KRITERIJI ZA AKADEMSKI RAZVOJ U SESTRINSTVU I OBRAZAC ZA
PRIJAVU

PODRŠKA MASTER STUDIJU MEDICINSKIH SESTARA/TEHNIČARA KROZ
GRANTOVE NA JAVNIM SESTRINSKIM FAKULTETIMA U BiH

1.  Javno obrazovanje u sestrinstvu

1.1. Pristup II ciklusu studija zdravstvene njege u BiH

Pružanje kvalitetnih sestrinskih usluga zahtijeva obrazovane i kompetentne medicinske sestre. To se može postići jačanjem obrazovnih sistema u Bosni i Hercegovini. Prilagođavanje formalnog obrazovanja novim potrebama zdravstvenih sistema je od suštinskog značaja za poboljšanje kvaliteta zdravstvenih usluga, a samim tim i za pozitivan uticaj na efikasnost zdravstvenih sistema u BiH.

Značajan uspjeh je ostvaren tokom prve faze projekta koja je bila usmjerena na formalno visoko obrazovanje medicinskih sestara/tehničara na javnim fakultetima/studijskim programima - zdravstvene njege/sestrinstva u BiH i to kroz:

• Postizanje dogovora u definisanju kompetencija medicinskih sestara/tehničara koje se trebaju steći na visokom nivou obrazovanja da bi se moglo odgovoriti na sadašnje i buduće zdravstvene potrebe i probleme stanovništva, a koji uključuje dogovor o izmjenama nastavnih planova i programa koje zahtijevaju prilagođeni profili kompetencija. U sklopu ovih aktivnosti nastavni planovi i programi revidirani su na 5 visokoškolskih ustanova, od kojih je jedan u primjeni od 2016/17. Na nekim sestrinskim fakultetima razvijeni su katalozi kliničkih vještina. Kabineti kliničkih vještina na svih 8 javnih sestrinskih fakulteta su opremljeni, a medicinske sestre/tehničari koje ih vode su osposobljeni za rad u kabinetima;

• Razvoj strategija za izgradnju domaćih predavačkih kapaciteta medicinskih sestara na visokom nivou obrazovanja. Projekat je podržao medicinske sestre/tehničare koji su ispunjavali određene kriterijume za dodjelu stipendija za doktorske studije, te je ukupno dodijeljeno 10 stipendija u prvom krugu i 11 u drugom;

Jedan od podciljeva treće komponente projekta i u drugoj fazi u okviru javnog obrazovanja u sestrinstvu je i finansijska podrška pristupu medicinskih sestara doktorskim studijama. Stoga, projekat će predložiti model podrške za one medicinske sestre i tehničare koje su spremni da napreduju u akademskoj karijeri.

I u drugoj fazi projekta treća komponenta usmjerena je na javno obrazovanje u sestrinstvu kroz:

• podršku reformi obrazovanja u javnim srednjim medicinskim školama;
• daljnje usklađivanje studijskih programa zdravstvene njege/sestrinstva sa standardima EU;
• izgradnju predavačkih kapaciteta pružanjem podrške diplomiranim medicinskim sestrama u pristupu drugom i trećem ciklusu obrazovanja;
• te izradu strategija za uvođenje specijalističkih programa u oblasti sestrinstva.

1.2. Značaj akademskog razvoja u sestrinstvu

Po uzoru na zemlje EU, obrazovanje medicinskih sestara/tehničara se i u BiH podiže na vrši akademski nivo. Medicinske sestre dobijaju mogućnost akademskog napretka u svojoj zemlji. Iako će u prelaznom periodu prve generacije medicinskih sestara na master i doktorskim studijama sestrinstva obrazovati ljekari, nakon završetka II ili III ciklusa studija medicinske sestre bi trebale biti birane u akademska zvanja. Time bi se stekli uslovi za preuzimanje pojedinih predmeta i katedri na fakultetima zdravstvene njege/sestrinstva. Tek onda kada medicinske sestre budu predavači na ovim fakultetima, imaćemo sistem obrazovanja usklađen sa EU standardima.

Podrška projekta ProSes u ovom segmentu je veoma značajna. Diplomirane medicinske sestre će dobiti mogućnost da uz finansijsku podršku od strane projekta, u skladu sa kriterijima, upišu master studij, te tako steknu preduslove da budu birani u akademska zvanja. U tabeli 1 su navedeni javni fakulteti u BiH koji posjeduju licenciran II ciklus studija zdravstvene njege/sestrinstva.


Tabela 1. Lista javnih fakulteta u BiH sa studijama zdravstvene njege/sestrinstva II ciklusa studija

Naziv fakulteta
Posjeduje master studij
Medicinski fakultet, Studij zdravstvena njega, Banja Luka
Da
Medicinski fakultet, Studij zdravstvena njega, Foča
Da
Fakultet zdravstvenih studija, Sarajevo
Da
Medicinski fakultet, odsjek zdravstvenih studija, Tuzla
Da
Medicinski fakultet, odsjek zdravstvena njega, Zenica
Da
Fakultet zdravstvenih studija, Mostar
Da
Studijski program zdravstvene njege Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru
Ne


Tabela 2. Cijene koštanja II ciklusa studija

Master studij
Cijena koštanja (KM)
Trajanje studija
Republika Srpska
Školarina – 1000 KM
Prijava master  rada – 500 KM
1 godina (2 semestra)
Federacija BiH
Školarina: Sarajevo – 2200 KM,  Mostar – 3200 KM,
Tuzla – 2500 KM,  Zenica – 3000 KM
1 godina (2 semestra): Sarajevo, Tuzla
2 godine (4 semestra): Mostar,  Zenica

2.  Uvjeti i peocedura apliciranja za ProSes stipendiju

2.1. Kriteriji za stipendiranje na II ciklusu studija zdravstvene njege/sestrinstva

Pravo na prijavu prema niže navedenim kriterijima, imaju studenti koji su upisali II ciklus studija  na jednom od javnih fakulteta u BiH. Stipendije će se dodijeliti studentima master studija koji upišu bilo koji semestar koji završava 30.11.2018. godine u iznosu od 50-90% od ukupnog iznosa za dati semestar, u zavisnosti od ukupnog broja kandidata koji ispunjavaju uslove i raspoloživih sredstava.

Rok za prijavu je: 30.09.2018.

2.2. Procedura obrade aplikacija

Izbor kandidata će vršiti komisija imenovana od strane ProSes-a na osnovu datih kriterija koji su eliminatornog karaktera i kompletiranosti dokumentacije, a po ispunjavanju kriterija koji su eliminatorni, kandidati se ocjenjuju na osnovu kriterija uspješnosti i dodatnih kriterija.

2.3. Potrebni dokumenti za apliciranje

Potrebni dokumenti i kriteriji koje dokazuju su navedeni u Tabeli 3. Odabrani kandidati će biti u obavezi potpisati ugovor sa ProSes-om.


Tabela 3. Potrebni dokumenti i kriteriji za dodjelu stipendija za II ciklus master studija zdravstvene njege/sestrinstva

Potrebni dokumenti
Kriterij
Vrsta kriterija
Potvrda ili ugovor o studiranju
Upisane na master studije na nekom od
BiH javnih fakulteta sa studijama zdravstvene njege/sestrinstva
(Eliminatorni
– ispunjava/ ne ispunjava)
Potvrda o upisanom semestru sa
statusom redovnog studenta i o njegovom trajanju
Semestar za koji se traži podrška završava do 30.11.2018.
(Eliminatorni
– ispunjava/ ne ispunjava)
Ovjerena kopija uvjerenja o državljanstvu BiH
Državljanstvo BiH
(Eliminatorni
– ispunjava/ ne ispunjava)
Ovjerena kopija diplome i/ili dodatka diplomi
Završen I ciklus akademskih studija zdravstvene njege/sestrinstva 
(180/240 ECTS)
(Eliminatorni
– ispunjava/ ne ispunjava)
Ovjerena kopija uvjerenja ili potvrda o prosjeku
ocjena (samo ukoliko već dostavljena diploma ili dodatak diplomi ne sadržava
taj podatak)
Ostvareni prosjek ocjena 8,0 (ili 3,5) i više na  I
ciklusu studija
(Eliminatorni
– ispunjava/ ne ispunjava)
Ovjerena kopija uvjerenja ili potvrda o prosjeku
ocjena (samo ukoliko već dostavljena diploma ili dodatak diplomi ne sadržava
taj podatak)
Uspjeh na I ciklusu studija
Uspješnosti
(max. 15 bodova)
Ovjerena potvrda o trajanju studija I ciklusa,
godini upisa i godini završetka (samo ukoliko već dostavljena diploma ili
dodatak diplomi ne sadržava te podatke)
Omjer trajanja studija i vremena studiranja na I ciklusu
Uspješnosti
(max. 10 bodova)
Ovjerena kopija ugovora ili potvrda o angažmanu
(samo u slučaju da postoji takav angažman)
Zaposlenje na fakultetu zdravstvene
njege/sestrinstva ili u nastavnoj bazi fakulteta kao saradnik
Dodatni
(max. 5 bodova)


Napomena: Kandidat može dostaviti na istoj
potvrdi više od jednog traženog podatka u slučaju da je ista ustanova nadležna.
Ostala obavezna dokumentacija
Popunjen prijavni obrazac  1A
Potvrda o cijeni semestra
Biografija

NAPOMENA:

Podnosioci zahtjeva se mogu prijaviti tako što će poslati popunjeni prijavni obrazac i potrebne priloge Fondaciji fami na sljedeću
adresu: Fondacija fami, Višegradska 24, 71000 Sarajevo.

Za preuzeti: Prijava za dodjelu stipendija za studente drugog ciklusa studija -Obrazac 1A PDF dokument.