditelja

 

 

 

JMBG

 

 

 

Pol

 

M  znak                                                 Ž znak

 

Adresa i mjesto stanovanja:

 

 

 

Broj mobilnog telefona

 

 

 

Državljanstvo

 

 

 

E-mail

 

 

 

 

Tabela 2. Podaci o studiju III ciklusa


 

Naziv univerziteta/visokoškolske ustanove

 

 

 

 Fakultet

 

 

 

Sjedište fakulteta

 

 

 

Studijski program

 

 

 

Godina prvog upisa na III ciklus studija

 

 

 

Godina studija

 

 

 

Potvrdite da ne primate stipendiju iz drugih izvora stipendiranja

 


 

Tabela 3. Podaci o bankovnom računu

 

 

Banka u kojoj je otvoren račun

 

 

 

Adresa banke

 

 

 

Broj tekućeg računa

 

 

 

Račun banke

 

 
 

Ukupan broj bodova koji kandidat ostvari na osnovu kriterija za dodjelu stipendije (popunjava Komisija)

 

 

Za tačnost podataka odgovara podnosilac prijave.

Datum: ___________

 

Podnosilac prijave

_________________________________

 

Za preuzeti: Prijava za dodjelu stipendija za studente trećeg ciklusa studija - Obrazac A1 PDF dokument


 

OBAVIJEST - Prijavni rok za stipendiranje doktorskih studija je završen 31. oktobra 2017. godine. Informacije o novim rokovima u II fazi projekta biće dostupne na našoj stranici, pa vas molimo da je pratite i informišete se.