Prva faza projekta „Jačanje sestrinstva u Bosni i Hercegovini - ProSes“

Trajanje:  oktobar 2012 – novembar 2017. godine

Ocjena stanja provedena tokom pripreme projekta, pokazala je da su zdravstveni sistem i obrazovanje zdravstvenih radnika u BiH primarno usmjereni na kurativnu zdravstvenu zaštitu, bolničku zdravstvenu zaštitu i pružanje ljekarskih usluga, čime je ograničen potencijal sestrinske radne snage da odgovori na sadašnje i buduće zdravstvene potrebe stanovništva, a posebno potrebe ugroženih grupa stanovništva. Pored toga, otkriveni su značajni nedostaci u kompetencijama i praksi medicinskih sestara/tehničara koji negativno utiču na efikasno funkcionisanje zdravstvenog sistema u zemlji, slabe dostignuća postojećih reformi i ostavljaju zemlju nedovoljno spremnom da odgovori na izmijenjene zdravstvene potrebe i očekivanja stanovništva. Stoga je projekat objedinio intervencije u tri projektna područja (komponente).

Pogledajete kratak video prilog.


Komponenta 1: regulativa i priznavanje sestrinske profesije

· unapređenje regulative iz oblasti sestrinstva koja uključuje i razvoj i usvajanje standarda sestrinske prakse, te izrada usklađene regulative iz oblasti licenciranja,
·  jačanje sestrinskih udruženja u cilju zastupanja interesa članova i omogućavanja njihovog stalnog stručnog usavršavanja,
·  uspostavljanje funkcionalnih komora medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara na entitetskom nivou,
·  uvezivanje bh. medicinskih sestara sa međunarodnim sestrinskim mrežama i bazama znanja.

Pogledajete kratak video prilog.


Komponenta 2:  sestrinstvo u zajednici/polivalentna patronaža

·  razvoj usluga sestrinstva u zajednici koje su u skladu s međunarodnim standardima, prioritetnim potrebama ranjivih grupa stanovništva u BiH, kao i potrebama i dostupnim resursima zdravstvenog sistema,
·  prilagođavanje uloge, obuke medicinskih sestara i pratećih nastavnih planova i programa potrebnim uslugama sestrinstva u zajednici,
·  primjena i praćenje pružanja usluga sestrinstva u zajednici u odabranim geografskim područjima.

Pogledajete kratak video prilog.


Komponenta 3: formalno visoko obrazovanje medicinskih sestara/tehničara.

·  postizanje dogovora o ključnim kompetencijama koje medicinkse sestre treba da steknu na univerzitetskom nivou obrazovanja, da bi se moglo odgovoriti na sadašnje i buduće zdravstvene potrebe i probleme,
·  revidiranje nastavnih planova i programa u skladu sa usaglašenim kompetencijama i standardima Evropske unije,
·  razvoj strategija za izgradnju domaćih predavačkih kapaciteta medicinskih sestara na visokom nivou obrazovanja.

Pogledajete kratak video prilog.

Tokom prve faze, ostvareni su sljedeći ključni rezultati:

·     1.5 milion stanovnika kojima usluge pruža 31 dom zdravlja ima pristup standardizovanim, rodno osjetljivim uslugama medicinskih sestara/tehničara koje su  visokokvalitetne i sigurne za pacijente zahvaljujući izradi i primjeni standarnih operativnih procedura.

·       Medicinske sestre/tehničari su po prvi put preuzeli vodstvo u izradi politika i regulatornih dokumenata koji se odnose na njihovu profesiju. Formirana su entitetska udruženja koja se osnažuju, rastu i organizuju edukacije za svoje članove i uspostavljaju kontakte sa međunarondim udruženjima.

·     Preko pola miliona stanovnika ima pristup uslugama medicinskih sestara/tehničara u zajednici,  odnosno patronažnih sestara, u 10 opština. 195 medicinskih sestara/tehničara obučenih za rad u zajednici pružilo je usluge za 67,000 osoba (od kojih 46,900 ugroženih i socijalno isključenih osoba).

·     Značajan dio aktivnosti rada medicinskih sestara/tehničara u zajednici, odnosno patronažnih sestara, posvećen je zdravstvenoj edukaciji, unapređenju zdravlja i preventivnoj zdravstvenoj zaštiti.

·        Godišnji pregledi za pacijente sa hroničnim nezaraznim bolestima, uvedeni kako bi se spriječile komplikacije bolesti, već su pokazali napredak u regulisanju vrijednosti krvnog pritiska i glukoze u krvi.

·        Obavezna dokumentacija iz oblasti sestrinstva u zajednici/polivalentne patronaže je izrađena u FBiH i u procesu je usvajanja od strane nadležnih organa.

·        Uvedene usluge medicinskih sestara/tehničara u zajednici u potpunosti pokrivaju, finansiraju zdravstvene institucije.

·       Četiri od pet sestrinskih fakulteta koje je podržao ovaj projekat izvršilo je reviziju svojih nastavnih planova i programa prvog ciklusa studija, dok je jedan fakultet (Banja Luka) i počeo sa njegovom primjenom.

·       Osam laboratorija kliničkih vještina sestrinskih fakulteta je opremljeno, te je organizovana obuka za njihovo osoblje kako bi se studentima omogućila odgovarajuća praktična obuka u skladu sa evropskim standardima.

·        Dodijeljene su stipendije za 11 studenata doktorskog studija iz oblasti sestrinstva.

·    Ministarstva zdravstva i ministarstva obrazovanja u oba entiteta rade zajedno na modernizaciji obrazovanja iz oblasti sestrinstva.

Evo šta su izjavili neki od projektnih partnera i korisnika:

„Ovaj projekt znači puno više od samih novaca. Što to znači? Ljudi koji su na terenu, koji su sami, ostavljeni, rodilje i slično su zapravo korisnici ovog projekta. I oni su na svoj način najranjivija, najosjetljivija skupina i utoliko je svaka potpora prema tim ljudima od dvostruke vrijednosti“.

Direktor doma zdravlja Tomislavgrad

„Trebam pohvaliti medicinskog tehničara koji mi je dolazio u deset sati noću kad me uzmu bolovi da me smiri“. 

Pacijent, Brčko

„Najveća vrijednost projekta je u tome što sada imamo edukovane medicinske sestre i tehničare koji su u stanju da samostalno pružaju podršku pacijentima sa hroničnim oboljenjima ili teškim bolestima i umirućnim pacijentima u njihovim domovima“.

Direktor doma zdravlja Bijeljina

„Imam više samopouzdanja i osjećam veću ravnopravnost u odnosu na druge članove tima. Pacijenti su zadovoljniji, jer vide da se stalno edukujemo i učimo, te nam više vjeruju”.

Medicinska sestra u zajednici, Dom zdravlja Prijedor

„Usluge koje se pružaju u polivalentnoj patronaži su standardizovane i koristimo ih u svakodnevnom radu. Nama medicinskim sestrama dosta oplakšavaju rad a u konačnici čine usluge pružene korisnicima znatno kvalitetnijim“.

Patronažna sestra, Dom zdravlja
Tuzla

„U našoj ustanovi standardne operativne procedure za medcinske sestre i tehničare se primjenjuju djelimično...Uvjerena sam da, ukoliko bi se standardizovale sestrinske usluge na svim nivoima zdravstvene zaštite, mjesto, uloga, značaj i status mjesto bi se znatno poboljšao“.

Medicinska sestra, Dom zdravlja Bijeljina

„Kabinet kliničkih vještina za nas studente koji smo došli iz nemedicinskih škola igra veoma značajnu ulogu jer na sofisticinarnim modelima imamo mogućnost uvježbavanja procedura i po nekoliko puta tako da možemo postići nivo osposobljenosti neophodan za pristup pravom pacijentu.“

Student studijskog programa zdravstvene njege, Medicinski fakultet Banjaluka