Druga faza projekta „Jačanje sestrinstva u Bosni i Hercegovini - ProSes“


Trajanje: decembar 2017 – novembar 2021. godine

Uopšteno gledajući, iako je ostvaren značajan napredak u prvoj fazi projekta, još mnogo je potrebno uraditi da bi se vidjele promjene, jer većina faktora koji su prvobitno identifikovani kao prepreke razvoju sestrinske radne snage i dalje postoje. Njih možemo sažeti na sljedeći način:

• Medicinske sestre/tehničari nemaju dovoljno ovlašćenja, uticaja ili moći da utiču na donošenje odluka, bilo prilikom njege pacijenata ili na političkim forumima. Pred formiranim entitetskim udruženjima medicinskih sestara/tehničara je i dalje dugačak put prije nego dovoljno ojačaju da utiču na stvaranje politika.

• Još uvijek se suočavamo sa nedostatkom podataka o tačnom broju i obrazovnom profilu medicinskih sestara,  kao i poslu koji obavlja ova najveća grupa zdravstvenih radnika, što otežava planiranje njihovog obrazovanja i zapošljavanja, kao i procjenu održivosti i uticaja podrške razvojnih agencija.   

• Većina zaposlenih medicinskih sestara u BiH završila je četvorogodišnje srednjoškolsko obrazovanje po nastavnim planovima i programima koji se međusobno prilično razlikuju po sadržaju i broju časova.  Zbog povećanog trenda emigracije medicinskih sestara došlo je do hiperprodukcije ovog kadra. Istovremeno, sistem zdravstvene zaštite ne prepoznaje diplomirane medicinske sestre.

• Tek je započeo proces inoviranja i primjene kurikuluma studija sestrinstva/zdravstvene njege na visokoškolskim ustanovama radi njihovog usklađivanja s relevantnim direktivama EU. I dalje je  broj doktora nauka iz oblasti zdravstvene njege koji predaju na tim ustanovama nedovoljan.

• Pitanje usklađenosti sa direktivama EU kurikuluma privatnih visokoškolskih ustanova sa studijama zdravstvene njege/ sestrinstva i sveobuhvatnije primjene akreditacijskih standarda je pitanje kojim se takođe treba baviti. 

• Iako medicinske sestre/tehničari obavljaju zadatke koji podrazumijevaju direktan kontakt sa pacijentima, oni takođe obavljaju veliki dio administrativnog posla za ljekare. Ocjena, planiranje, provođenje i procjena zdravstvene njege i procedura koje provode medicinske sestre/tehničari rijetko se evidentiraju kao takve; kao posljedica, trenutni sistem finansiranja zdravstva u BiH jedva da prepoznaje njihovu ulogu u pružanju zdravstvenih usluga.

Stoga će projekat u drugoj fazi nastaviti podršku s ciljem da medicinske sestre pružaju kvalitetnije usluge, dostupne svima, a posebno ranjivim i socijalno isključenim grupama. Projekat će nastaviti svoju intervenciju istovremeno kroz tri komponente kao stubove koji nose sestrinsku profesiju.

Prva komponenta:  Profesionalno okruženje medicinskih sestara/tehničara

Profesionalno okruženje medicinskih sestara/tehničara u Bosni i Hercegovini će se unaprijediti kroz uspostavljanje regulatornih mehanizama, koji, između ostalog, uključuju formiranje živog registra o sestrinskoj radnoj snazi, razvoj standrardnih operativnih procedura i obavezne sestrinske dokumentacije za sve nivoe zdravstvene zaštite, proširenje postojeće liste sestrinskih usluga, te podršku razvoju sestrinskih udruženja.

Druga komponenta: Pristup sestrinstvu u zajednici/polivalentnoj patronaži

Pružanje standardizovanih usluga koje prepoznaje zdravstveni sistem, u kombinaciji sa poboljšanim pristupom ovim uslugama za cjelokupno stanovništvo, posebno za ranjive i socijalno isključene grupe, će pomoći sveobuhvatnijem odgovoru na njihove zdravstvene potrebe. Poboljšan pristup uslugama sestrinstva u zajednici/patronaže će se obezbijediti kroz primjenu modela pružanja ovih usluga testiranih tokom prve faze projekta. Prilagođeni i zvanično usvojeni modeli će definisati obim usluga sestrinstva u zajednici/patronaže i načine njihovog pružanja, što će doprinijeti njihovom prepoznavanju od zdravstvenog sistema i obezbijediti saradnju sa drugim službama  i organizacijama unutar i van zdravstvenog sektora.

Treća komponenta: Javno obrazovanje u sestrinstvu

Pružanje kvalitetnih sestrinskih usluga zahtijeva obrazovane i kompetentne medicinske sestre. To se može postići jačanjem obrazovnog sistema u Bosni i Hercegovini, što će se ostvariti kroz podršku reformi obrazovanja u javnim srednjim medicinskim školama, usklađivanje studijskih programa zdravstvene njege/sestrinstva sa standardima EU, izgradnju predavačkih kapaciteta pružanjem podrške diplomiranim medicinskim sestrama u pristupu drugom i trećem ciklusu obrazovanja, te izradom strategija za uvođenje specijalističkih programa u oblasti sestrinstva.