PODRŠKA MEDICINSKIM SESTRAMA NA III CIKLUSU STUDIJA ZDRAVSTVENE
NJEGE/NAUKA NA JAVNIM FAKULTETIMA U BOSNI I HERCEGOVINI

1.  Javno obrazovanje u sestrinstvu

1.1. Podrška Projekta jačanja sestrinstva formalnom obrazovanju medicinskih sestara u BiH

Pružanje kvalitetnih sestrinskih usluga zahtijeva obrazovane i kompetentne medicinske sestre. To se može postići jačanjem obrazovnih sistema u Bosni i Hercegovini. Prilagođavanje formalnog obrazovanja novim potrebama zdravstvenih sistema je od suštinskog značaja za poboljšanje kvaliteta zdravstvenih usluga, a samim tim i za pozitivan uticaj na efikasnost zdravstvenih sistema u BiH.

Značajan uspjeh je ostvaren tokom prve faze projekta koja je bila usmjerena na formalno visoko obrazovanje medicinskih sestara na javnim fakultetima/studijskim programima zdravstvene njege u BiH i to kroz:

• postignut je dogovor u definisanju kompetencija medicinskih sestara koje se trebaju steći na visokom nivou obrazovanja da bi se moglo odgovoriti na sadašnje i buduće zdravstvene potrebe i probleme stanovništva, a koji uključuje dogovor o izmjenama nastavnih planova i programa koje zahtijevaju prilagođeni profili kompetencija. U sklopu ovih aktivnosti nastavni planovi i programi revidirani su na četiri (4) visokoškolske ustanove, od kojih su dva (2) u primjeni. Na nekim fakultetima/studijskim programima zdravstvene njege razvijeni su katalozi kliničkih vještina. Kabineti kliničkih vještina na osam (8) visokoškolskih ustanova sa studijama zdravstvene njege su opremljeni, a medicinske sestre koje ih vode su osposobljeni za rad u kabinetima.

• razvijene su strategije za izgradnju domaćih predavačkih kapaciteta medicinskih sestara na visokom nivou obrazovanja. Projekat je podržao medicinske sestre koji su ispunjavale određene kriterijume za dodjelu stipendija za doktorske studije. Ukupno  je podržano stipendijama dvadeset jedan (21) semestar doktorskih studija, odnosno jedanaest (11) studenata.

I u drugoj fazi projekta treća komponenta usmjerena je na javno obrazovanje u sestrinstvu kroz:

• podršku reformi obrazovanja u javnim srednjim medicinskim školama,
• daljnje usklađivanje studijskih programa zdravstvene njege sa standardima EU,
• izgradnju predavačkih kapaciteta pružanjem podrške diplomiranim medicinskim sestrama u pristupu II i III ciklusu obrazovanja,
• te izradu strategija za uvođenje specijalističkih programa u oblasti sestrinstva.

1.2. Značaj akademskog razvoja u sestrinstvu

Po uzoru na zemlje EU, obrazovanje medicinskih sestara se i u BiH podiže na veći akademski nivo. Medicinske sestre dobivaju mogućnost akademskog napretka u svojoj zemlji. Iako prve generacije sestara magistara i doktora zdravstvene njege obrazuju većim dijelom ljekari, nakon završetka II ili III ciklusa studija medicinske sestre će biti postepeno birane u akademska zvanja. Tek onda kada medicinske sestre budu predavači na ovim fakultetima, imaćemo sistem obrazovanja usklađen sa EU standardima.

Podrška projekta ProSes-a u ovom segmentu je veoma značajna. Medicinske sestre upisane na doktorske studije imaju mogućnost da dobiju finansijsku podršku od strane projekta, te na taj način steknu preduslove da budu birane u akademska zvanja. 


Tabela 1. Lista javnih fakulteta u BiH sa doktorskim studijama zdravstvene njege/nauka

Naziv fakulteta
Posjeduje
doktorski studij
Najviše akademsko zvanje sestara na studiju zdravstvene njege/nauka i
broj biranih zvanja
Fakultet zdravstvenih studija, Sarajevo
Da
Docent (5)
Fakultet zdravstvenih studija, Mostar
Da
Docent (2)
Medicinski fakultet, odsjek Zdravstvena njega, Zenica
Ne
Docent (1), Viši asistent (1)
Medicinski fakultet, Odsjek zdravstvenih studija, Tuzla
Ne
Asistenti (spoljni saradnici)
Fakultet zdravstvenih studija, Bihać
Ne Viši asistent (1)
Medicinski fakultet, Studij zdravstvena njega, Banja Luka
Da
Viši asistent (4) i asistenti (1)
Medicinski fakultet, Studij zdravstvena njega, Foča
Da
Viši asistent (3)
Visoka medicinska škola, Prijedor
Ne
0
Studijski program Zdravstvena njega Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru
Ne
0


Tabela 2. Cijene doktorskih studija u BiH

Doktorski studij
Cijena koštanja (KM)
Trajanje studija
Bosna i Hercegovina
11.000 - 15.000

3 godine (6 semestara)

2.  Uvjeti i procedura apliciranja za ProSes stipendiju

2.1. Kriteriji za stipendiranje na III ciklusu studija zdravstvene njege/nauka

Pravo na prijavu prema dole navedenim kriterijumima (Tabela 3), imaju studenti doktorskog studija na I, II ili III godini studija na jednom od javnih fakulteta u BiH. Studenti se mogu prijaviti za stipendiranje jednog ili dva semestra tekuće akademske godine koji završava(ju) do 30. novembra 2019. godine. Dodjela stipendija će biti aktuelna do kraja II faze projekta, odnosno do 2021. godine.


Rok za apliciranje je: 30.09.2019.

2.2. Procedura obrade aplikacija

Komisija vrši obradu aplikacija, a konačnu odluku o dodjeli bespovratnih sredstava donosi direktor na osnovu preporuke predsjednika komisije. Kandidati će o odluci biti obavješteni do 31.10.2019. godine. Stipendije će se dodijeliti u iznosu od 50-90% od ukupnog iznosa školarine za dati semestar/semestre, u zavisnosti od ukupnog broja prijavljenih  kandidata koji ispune uslove, kao i od raspoloživih sredstava. Odabrani kandidati će biti u obavezi potpisati ugovor sa ProSes-om.

2.3. Potrebni dokumenti za apliciranje 

Tabela 3.  Potrebni dokumenti i kriteriji za dodjelu sipendija za III ciklus doktorskih studija zdravstvene njege/nauka

Potrebni dokumenti
Kriterij
Vrsta kriterija
Potvrda ili ugovor o redovnom studiranju,
sa podatkom o upisanom semestru
Upisane doktorske
studije su na nekom od javnih fakulteta sa
studijama zdravstvene njege/nauka u BiH.

(Eliminatorni
– ispunjava/ ne ispunjava) 

Potvrda o trajanju semestra tekuće 
akademske godine (Napomena: potrebno je dostaviti potvrde o trajanju svakog semestra za koji se traži
podrška)
Semestar za koji se traži podrška završava do 30.11.2019.

(Eliminatorni
– ispunjava/ ne ispunjava) 

Ovjerena kopija uvjerenja o državljanstvu BiH
Državljanstvo BiH

(Eliminatorni
– ispunjava/ ne ispunjava) 

Ovjerena kopija diplome i/ili dodatka diplomi
Završen I ciklus akademskih studija zdravstvene njege - (180/240 ECTS)
(Eliminatorni
– ispunjava/ ne ispunjava)
Ovjerena kopija diplome i/ili dodatka diplomi
Završen II ciklus akademskih studija zdravstvene njege
(Eliminatorni
– ispunjava/ ne ispunjava)
Potvrde (samo ukoliko već dostavljene
diplome ili dodatak diplomi ne sadrže prosjek ocjena)
Ostvareni prosjek ocjena 8,0 (ili 3,5) i više na  I
ciklusu studija
(Eliminatorni
– ispunjava/ ne ispunjava)

-

Ostvareni prosjek ocjena 8,0 (ili 3,5) i više na  II
ciklusu studija
(Eliminatorni
– ispunjava/ ne ispunjava)
- Uspjeh na I ciklusu studija Uspješnost (max. 15 bodova)
- Uspjeh na II ciklusu studija Uspješnost (max. 15 bodova)
Uvjerenja ili potvrde o trajanju (dvo-, tro- ili četvorogodišnje),
godini upisa i godini završetka studija (samo ukoliko već dostavljena dokumentacija kao što je diploma i sl. ne
sadrži spomenute podatke)
Dužina trajanja
studija i vremena studiranja na I ciklusu
Uspješnosti (max. 10 bodova)


-

Dužina trajanja
studija i vremena studiranja na II ciklusu
Uspješnosti (max. 10 bodova)

Ovjerena kopija ugovora ili potvrda
Zaposlenje na odsjeku zdravstvene njege
Dodatni      (max. 5 bodova)
Ovjerena kopija odluke, rješenja ili potvrda o izboru u zvanje
Izbor u akademsko zvanje
Dodatni
(max. 5 bodova)
Napomena: Kandidat može dostaviti na istoj
potvrdi više od jednog traženog podatka u slučaju da je ista ustanova nadležna.
Ostala obavezna dokumentacija
Biografija
Potvrda o cijeni semestra
Prijavni obrazac 1B

U cilju povećanja dostupnosti visokom obrazovanju, prednost pri dodjeli stipendija će biti data studentima zdravstvene njege slabijeg ekonomskog i socijalnog statusa koji takođe spadaju u jednu ili više kategorija: 1) studenti s prebivalištem u izrazito nerazvijenim opštinama[1]; 2) studenti iz socijalno ugroženih porodica; 3) studenti bez jednog, ili oba roditelja; 4) studenti koji
su bili smješteni u domove za nezbrinutu djecu (ili u hraniteljske porodice); 5) studenti sa invaliditetom; 6) studenti romske nacionalnosti i drugih nacionalnih manjina. Ukoliko budu odabrani, ovi studenti će biti kontaktirani da dostave odgovarajuću dokumentaciju kao dokaz navedenog statusa.


[1] Spisak izrazito nerazvijenih opština može biti pronađen na stranicama Vlade Republike Srpske i Federalnog zavoda za programiranje razvoja.

NAPOMENA:

Podnosioci zahtjeva se mogu prijaviti tako što će poslati popunjeni prijavni obrazac i potrebne priloge Fondaciji fami na sljedeću
adresu: Fondacija fami, Višegradska 24, 71000 Sarajevo.

Za preuzeti: Prijava za dodjelu stipendija za studente trećeg ciklusa studija - Obrazac 1B PDF dokument.