Tokom III faze projekta (2018.g.) uspostavljena je formalna inter-institucionalna mreža u opštini Doboj koja može identifikovati pacijente u potrebi i promovisati dostupne usluge kroz dijalog s pacijentom i njegovom porodicom kako bi se razradio zajednički plan njege. Ovaj plan uključuje "ugovor o kvaliteti života" kako bi se osiguralo pružanje usluga u skladu s potrebama pacijenata, njihovim preferencijama i očekivanjima. Da bismo postigli taj cilj bilo je potrebno riješiti sljedeća područja: (i) stvaranje baze podataka pacijenata i dostupnih usluga, (ii) izrada plana zajedničke njege s kriterijima kvalitete i (iii) edukacija, osposobljavanje i nadzor uključenih medicinskih radnika i drugih aktera.

Menadžment Doma zdravlja Doboj je za potrebe rada sa terminalno bolesnim pacijentima imenovao 5 medicinskih sestara u gradu Doboju i 8 medicinskih sestara u selima opštine Doboj. U svrhu razvoja znanja i vještina u palijativnoj njezi, stručnjaci iz
Ženevske univerzitetske bolnice (HUG) su organizovali edukaciju za ljekare i sestre Doma zdravlja Doboj baziranu na Evropskom nastavnom planu za palijativnu njegu i na osnovu izraženih potreba medicinskog osoblja Doma zdravlja Doboj. Osoblje Doma zdravlja Doboj je uz pomoć stručnjaka za palijativnu njegu iz Ženevske bolnice izradilo brošuru sa 9 najčešćih simptoma kod pacijenata u terminalnoj fazi njihovog života. Uključeni zdravstveni radnici su dobili podršku u svom radu kroz redovnu superviziju i redovne timske sastanke.  

U februaru 2018.g. Dom zdravlja Orašje je izrazio spremnost za uključenje u projekat jer se već duže vrijeme susreću s problemima pacijenata koji boluju od teških bolesti i nalaze se u terminalnoj fazi života. Dom zdravlja Orašje nije u mogućnosti da osigura sve potrebne aspekte njege i zadovolji osnovne potrebe u lijekovima, pomagalima, tretmanu bola, socijalnim i drugim problemima takvih pacijenata. Fondacije fami i HUG-a su odlučili da Dom zdravlja Orašje uključe u projekat i da im pomognu u procesu poboljšanja njege za pacijente na kraju njihovog života.

Počeli smo s istraživanjem očekivanja pacijenata, njihovih potreba i postojećih usluga vezanih uz njegu na kraja života i provedeno je mapiranje svih zainteresiranih strana uključenih u odgovor na potrebe pacijenata u opštini Orašje (zdravstveni radnici, službenici Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite, Centra za socijalni rad, Općine Orašje, Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske, Crvenog križa, Merhameta, vjerskih zajednica, itd.).