Drugi dio priručnika sa standardnim operativnim procedurama zdravstvene njege u primarnoj zdravstvenoj zaštiti za oblast polivalentne patronaže/sestrinstva u zajednici je predstavljen i uručen direktorima i glavnim medicinskim sestrama domova zdravlja Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu 10. decembra 2019. godine.

Standardne operativne procedure (SOP) su pisane upute za medicinske sestre-tehničare u kojima se detaljno opisuje način na koji treba da se obavi određeni zadatak. Zahvaljujući njima, smanjuje se mogućnost greške, povećava efikasnost rada i osigurava ujednačen kvalitet i sigurnost usluga koje pružaju pacijentima medicinske sestre-tehničari.

U okviru prve faze Projekta jačanja sestrinstva u BiH, prije dvije godine je izrađen i stavljen na raspolaganje medicinskim sestrama-tehničarima u svim domovima zdravlja FBiH prvi dio priručnika sa SOP-ovima za primarni nivo zdravstvene zaštite. Ove godine je pripremljen, predstavljen i distribuiran drugi dio priručnika, čiji je fokus na patronažnoj djelatnosti. Njime će se olakšati i unaprijediti kompleksan i zahtjevan rad patronažnih medicinskih sestara, koje imaju presudnu ulogu u pružanju zdravstvenih usluga u domovima pacijenata i u zajednici. Kao i prethodni, i drugi dio priručnika će se koristiti i za edukaciju studenata zdravstvene njege. Oba priručnika su izradili medicinske sestre i tehničari, u okviru radne grupe koju je imenovalo Federalno ministarstva zdravstva.

Događaju na kojem je predstavljen priručnik prisustvovalo je više od 130 učesnika. Među njima su bili direktori, glavne i patronažne medicinske sestre-tehničari domova zdravlja FBiH, ali i predstavnici Udruženja medicinskih sestara i tehničara FBiH, Zavoda za javno zdravstvo FBiH, Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu FBiH (AKAZ), fakulteta sa studijama zdravstvene njege, kao i gosti iz distrikta Brčko i Republike Srpske.

Članovi radne grupe su prisutnima predstavili strukturu priručnika, proces njegove izrade i način primjene. Predstavnici Federalnog ministarstva zdravstva su u svom obraćanju istakli važnu ulogu priručnika kao instrumenta za sistemsko unapređenje usluga. Predstavnica Ambasade Švicarske u BiH je naglasila njegov doprinos osiguranju kvalitetne njege koju pružaju medicinske sestre u zajednici i u domovima pacijenata. Jedna od članica radne grupe je naglasila da će primjena SOP-ova omogućiti da medicinske sestre-tehničari pružaju usluge u zajednici na standardiziran, jedinstven i siguran način, kako za pacijente tako i za medicinske sestre, te doprinijeti napretku savremene sestrinske profesije. Direktor Fondacije fami je pojasnio da se rad na procesu standardizacije usluga medicinskih sestara-tehničara nastavlja i teče paralelno u oba bh. entiteta, te da će njime biti obuhvaćen i sekundarni nivo zdravstvene zaštite.

Dio SOP-ova je već uvršten u standarde sigurnosti i kvaliteta za domove zdravlja AKAZ-a, a to će se nastaviti i prilikom narednih revizija standarda. Prvi i drugi dio priručnika su dostupni i u online verziji na web stranici Fondacije fami kao i na stranici AKAZ-a

U oblasti zdravstva, standardne operativne procedure su jedan od osnovnih alata za osiguranje kvalitetnih i sigurnih zdravstvenih usluga za pacijente i ostvarenje jednog od osnovnih ljudskih prava – prava na zdravlje. One štite i zdravstvene radnike od pravljenja greške, te značajno doprinose prepoznavanju rada, uloge i značaja koji medicinske sestre-tehničari svakako zavređuju.

Dodatne informacije:

Priručnik je dostupan kao e-knjiga - Verzija na bosanskom jeziku
Priručnik je dostupan kao e-knjiga - Verzija na hrvatskom jeziku

Priručnik je dostupan kao PDF dokument - Verzija na bosanskom jeziku
Priručnik je dostupan kao PDF dokument - Verzija na hrvatskom jeziku