Kenan Galijašević, Zenica

Student III ciklusa zdravstvenih studija na Fakultetu zdravstvenih studija u Sarajevu
Viši asistent na studijskom programu zdravstvene njege Medicinskog fakulteta Univerziteta u Zenici

Profesiju sam odabrao isključivo iz ljubavi prema ovom poslu. U toku dodiplomskog studija sam već bio uključen u nastavni proces kao demonstrator, a nakon završetka magistarskog studija kao viši asistent. Susret i rad sa studenima su me usmjerili ka teorijama sestrinstva, kao novijoj naučnoj disciplini na našim prostorima.

Tokom drugog i trećeg ciklusa studija, stekao sam određene vještine i kompentecije koje se primarno odnose na savremenu zdravstvenu njegu i način prenošenja znanja u području sestrinske profesije. Nakon završenog doktorskog studija, planiram se nastaviti baviti istim poslom i akademski napredovati i usavršavati se.

Po mom mišljenju, došlo je do niza pozitivnih promjena na svim nivoima obrazovanja medicinskih sestara u BiH. Primarno, mislim na prilagođene kurikulume dodiplomskih studija iz oblasti zdravstvene njege na javnim fakultetima, sa velikim brojem sati kliničke nastave. Projekat jačanja sestrinstva u BiH je učinio veliki iskorak, te aktivnom podrškom fakultetima i pojedincima promijenio sliku sestrinske prakse i obrazovanja u našoj državi.

Želim da zdravstvena njega u BiH bude prepoznata i vrednovana kao naučna disciplina, a da se medicinskim sestarama-tehničarima, kao najbrojnijim zdravstvnim radnicima, omogući da svojim znanjem i vještinama doprinesu razvoju zdravstvenog sistema.

Od domaćih vlasti očekujem što skoriju sistematizaciju radnih mjesta na svim nivoima zdravstvene zaštite kojom će se medicinskim sestrama omogućiti valorizacija diploma i shodno njima, raspoređivanje na jasno definisane poslove i zadatke. Također očekujem da u skorije vrijeme na primarnom nivou zdravstvene zaštitne većinski budu zastupljene medicinske sestre sa završenim I ciklusom studija. To bi omogućilo pokretanje većeg broja preventivnih programa kojima bi rukovodile diplomirane medicinske sestre, a u konačnici i poboljšan kvalitet primarne zdravstvene zaštite.