Kontinurana edukacija je neophodna da se održe i unaprijede individualne kompetencije i poboljša praksa medicinskih sestara. Tu važnu ulogu imaju strukovna udruženja koja svojim članovima pružaju prilike za stručno usavršavanje. Projekat jačanja sestrinstva u BIH blisko sarađuje i podržava rad nekoliko udruženja koja organizuju edukacije za medicinske sestre-tehničare u BiH.

U periodu saradnje sa projektom od 2018 godine, Udruženje/udruga medicinskih sestara Federacije BiH (UMST FBiH) je organizovalo niz obuka o različitim temama bitnim i korisnim za svakodnevni rad. Obukama su obuhvaćene 2754 medicinske sestre-tehničara širom Federacije BiH.

U Republici Srpskoj, u 2020. godini 754 medicinske sestre-tehničara su imali priliku da unaprijede umijeće komunikacije sa pacijentom zahvaljujući nizu radionica koje je organizovalo Udruženje medicinskih sestara, tehničara i babica Republike Srpsk(UMSTiB RS) u osam gradova RS. 

Resuscitacioni savjet Republike Srpske (RESS RS) je u posljednjem tromjesečju 2020. organizovao niz obuka o bazičnom zbrinjavanju hitnih stanja (BLS obuka). Ukupno 179 medicinskih sestara-tehničara iz 12 gradova prošlo je BLS obuku.

Iako su prošle godine edukativne aktivnosti značajno redukovane zbog pandemije, udruženja su pokazala sposobnost da se brzo
prilagode novonastalim okolnostima. Da bi svojim članova pomogla da se bolje nose sa izazovima pandemije, udruženja su pripremila i ciljane obuke vezane za COVID-19. Neke od obrađenih tema su procedura prijema na hospitalni tretman tokom pandemije COVID-19, terapije onkoloških pacijenata u slučaju COVID – 19, endotrahealna intubacija u slučajevima kod kojih je potvrđena ili se sumnja na infekciju COVID-19 virusom i druge. Dio obuka je pripremljen u video formatu i dostupan svima, kao što su one koje je pripremio RESS RS.

Pred kontinuirane edukacije, važan zadatak udruženja je zastupanje profesionalnih interesa svojih članova, kao što su adekvatna podrška i zaštita na radnom mjestu. Svojim iskustvom i ekpertizom iz oblasti zdravstvene njege, snažne sestrinske organizacije mogu značajno unaprijediti odgovor zdravstvenog sistema u kriznim situacijama i uopšte.