Amina Lučkin, Sarajevo

Studentica III ciklusa na Fakultetu zdravstvenih studija u Sarajevu
Medicinska sestra na Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu

Sestrinstvo nije posao, sestrinstvo je život. Biti medicinska sestra je jedinstven poziv koji osim znanja i vještina, traži i ono najljepše u ljudskom biću - humanost i predanost. Medicinska sestra-tehničar mora biti emocionalno zrela i stabilna, profesionalna i odgovorna osoba, kadra razumjeti pacijentova osjećanja i ponašanja, te spremna raditi samostalno i u timu.

Kroz teorijsku i praktičnu nastavu, tokom studija sam stekla znanje iz oblasti planiranja i pružanja zdravstvene njege i uspostavljanja adekvatne komunikacije sa pacijentom i porodicom. Uloga profesora je krucijalna za izgradnju ličnosti studenta. U budućnosti bih voljela biti dijelom nastavnog procesa, te mlađe generacijama prenositi znanje i praktične vještine stečene dugogodišnjim radom i edukacijama.

Medicinske sestre čine najbrojniju grupu zdravstvenih profesionalaca i bez njih nije moguće zamisliti funkcionisanje modernog zdravstvenog sistema. Prioritet modernih država je visoko obrazovanje medicinskih sestara koje se kontinuirano razvija u skladu sa međunarodniom standardnima. U vremenu svakodnevnih promjena i ubrzanog razvoja savremene tehnologije, neophodno je trajno učenje kroz programe kontinuirane edukacije. Budućnost sestrinstva u BiH najviše zavisi od dobro obučenih i školovanih medicinskih sestara koje će se pridružiti sestrinstvu Europe kroz edukaciju kadrova, kreiranje samostalne zdravstvene politike i istraživanja u oblasti sestrinstva. Sestrinstvo treba da se iz marginalizovane, neprepoznate i slabo poštovane izgradi u autentičnu i autonomnu profesiju.