KRITERIJI ZA AKADEMSKI RAZVOJ U SESTRINSTVU I OBRAZAC ZA
PRIJAVU

PODRŠKA DOKTORSKOM STUDIJU MEDICINSKIH SESTARA/TEHNIČARA KROZ
GRANTOVE NA JAVNIM SESTRINSKIM FAKULTETIMA U BiH

1.  Javno obrazovanje u sestrinstvu

1.1. Pristup III ciklusu studija zdravstvene njege u BiH

Pružanje kvalitetnih sestrinskih usluga zahtijeva obrazovane i kompetentne medicinske sestre. To se može postići jačanjem obrazovnih sistema u Bosni i Hercegovini. Prilagođavanje formalnog obrazovanja novim potrebama zdravstvenih sistema je od suštinskog značaja za poboljšanje kvaliteta zdravstvenih usluga, a samim tim i za pozitivan uticaj na efikasnost zdravstvenih sistema u BiH.

Značajan uspjeh je ostvaren tokom prve faze projekta koja je bila usmjerena na formalno visoko obrazovanje medicinskih sestara/tehničara na javnim fakultetima/studijskim programima - zdravstvene njege/sestrinstva u BiH i to kroz:

• Postizanje dogovora u definisanju kompetencija medicinskih sestara/tehničara koje se trebaju steći na visokom nivou obrazovanja da bi se moglo odgovoriti na sadašnje i buduće zdravstvene potrebe i probleme stanovništva, a koji uključuje dogovor o izmjenama nastavnih planova i programa koje zahtijevaju prilagođeni profili kompetencija. U sklopu ovih aktivnosti nastavni planovi i programi revidirani su na 5 visokoškolskih ustanova, od kojih je jedan u primjeni od 2016/17. Na nekim sestrinskim fakultetima razvijeni su katalozi kliničkih vještina. Kabineti kliničkih vještina na svih 8 javnih sestrinskih fakulteta su opremljeni, a medicinske sestre/tehničari koje ih vode su osposobljeni za rad u kabinetima;

• Razvoj strategija za izgradnju domaćih predavačkih kapaciteta medicinskih sestara na visokom nivou obrazovanja. Projekat je podržao medicinske sestre/tehničare koji su ispunjavali određene kriterijume za dodjelu stipendija za doktorske studije, te je ukupno dodijeljeno 10 stipendija u prvom krugu i 11 u drugom;

Jedan od podciljeva treće komponente projekta i u drugoj fazi u okviru javnog obrazovanja u sestrinstvu je i finansijska podrška pristupu medicinskih sestara doktorskim studijama. Stoga, projekat će predložiti model podrške za one medicinske sestre i tehničare koje su spremni da napreduju u akademskoj karijeri.

I u drugoj fazi projekta treća komponenta usmjerena je na javno obrazovanje u sestrinstvu kroz:

• podršku reformi obrazovanja u javnim srednjim medicinskim školama;
• daljnje usklađivanje studijskih programa zdravstvene njege/sestrinstva sa standardima EU;
• izgradnju predavačkih kapaciteta pružanjem podrške diplomiranim medicinskim sestrama u pristupu II i III ciklusu obrazovanja;
• te izradu strategija za uvođenje specijalističkih programa u oblasti sestrinstva.

1.2. Značaj akademskog razvoja u sestrinstvu

Po uzoru na zemlje EU, obrazovanje medicinskih sestara/tehničara se i u BiH podiže na veći akademski nivo. Medicinske sestre/tehničari dobivaju mogućnost akademskog napretka u svojoj zemlji. Iako će u prelaznom periodu prve generacije sestara magistara i doktora sestrinstva obrazovati ljekari, nakon završetka II ili III ciklusa studija medicinske sestre bi trebale biti birane u akademska zvanja. Time bi se stekli uslovi za preuzimanje pojedinih predmeta i katedri na fakultetima zdravstvene njege/sestrinstva. Tek onda kada medicinske sestre/tehničari budu predavači na ovim fakultetima, imaćemo sistem obrazovanja usklađen sa EU standardima.

Podrška projekta ProSes u ovom segmentu je veoma značajna. Diplomirane medicinske sestre/tehničari će dobiti mogućnost da uz finansijsku podršku od strane projekta, u skladu sa kriterijima, upišu doktorski studij, te tako steknu preduslove da budu birani u akademska zvanja. 


Tabela 1. Lista javnih fakulteta u BiH sa doktorskim studijama zdravstvene njege/sestrinstva

Naziv fakulteta
Posjeduje doktorski studij
Najviše akademsko zvanje
sestara na studiju sestrinstva i broj biranih zvanja
Fakultet zdravstvenih studija, Sarajevo
Da
Docent (4)
Fakultet zdravstvenih studija, Mostar
Da
Docent (1)
Medicinski fakultet, odsjek zdravstvena njega, Zenica
Ne
Docent (1), Viši asistent (1)
Medicinski fakultet, odsjek zdravstvenih studija, Tuzla
Ne
Asistenti (spoljni saradnici)
Fakultet zdravstvenih studija, Bihać
Ne Viši asistent (1)
Medicinski fakultet, Studij zdravstvena njega, Banja Luka
Da
Viši asistent (2)
Medicinski fakultet, Studij zdravstvena njega, Foča
Da
Viši asistent (3)
Visoka medicinska škola, Prijedor
Ne
0
Studijski program zdravstvene njege Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru
Ne
0


Tabela 2. Cijene doktorskih studija u BiH

Doktorski studij
Cijena koštanja (KM)
Trajanje studija
Bosna i Hercegovina
11.000 - 15.000

3 godine (6 semestara)

2.  Uvjeti i peocedura apliciranja za ProSes stipendiju

2.1. Kriteriji za stipendiranje na III ciklusu studija zdravstvene njege/sestrinstva

Pravo na prijavu prema dole navedenim kriterijumima (Tabela 3), imaju studenti doktorskog studija na I, II ili III godini studija na jednom od javnih fakulteta u BiH. Stipendije će se dodijeliti studentima doktorskog studija koji su upisani na  bilo koji semestar koji završava do 30. novembra 2018. godine  u iznosu od 50-90% od ukupnog iznosa školarine za dati semestar, u zavisnosti od ukupnog broja kandidata koji ispunjavaju uslove i raspoloživih sredstava.


Rok za prijavu je: 30.09.2018.

2.2. Procedura obrade aplikacija

Izbor kandidata će vršiti komisija imenovana od strane ProSes-a na osnovu datih kriterija. Odabrani kandidati će biti u obavezi potpisati ugovor sa ProSes-om.

2.3. Potrebni dokumenti za apliciranje 


Tabela 3.  Potrebni dokumenti i kriteriji kriteriji koje dokazuju za dodjelu stipendija za III ciklus doktorskih studija zdravstvene njege/sestrinstva

Potrebni dokumenti
Kriterij
Vrsta kriterija
Potvrda ili ugovor o studiranju.
Upisane doktorske
studije su na nekom od javnih fakulteta sa studijama zdravstvene/sestrinske
njege u BiH.

(Eliminatorni
– ispunjava/ ne ispunjava) 

Potvrda o upisanom semestru sa
statusom redovnog studenta i o njegovom trajanju
Semestar za koji se traži podrška završava do 30.11.2018.

(Eliminatorni
– ispunjava/ ne ispunjava) 

Ovjerena kopija uvjerenja o državljanstvu BiH
Državljanstvo BiH

(Eliminatorni
– ispunjava/ ne ispunjava) 

Ovjerena kopija diplome i/ili dodatka diplomi
Završen I ciklus akademskih studija zdravstvene njege/sestrinstva 
(180/240 ECTS)
(Eliminatorni
– ispunjava/ ne ispunjava)
Ovjerena kopija diplome i/ili dodatka diplomi
Završen II ciklus akademskih studija zdravstvene njege/sestrinstva 
(Eliminatorni
– ispunjava/ ne ispunjava)
Potvrde (samo ukoliko već dostavljene
diplome ili dodatak diplomi ne sadrže prosjek ocjena)
Ostvareni prosjek ocjena 8,0 (ili 3,5) i više na  I
ciklusu studija
(Eliminatorni
– ispunjava/ ne ispunjava)

Ostvareni prosjek ocjena 8,0 (ili 3,5) i više na  II
ciklusu studija
(Eliminatorni
– ispunjava/ ne ispunjava)
- Uspjeh na I ciklusu studija Uspješnost (max. 15 bodova)
- Uspjeh na II ciklusu studija Uspješnost (max. 15 bodova)
Uvjerenja ili potvrde
o trajanju (dvo-, tro- ili četvorogodišnje), godini upisa i godini završetka
studija (samo ukoliko već dostavljena dokumentacija kao što je diploma i sl. ne
sadrži spomenute podatke)
Dužina trajanja
studija i vremena studiranja na I ciklusu
Uspješnosti (max. 10 bodova)


Dužina trajanja
studija i vremena studiranja na II ciklusu
Uspješnosti (max. 10 bodova)

Ovjerena kopija ugovora ili potvrda
Zaposlenje na odsjeku zdravstvene njege/ sestrinstva
Dodatni      (max. 5 bodova)
Ovjerena kopija odluke, rješenja ili potvrda o izboru u zvanje
Izbor u akademsko zvanje
Dodatni
(max. 5 bodova)
Napomena: Kandidat može dostaviti na istoj
potvrdi više od jednog traženog podatka u slučaju da je ista ustanova nadležna.
Ostala obavezna dokumentacija
CV
Potvrda o cijeni semestra
Prijavni obrazac 1B

NAPOMENA:

Podnosioci zahtjeva se mogu prijaviti tako što će poslati popunjeni prijavni obrazac i potrebne priloge Fondaciji fami na sljedeću
adresu: Fondacija fami, Višegradska 24, 71000 Sarajevo.

Za preuzeti: Prijava za dodjelu stipendija za studente trećeg ciklusa studija - Obrazac 1B PDF dokument.