PRIRUČNIK: Standardne operativne procedure zdravstvene njege za sekundarni i tercijarni nivo zdravstvene zaštite

Priručnik sa standardnim operativnim procedurama u oblasti zdravstvene njege za sekundarni i tercijarni nivo zdravstvene zaštite izradila je u okviru ProSes-a radna grupa koje je imenovao federalni ministar zdravstva. Priručnik sadrži 66 standardne operativne procedure (SOP), koji su razvijene korištenjem različite stručne literature, znanja, iskustva i dobre prakse. 

Priručnik je koncipiran tako da ima praktičnu i edukativnu namjenu.
Edukativna namjena se ogleda u podršci procesu sticanja znanja za nove generacije studenata u oblasti zdravstvene njege, ali i osvježavanju postojećih znanja. Korišćenjem ovog priručnika nove generacije medicinskih sestara i tehničara će moći lakše da prođu proces uvođenja u posao i steknu neophodna znanja i vještine potrebne za svakodnevni rad na pružanju zdravstvene njege.


Priručnik je dostupan kao e-knjiga - Verzija na bosanskom jeziku

Priručnik je dostupan kao e-knjiga - Verzija na hrvatskom jeziku

Priručnik je dostupan kao PDF dokument - Verzija na bosanskom jeziku

Priručnik je dostupan kao PDF dokument - Verzija na hrvatskom jeziku

PRIRUČNIK: Standardne operativne procedure u oblasti zdravstvene njege na primarnom nivou zdravstvene zaštite

Priručnik sa standardnim operativnim procedurama u oblasti zdravstvene njege na primarnom nivou zdravstvene zaštite izradila je u okviru ProSes-a radna grupa koje je imenovao Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske. Priručnik sadrži 74 standardne operativne procedure (SOP), koji su razvijene korištenjem različite stručne literature, znanja, iskustva i dobre prakse. 

Priručnik je koncipiran tako da ima praktičnu i edukativnu namjenu.
Edukativna namjena se ogleda u podršci procesu sticanja znanja za nove generacije studenata u oblasti zdravstvene njege, ali i osvježavanju postojećih znanja. Korišćenjem ovog priručnika nove generacije medicinskih sestara i tehničara će moći lakše da prođu proces uvođenja u posao i steknu neophodna znanja i vještine potrebne za svakodnevni rad na pružanju zdravstvene njege.


Priručnik je dostupan kao e-knjiga - Verzija na srpskom jeziku

Priručnik je dostupan kao PDF dokument - Verzija na srpskom jeziku

PRIRUČNIK: Priručnik standardnih operativnih postupaka u sestrinstvu za sekundarni i tercijarni nivo zdravstvene zaštite

Prvi priručnik sa standardnim operativnim postupcima u sestrinstvu za sekundarni i tercijarni nivo zdravstvene zaštite izradila je u okviru ProSes-a radna grupa koje je imenovao Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske. Priručnik sadrži 56 standardnih operativnih postupaka (SOP), koji su razvijeni korištenjem različite stručne literature, znanja, iskustva i dobre prakse. 

Priručnik je koncipiran tako da ima praktičnu i edukativnu namjenu.
Edukativna namjena se ogleda u podršci procesu sticanja znanja za nove generacije studenata u oblasti zdravstvene njege, ali i osvježavanju postojećih znanja. Korišćenjem ovog priručnika nove generacije medicinskih sestara i tehničara će moći lakše da prođu proces uvođenja u posao i steknu neophodna znanja i vještine potrebne za svakodnevni rad na pružanju zdravstvene njege.


Priručnik je dostupan kao e-knjiga - Verzija na srpskom jeziku

Priručnik je dostupan kao PDF dokument - Verzija na srpskom jeziku

PRIRUČNIK: Standardne operativne procedure zdravstvene njege u primarnoj zdravstvenoj
zaštiti - I. dio

Prvi priručnik sa standardnim operativnim procedurama za medicinske sestre i tehničare na nivou primarne zdravstvene zaštite izradila je u okviru ProSes-a radna grupa koje je imenovao federalni ministar zdravstva. Priručnik sadrži 46 standardnih operativnih procedura (SOP), 12 algoritama i 6 priloga koji su razvijeni korištenjem različite stručne literature, znanja, iskustva i dobre prakse. 

Ujednačene i jasno definirane operativne procedure su jedan od osnovnih alata za standardizaciju prakse i osiguranje kvalitetne i sigurne zdravstvene njege. Zahvaljujući priručniku, svim medicinskim sestrama i tehničarima u ustanovama primarne zdravstvene zaštite u FBiH sada su na jednom mjestu dostupne informacije o procedurama relevantnim za njihov rad.


Priručnik je dostupan kao e-knjiga - Verzija na bosanskom jeziku

Priručnik je dostupan kao e-knjiga - Verzija na hrvatskom jeziku

Priručnik je dostupan kao PDF dokument - Verzija na bosanskom jeziku

Priručnik je dostupan kao PDF dokument - Verzija na hrvatskom jeziku

PRIRUČNIK: Standardne operativne procedure zdravstvene njege u primarnoj zdravstvenoj
zaštiti - II. dio

Drugi priručnik sa standardnim operativnim procedurama za medicinske sestre i tehničare na nivou primarne zdravstvene zaštite za oblast polivalentne patronaže/sestrinstva u zajednici izradila je u okviru ProSes-a radna grupa koju je imenovao federalni ministar zdravstva. Priručnik sadrži 37 standardnih operativnih procedura (SOP) i 10 algoritama koji su razvijeni korištenjem različite stručne literature, znanja, iskustva i dobre prakse. 

Ujednačene i jasno definirane operativne procedure su jedan od osnovnih alata za standardizaciju prakse i osiguranje kvalitetne i sigurne zdravstvene njege. Zahvaljujući priručniku, svim medicinskim sestrama i tehničarima u ustanovama primarne zdravstvene zaštite u FBiH sada su na jednom mjestu dostupne informacije o procedurama relevantnim za njihov rad.


Priručnik je dostupan kao e-knjiga - Verzija na bosanskom jeziku

Priručnik je dostupan kao e-knjiga - Verzija na hrvatskom jeziku

Priručnik je dostupan kao PDF dokument - Verzija na bosanskom jeziku

Priručnik je dostupan kao PDF dokument - Verzija na hrvatskom jeziku

PUBLIKACIJA: Izvještaj o najboljoj praksi u oblasti
standarda, vodiča i protokola za zdravstvenu njegu u Bosni i Hercegovini

U sklopu aktivnosti podrške projekta standardizaciji zdravstvene njege, 2014. godine provedena je studija kojom su obuhvaćene četitiri bh. zdravstvene ustanove odabrane pod pretpostavkom da predstavljaju tzv. „pozitivna odstupanja od prosjeka“, odnosno da su iste razvile efikasne strategije za unapređenje kvaliteta i sigurnosti zdravstvene njege. Cilj je bilo utvrditi na koji način se u navedenim ustanovama pristupilo procesu izrade, adaptacije, primjene, praćenja i evaluacije standardnih operativnih procedura zdravstvene njege. Procesi sertifikacije i akreditacije su se pokazali kao ključni. Oni su omogućili neophodne promjene u kulturi ustanova i omogućili medicinskim sestrama i tehničarima da preuzmu naprednije uloge u osiguranju i poboljšanju kvaliteta zdravstvene njege. Na makro, mezo i mikro nivou zdravstvenog sistema BiH, ključni akteri su odgovorni za unapređenje sigurnosti i kvaliteta zdravstvene njege, i to ne samo standardizacijom sestrinskih procedura, već i „širenjem informacija“. 

Izvještaj je za projekat pripremio dr Dietmar Ausserhofer sa Instituta sestrinskih nauka Univerziteta u Bazelu. Za koordinaciju i sveukupno usmjerenje zaslužni su dr Ahmed Novo iz Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu (AKAZ) i dr Severin Rakić iz Centra za zdravstveni menadžment Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske (CZM IZJZ).

Uslijedila je podrška projekta izradi, primjeni i evaluaciji sestrinskih standardnih operativnih procedura u saradnji sa AKAZ-om i CZM-om u dvadeset i šest bh. zdravstvenih ustanova u toku 2014. i 2015. godine.

Namjera je projekta nastaviti saradnju sa svim institucijama sistema uključenim u aktivnosti edukacije, izrade, implementacije i evaluacije sestrinskih standardnih operativnih procesura u godinama koje slijede. Uzimajući u obzir postojeću situaciju u bh. zdravstvenim ustanovama, naročito ograničena novčana sredstva koja imaju na raspolaganju, ProSes može pomoći ključnim akterima da izgrade sistematičan i održiv pristup kontinuiranom unapređenju kvaliteta zdravstvene njege koja se pruža pacijentima.


Publikacija je dostupna kao  e-knjiga

Publikacija je dostupna kao PDF dokument

PUBLIKACIJA: Menadžment dijabetičnog stopala: praktični vodič Međunarodnog komiteta Crvenog krsta/križa (MKCK)

Dijabetes i njegove komplikacije su rastući problem u svijetu. „Menadžment dijabetičnog stopala: plan implementacije MKCK je pripremljen da pomogne kliničkim timovima da organizuju njegu za pacijente sa dijabetesom u domovima zdravlja, bolnicama
i/ili centrima za rehabilitaciju. Ovaj vodič pruža kliničke i tehničke
informacije sa namjerom da unaprijedi međuprofesionalnu saradnju i kontinuitet njege. Tabele i ilustracije koje su sadržane u njemu će pomoći medicinskom i paramedicinskom osoblju da ispita i kategorizuje pacijente sa dijabetesom koji imaju komplikaciju na stopalu, te izrade efikasan plan liječenja.   

Obuhvaćene su teme kao što su edukacija pacijenata, pregled stopala uz stratifikaciju rizika, obuća, ulošci i smanjivanje pritiska na stopalo da bi se spriječila pojava ili omogućilo liječenje dijabetičnih ulceracija.


Publikacija je dostupna kao PDF dokument