U prostorijama Doma zdravlja Orašje 29.5.2019.g. je potpisan Protokol o međusobnoj partnerskoj suradnji za podršku, brigu  i pomoć pacijentima koji boluju od teških bolesti i pomoć njihovim obiteljima na području općine Orašje. U Protokolu je navedeno kako se ugovorne strane obavezuju da će u skladu sa svojim mogućnostima i raspoloživim resursima međusobno sarađivati, pružati pomoć i podršku pacijentima koji boluju od neizlječivih bolesti i njihovim obiteljima. Uz to se obavezuju da će svaka strana potpisnica imenovati osobu zaduženu za komunikaciju i koordinaciju sa ostalim potpisnicima ovog Protokola s ciljem provođenja aktivnosti i brige za ove pacijente i njihove obitelji.

Protokol je potpisan na period od 12 mjeseci i stupio je na snagu danom potpisivanja.  Ovjerili su ga predstavnici osam relevantnih općinskih i županijskih institucija: Ministarstvo zdravstva, rada, i socijalne politike ŽP, Općina Orašje, Zavod zdravstvenog osiguranja ŽP, JU Dom zdravlja Orašje, Centar za socijalni rad Orašje, Crveni križ Orašje, Merhamet Orašje i PZU Poliklinika Sunce Orašje. Općina Orašje se ovim protokolom obavezuje da će koordinirati i povremeno organizovati sastanke sa svim partnerima potpisnicima Protokola,  s ciljem što boljeg funkcionisanja i održivosti mreže partnera. Dom zdravlja Orašje, Fondacija FAMI i Sveučilišna bolnica u Ženevi pokrenuli su ovu inicijativu koja će tokom ove godine biti integrisana u Projekat jačanja sestrinstva u BiH koji takođe sprovodi Fondacija fami.