Pristup sestrinstvu u zajednici/polivalentnoj patronaži

Pružanje standardizovanih usluga koje prepoznaje zdravstveni sistem, u kombinaciji sa poboljšanim pristupom ovim uslugama za cjelokupno stanovništvo, posebno za ranjive i socijalno isključene grupe, će pomoći sveobuhvatnijem odgovoru na njihove zdravstvene potrebe. Poboljšan pristup uslugama sestrinstva u zajednici/patronaže će se obezbijediti kroz primjenu modela pružanja ovih usluga testiranih tokom prve faze projekta. Prilagođeni i zvanično usvojeni modeli će definisati obim usluga sestrinstva u zajednici/patronaže i načine njihovog pružanja, što će doprinijeti njihovom prepoznavanju od zdravstvenog sistema i obezbijediti saradnju sa drugim službama i organizacijama unutar i van zdravstvenog sektora.

Završena obuka 10 edukatora iz oblasti sestrinstva u zajednici

Da bi adekvatno brinuli o zdravlju građana iz svojih timova porodične medicine, medicinskim sestrama-tehničarima neophodna je sveobuhvatna edukacija iz polivalentne patronaže/sestrinstva u zajednici.

Završena obuka medicinskih sestara porodične medicine u zajednici u Derventi i Prnjavoru

Teorijski dio obuke za 19 medicinskih sestara-tehničara porodične medicine u zajednici iz domova zdravlja Derventa i Prnjavor  završen je
u decembru 2020. godine.

Edukativni film: Procedure
za rad medicinskih sestara-tehničara u zajednici tokom COVID-19 pandemije

Tokom pandemije COVID-19, medicinske sestre-tehničari u zajednici su angažovaniji
nego ikada prije, pružajući pacijentima neophodne zdravstvene usluge na prvim
linijama.