19. april 2010.
  Projekat implementacije porodične
medicine u BiH - Bilten
ovdje možete preuzeti kompletan letak!
     
    19. april 2010.
  Kontinuirano profesionalno usavršavanje - Analiza potreba za edukacijom - Delphi, grupna tehnika za planiranje programa edukacije - Informativni letak
ovdje možete preuzeti kompletan letak!
     
    19. april 2010.

  Kontinuirano profesionalno usavršavanje - Edukacija edukatora za zdravstvene profesionalce u BiH - Informativni letak
ovdje možete preuzeti kompletan letak!
     
    19. april 2010.
  Kontinuirano profesionalno usavršavanje - za zdravstvene profesionalce sa primarnog nivoa u BiH - Informativni letak
ovdje možete preuzeti kompletan letak!
     
    19. april 2010.
  Sestrinstvo u zajednici - Nastavni plan i program kao osnova za primjenu sestrinstva u zajednici u dobojskoj regiji - Informativni letak
ovdje možete preuzeti kompletan letak!
     
    19. april 2010.
  Polivalentna patronaža - Kroz rad timova porodične medicine u Kantonu Sarajevo - Informativni letak
ovdje možete preuzeti kompletan letak!
     
    19. april 2010.
  Reproduktivno zdravlje mladih - Različiti pristupi prilagođeni lokalnom kontekstu u Orašju i Doboju - Informativni letak
ovdje možete preuzeti kompletan letak!
     
    19. april 2010.
 

Odvikavanje od pušenja - Promocija zdravlja kroz institucije - Informativni letak
ovdje možete preuzeti kompletan letak!

     
    19. april 2010.
  Gender - kao transverzalna tema - Informativni letak
ovdje možete preuzeti kompletan letak!
     
    19. april 2010.
  Intervencija u Socijalnom sektoru - Saradnja između zdravstvenih i socijalnih sektora kroz projekat sestra u zajednici - Informativni letak
ovdje možete preuzeti kompletan letak!
     
    19. april 2010.
  Rekonstrukcija i opremanje - 2001-2006 - Informativni letak
ovdje možete preuzeti kompletan letak!
     
    19. april 2010.
  Rano otkrivanje i kratke intervencije - kod opasne i štetne upotrebe alkohola na nivou primarne zdravstvene zaštite - Informativni letak
ovdje možete preuzeti kompletan letak!
     
    19. april 2010.
  Usluge porodične medicine prilagođene mladima - Pilot studija validacije i cluster randomizirano kontrolisano ispitivanje - Informativni letak
ovdje možete preuzeti kompletan letak!