Tokom istraživačke faze (faza I: april 2016. – januar 2017.) koristili smo pojedinačne polustruktuisane intervjue s 62 slučajno odabrana pacijenta da bi čuli njihova iskustva i istražiti njihove percipirane potrebe i očekivanja. Intervjuisani su bili odabrani tako da zastupaju spektar terminalno bolesnih pacijenata i osigurali smo da je dobna i polna distribucija predstavljala populaciju registrovanu u primarnom zdravstvenom centru u Doboju. Podaci su kodirani u Epi Info-u 7 i analizirani pomoću induktivnog tematskog pristupa.