Već dugi niz godina traje reforma primarne zdravstvene zaštite i uvođenje porodične medicine u Bosni i Hercegovini. Sistem pružanja zdravstvenih usluga se mijenja sa specijalističkih, orijentisanih ka bolničkom tretmanu i ljekaru na usluge orijentisane prema pacijentu, na usluge u zajednici i prema kontinuiranom, multidisciplinarnom i multisektorijalnom pristupu zdravstvenoj zaštiti. Ovakve promjene prije svega i najviše koriste pacijentima.

Njega pacijenata koji se nalaze u u poslednjem stadiju svog života se radi na ad-hoc bazi i bez postojećeg sistema ili mreže podrške u zajednici. Određen broj usluga koje se pružaju pacijentima na kraju njihovog života nije dokumentovan i pokriven od
Fonda  zdravstvenog osiguranja. Timovi porodične medicine nemaju adekvatnu obuku o njezi na kraju života, nemaju dovoljno opreme za kućne posjete, transport i dalje ostaje problem. Saradnja s drugim sektorima i akterima u zajednici ovisi o pojedincima i njihovoj dobroj volji.

Početkom 2016. godine je uprava Doma zdravlja Doboj poslala zahtjev Fondaciji fami za zajednički projekt razvoja sveobuhvatnog, dostupnog i održivog spektra usluga za pacijente na kraju njihovog života u opštini Doboj. Ova inicijativa je podržana od Univerzitetske bolnice u Ženevi koja je partner  i ko-finansijer  projekta. Zajedno smo započeli sa ispitivanjem različitih dimenzija, potreba i usluga koje su neophodne u njezi  pacijenata na kraju njihovog života.

Naš krajnji cilj jeste kvalitet života pacijenata koji boluju od neizlječivih bolesti.

Predloženi pristup izrađen je u tri faze:

• Faza I - Istraživačka faza - Prikupljanje potreba pacijenata
• Faza II - Pripremna faza - Okupljanje svih partnera za razvoj zajedničkog rješenja
• Faza III - Faza implementacije, evaluacije i replikacije - implementacija doboskog modela i uključenje jednog doma zdravlja iz Federacije BiH

Ovaj pristup  će nam pomoći da naše ideje konfrontiramo sa realnim uslovima u kojima rade timovi porodične medicine, uslovima u kojima rade njegovatelji, socijalni radnici i svi ostali akteri uključeni u njegu pacijenata koji boluju od neizlječivih bolesti u odabranim mjestima.

Prikupljanje pouzdanih informacija i osiguravanje da pružatelji usluga njege znaju šta je važno za pacijenta i njihove porodice temelj su za pokretanje promjena i podržavanje novih napora kako bi se bolje odgovorilo na potrebe terminalno bolesnih pacijenata.

Stoga, prije izrade prihvatljivog, pristupačnog i održivog rješenja, angažovali smo pacijente i njihove porodice da nam kažu koje su za njih  postojeće barijere i koji su to postojeći korisni resursi.