Pristup sestrinstvu u zajednici/polivalentnoj patronaži

Pružanje standardizovanih usluga koje prepoznaje zdravstveni sistem, u kombinaciji sa poboljšanim pristupom ovim uslugama za cjelokupno stanovništvo, posebno za ranjive i socijalno isključene grupe, će pomoći sveobuhvatnijem odgovoru na njihove zdravstvene potrebe. Poboljšan pristup uslugama sestrinstva u zajednici/patronaže će se obezbijediti kroz primjenu modela pružanja ovih usluga testiranih tokom prve faze projekta. Prilagođeni i zvanično usvojeni modeli će definisati obim usluga sestrinstva u zajednici/patronaže i načine njihovog pružanja, što će doprinijeti njihovom prepoznavanju od zdravstvenog sistema i obezbijediti saradnju sa drugim službama unutar zdravstvenog sektora, i nezdravstvenim službama i organizacijama.

Edukacija mentora

Stručna pomoć na radnom mjestu u obliku kliničke supervizije i 
mentorstva ima neprocjenjiv značaj u edukaciji i praksi patronažnih 
medicinskih sestara i tehničara.
Razmjena iskustva

ProSes je svoja iskustva u uspostavljanju/unapređenju usluga koje 
medicinske sestre/tehničari pružaju u zajednici podijelio sa Republikom 
Moldavijom.

Dodjela certifikata

Svečanom ceremonijom održanom u Mostaru 3. novembra 2017. godine obilježen je završetak projektnih aktivnosti čiji je cilj bilo unapređenje kvalitete i učinkovitosti zdravstvene njege koju pružaju domovi zdravlja Mostar, Stari Grad Mostar, Tomislavgrad i Livno.