Priručnici standardnih operativnih procedura/postupaka za preuzimanje u ePUB formatu.

Priručnici su koncipirani tako da imaju praktičnu i edukativnu namjenu. Edukativna namjena se ogleda u podršci procesu sticanja znanja za nove generacije studenata u oblasti zdravstvene njege, ali i osvježavanju postojećih znanja. Korišćenjem ovih priručnika nove generacije medicinskih sestara i tehničara će moći lakše da prođu proces uvođenja u posao i steknu neophodna znanja i vještine potrebne za svakodnevni rad na pružanju zdravstvene njege.

Aplikacija za čitanje ePUB formata za mobilne telefone.

Skenirajte QRCod ili kliknite na link za preuzimanje aplikacije.

Priručnici standardnih operativnih procedura/postupaka u ePUB formatu.

Standardne operativne procedure zdravstvene njege u primarnoj zdravstvenoj
zaštiti  I. dio - verzija na bosanskom jeziku.

Standardne operativne procedure zdravstvene njege u primarnoj zdravstvenoj
zaštiti  I. dio - verzija na hrvatskom jeziku.

Standardne operativne procedure zdravstvene njege u primarnoj zdravstvenoj
zaštiti II. dio  - verzija na bosanskom jeziku.

Standardne operativne procedure zdravstvene njege u primarnoj zdravstvenoj
zaštiti II. dio  - verzija na hrvatskom jeziku.

Priručnik standardnih operativnih postupaka u sestrinstvu za sekundarni i tercijarni nivo zdravstvene zaštite - verzija na srpskom jeziku.

Standardne operativne procedure zdravstvene njege za sekundarni i tercijarni nivo zdravstvene zaštite - verzija na bosanskom jeziku.

Standardne operativne procedure zdravstvene njege za sekundarni i tercijarni nivo zdravstvene zaštite - verzija na hrvatskom jeziku.

Standardne operativne procedure u oblasti zdravstvene njege na primarnom nivou zdravstvene zaštite - verzija na srpskom jeziku.