ISKAŽIMO ZAHVALNOST I PODRŠKU ZDRAVSTVENIM RADNICIMA

Udruženja medicinskih sestara-tehničara iz Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i distrikta Brčko zajedno sa Projektom
jačanja sestrinstva u Bosni i Hercegovini iskazuju zahvalnost i ističu značaj medicinskih
sestara-tehničara u borbi protiv korona virusa.

Revidiran kurikulum

Revidiran kurikulum Studijskog programa
zdravstvene njege na Univerzitetu
Džemal Bijedić.

Stipendije

U 2019. godini smo dodijelili stipendije za 16 medicinskih sestara-tehničara koji pohađaju master ili doktorske studije na jednom od javnih fakulteta sa studijem zdravstvene njege u BiH.

Mentorske posjete

Završen je i posljednji, četvrti krug mentorskih posjeta medicinskim sestrama-tehničarima u domovima zdravlja Banjaluka, Bijeljina, Brčko, Livno, Mostar, Stari Grad Mostar, Odžak, Prijedor, Tomislavgrad i Tuzla.

Standardne operativne
procedure (SOP) - Priručnik II. dio

Drugi dio priručnika sa standardnim operativnim procedurama zdravstvene njege u primarnoj zdravstvenoj zaštiti za oblast polivalentne patronaže/sestrinstva u zajednici je predstavljen u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Radne grupe za izradu sestrinske dokumentacije

Sestrinska dokumentacija je sastavni dio medicinske dokumentacije pacijenta i svakodnevnog rada medicinskih sestara i tehničara.

Učešće BiH na 110. Generalnoj skupštini Evropskog saveza udruženja
medicinskih sestara i tehničara

U oktobru 2019. godine u Atini (Grčka) je održana 110. Generalna skupština Evropskog saveza medicinskih sestara i tehničara (EFN), koji broji 36 zemalja članica.

Završena obuka mentora kliničkih vještina

Obuku za mentore kliničkih vještina završilo je 20 medicinskih sestara i tehničara koji rade kao mentori na devet javnih fakulteta sa studijama zdravstvene njege u BiH. Nakon završene obuke, mentorima su uručeni sertifikati.

Kongres Međunarodnog vijeća medicinskih sestara-tehničara

Međunarodni kongres medicinskih sestara-tehničara, održan u Singapuru od 27. juna –1. jula 2019, okupio je više od 5300 medicinskih sestara-tehnira iz više od 150 zemalja svijeta.

Odabrani članovi Savjetodavnog odbora
medicinskih sestara

Konkurs za odabir članova Savjetodavnog odbora
medicinskih sestara BiH je završen. Upravni odbor Projekta jačanja sestrinstva u BiH je potvrdio sljedeći sastav ovog savjetodavnog tijela.

Učešće na 12. međunarodnoj naučnoj konferenciji na Bledu, Slovenija

Predstavnice ProSes-a su učestvovale na 12. međunarodnoj naučnoj konferenciji održanoj 6.
juna u Bledu, pod nazivom „Izazovi i potrebe društva u oblasti prevencije oboljenja i promocije zdravlja na svim nivoima zdravstvene zaštite“.

Radne grupe za izradu sestrinske dokumentacije

Nakon što je ProSes podržao entitetske radne grupe da izrade/dopune postojeće
pravilnike o obliku i sadržaju osnovne medicinske dokumentacije, započeo je proces izrade sestrinske dokumentacije navedene u pravilnicima.

Obuka edukatora mentora kliničkih vještina

U osposobljavanju studenata zdravstvene njege u
primjeni praktičnih znanja i vještina u radu s pacijentima, važnu ulogu igraju mentori kliničkih vještina – medicinske sestre koje su angažovane na studijima zdravstvene njege na javnim fakultetima u BiH.

Međunarodni dan medicinskih sestara i tehničara 2019

Međunarodni dan medicinskih sestara-tehničara su 12. maja obilježila su mnogobrojna sestrinska udruženja, zdravstvene i obrazovne ustanove iz BiH, pod sloganom „Vodeća uloga medicinskih sestara-tehničara– zdravlje za sve“.

Revidirani nastavni planovi

U sklopu ProSes-a formirane entitetske radne grupe su završile proces usklađivanja nastavnih 
planova i programa studija II ciklusa zdravstvene njege sa standardima Evropske unije na šest visokoškolskih ustanova.

Simpozij

U organizaciji Udruženja zdravstvenih tehničara distrikta Brčko „Medicinar“, održan je IV
simpozijum medicinskih sestara-tehničara sa međunarodnim učešćem u Brčkom od
15-17. marta 2019. godine.

Sastanak Upravnog odbora

Drugi sastanak Upravnog odbora u drugoj fazi Projekta jačanja sestrinstva u BiH održan je u Banjaluci 21. marta 2019.

Mentorske posjete

Projekat jačanja sestrinstva u BiH nastavlja podržavati 10 opština koje su unaprijedile usluge sestrinstva u zajednici/polivalentne patronaže tokom prve faze projekta.

Radionice o rodu i zdravlju

U saradnji sa entitetskim gender centrima, u februaru i martu 2019. godine smo organizovali dvije radionice na temu roda i zdravlja.

Poziv za prijavu

U okviru globalne kampanje Nursing Now, pozivaju se studenti zdravstvene njege, odnosno medicinske sestre i tehničari sa radnim iskustvom do 5 godina, da apliciraju za besplatnu obuku koja će biti organizovana u Ženevi.

Dodatna oprema

Početkom 2019. godine, nabavljena je dodatna oprema za kabinete kliničkih vještina na osam
javnih, visokoobrazovnih ustanova u BiH i 
8 domova zdravlja.

Konferencija

Konferencija u organizaciji Gender centra – Centar za jednakost i ravnopravnost polova Republike Srpske je održana
u Banjaluci 4. decembra 2018. godine.

Simpozij

Prvi simpozij medicinskih sestara i tehničara u Federaciji BiH održan je 26-28.
oktobra 2018. u Sarajevu.

Međunarodna konferencija

2. međunarodna konferencija
o primarnoj zdravstvnoj zaštiti u Astani, Kazahstan, oktobar 2018. godine.

Radne grupe

Tri entitetske radne grupe komponente projekta
posvećene unapređenju formalnog obrazovanja medicinskih sestara i tehničara formirane
su u prvoj godini druge faze projekta.

Radne grupe

U prvoj godini druge faze projekta, radnim
grupama na nivou entiteta povjeren je zadatak da izrade akcioni plan za sprovođenje preporuka.

Radne grupe

Tokom ljetnjih mjeseci 2018. godine održani su u oba entiteta prvi sastanci tri radne grupe komponente projekta posvećene unapređenju
profesionalnog okruženja medicinskih sestara i tehničara.

Edukacija mentora

Stručna pomoć na radnom mjestu u obliku kliničke supervizije i mentorstva ima neprocjenjiv značaj u edukaciji i praksi patronažnih 
medicinskih sestara i tehničara.

Razmjena iskustva

ProSes je svoja iskustva u uspostavljanju/unapređenju usluga koje
medicinske sestre i tehničari pružaju u zajednici podijelio sa Republikom Moldavijom.

Učešće na konferenciji

Predstavnice ProSes-a učestvovale su u 11. Međunarodnoj naučnoj konferenciji održanoj 7. juna 2018 u Bledu pod nazivom
„Međuprofesionalno povezivanje na različitim nivoima zdravstvene zaštite: trendovi, potrebe i izazovi“.

Radna posjeta

Delegacija projekta „Medical Education Reforms – MER“ (Projekat reforme obrazovanja zdravstvenih radnika) iz Kirgistana bila je u posjeti BiH u 
periodu od 27. maja do 1. juna 2018.

Studijska posjeta

Delegacija projekta „Health for All - HAP“ iz Albanije bila je u studijskoj posjeti Bosni i Hercegovini i Fondaciji fami u periodu od
14 – 17. maja 2018.

Međunarodni dan sestrinstva

Međunarodni dan sestrinstva obilježila su na različite načine mnogobrojna sestrinska udruženja iz Bosne i Hercegovine.

Regionalna konferencija

U okviru obilježavanja ovogodišnjeg Međunarodnog dana sestrinstva pod 
sloganom ”Sestrinski glas za zdrav život – zdravlje je ljudsko pravo, dana 11.05.2018. godine održana je regionalna konferencija u Doboju u 
hotelu Park.

Podjela iskustava

U okviru obilježavanja ovogodišnjeg Međunarodnog dana sestrinstva (12.
maja 2018) pod sloganom ”Sestrinski glas za zdrav život – zdravlje je ljudsko pravo“, Međunarodno vijeće medicinskih sestara/tehničara (ICN)
poziva medicinske sestre i tehničare iz cijelog svijeta da podijele svoja iskustva.

Globalna kampanja

Globalna kampanja “NursingNow
(Sestrinstvo danas)”, čija je namjera da se poboljša status i položaj medicinskih sestara i tehničara i babica u cijelom svijetu, počela je 28.
februara 2018. godine.

Švicarska i projekti u BiH

Informacije
o svim projektima koje u Bosni i Hercegovini podržava Vlada Švicarske možete naći na stranici Ambasade Švicarske u BiH.

Druga faza projekta

Nakon zvaničnog odobrenja druge, četvorogodišnje faze ProSes-a u
decembru 2017., uslijedila je izrada prijedloga aktivnosti za 2018. godinu.

UNFPA radionica

Predstavnica ProSes-a Aldina Bukva-Mahmutović, menadžerica 2. pilara projekta, učestvovala u dvodnevnoj radionici na temu unapređenja
zdravlja trudnica i porodilja kroz implementaciju metodologije „Više od brojeva“ koju je organizirao Populacijski fond Ujedinjenih nacija
(UNFPA) 12-13. decembra 2017. godine.

Dodjela certifikata

Dvadeset medicinskih sestara i tehničara iz Zdravstvenog centra Brčko dobili certifikate za uspješno završenu obuku za pružanje usluga u 
zajednici na svečanosti koja je upriličena 6. decembra 2017. godine.

Konferencija

Rezultati prve faze projekta „Jačanje sestrinstva u Bosni i Hercegovini - ProSes“ predstavljeni su na konferenciji koja se održala u Banjoj Luci
22-23. novembra 2017. godine u Administrativnom centru Vlade Republike Srpske.

Dodjela sertifikata

Domu zdravlja Banjaluka, na svečanosti upriličenoj 23. novembra 2017., uručena je medicinska i nemedicinska oprema ukupne vrijednosti 74.271 KM koja će služiti za pružanje unapređenih usluga zdravstvene njege u
zajednici.

Dodjela certifikata

Svečanom ceremonijom održanom u Mostaru 3. novembra 2017. godine obilježen je završetak projektnih aktivnosti čiji je cilj bilo unapređenje kvalitete i učinkovitosti zdravstvene njege koju pružaju domovi zdravlja Mostar, Stari Grad Mostar, Tomislavgrad i Livno.