Javno obrazovanje u sestrinstvu

Pružanje kvalitetnih sestrinskih usluga zahtijeva obrazovane i kompetentne medicinske sestre. To se može postići jačanjem obrazovnog sistema u Bosni i Hercegovini, što će se ostvariti kroz podršku reformi obrazovanja u javnim srednjim medicinskim školama, usklađivanje studijskih programa zdravstvene njege/sestrinstva sa standardima EU, izgradnju predavačkih kapaciteta pružanjem podrške diplomiranim medicinskim sestrama u pristupu drugom i trećem ciklusu obrazovanja, te izradom strategija za uvođenje specijalističkih programa u oblasti sestrinstva.

Radne grupe

Tri entitetske radne grupe komponente projekta
posvećene unapređenju formalnog obrazovanja medicinskih sestara i tehničara formirane
su u prvoj godini druge faze projekta.

Međunarodna konferencija

Predstavnice ProSes-a učestvovale su u 11. Međunarodnoj naučnoj konferenciji održanoj 7. juna 2018 u Bledu pod nazivom „Međuprofesionalno povezivanje na različitim nivoima zdravstvene zaštite: trendovi, potrebe i izazovi“. 


Radna grupa

Prvi sastanak radne grupe za izmjenu nastavnog plana i programa na studijskom programu zdravstvene njege i terapije Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu održan je 10. aprila 2017. godine u Sarajevu.