U ponedeljak, 12. 10. 2020. godine je u prostorijama Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske predstavlјen priručnik sa standardnim operativnim postupcima za medicinske sestre i tehničare na bolničkom nivou, izrađen u okviru Projekta jačanja sestrinstva u BiH uz podršku Vlade Švicarske. Priručnik će omogućiti standardizaciju niza usluga medicinskih sestara i tehničara, koja je neophodna za kvalitetnu i sigurnu zdravstvenu njegu.

Sestrinska profesija, kao jedan od osnovnih stubova zdravstvenog sistema, zahtjeva neprekidno ulaganje i predan rad. Uvođenje novih dijagnostičkih i terapijskih procedura, pojava novih tehnologija i sve veća očekivanja pacijenata, nameću potrebu za konstantom obukom i standardizacijom prakse medicinskih sestara i tehničara.

Priručnik pod nazivom „Standardni operativni postupak u sestrinstvu za sekundarni i tercijarni nivo zdravstvene zaštite“, prvi ovakve vrste u Republici Srpkoj, ima upravo tu namjenu. U njemu je objašnjeno, korak po korak, 56 standardnih operativnih postupaka koje medicinske sestre i tehničari najčešće izvode u ustanovama na bolničkom nivou zdravstvene zaštite. Pored praktične primjene u svakodnevnom radu, priručnik je koncipiran tako da ima edukativnu namjenu. Ukupno 350 primjeraka priručnika je uručeno zdravstvenim ustanovama bolničkog nivoa u Republici Srpskoj, te drugim relevantnim institucijama i organizacijama. 

Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić je ovom prilikom rekao da je Priručnik sa standardnim operativnim postupcima za medicinske sestre i tehničare na bolničkom nivou izuzetno važan dokument koji će omogućiti standardizaciju zdravstvenih usluga u cijelom zdravstvenom sistemu. Kroz ove procedure omogućavamo da svi koji rade na ovim poslovima imaju mogućnost da primjenjuju istu praksu bez obzira da li se ta zdravstvena usluga pruža u Univerzitetskom kliničkom centru /UKC/ Republike Srpske ili u bilo kojoj drugoj bolnici u Republici Srpskoj.  On je dodao da važnost ovog priručnika nije samo za one koji rade u praksi, ističući da je izuzetna važnost ovog dokumenta i za sve one koji se školuju u medicinskim školama u Srpskoj ili na fakultetima koji obrazuju kadar diplomiranih zdravstvenih tehničara. Iz tog razloga i oni već u toku svog školovanja imaće mogućnost da se upoznaju o svim ovim procedurama i praksama. Tako da je ovo dodatni korak u uspostavljanju kvalitetnije zdravstvene zaštite u Republici Srpskoj, što nam je svakako dugoročan cilj, ali i kratkoročan jer na njemu radimo svaki dan kroz ono što pružamo u našim zdravstvenim ustanovama.

Generalni direktor UKC-a Vlado Đajić je ovom prilikom rekao da zdravstveni sistem Republike Srpske ide naprijed uprkos pandemiji virusa korona, navodeći da je dokaz za to i izdavanje priručnika u kojem su prikazane sve značajnije procedure koje se provode u zdravstvenim ustanovama Republike Srpske. On je naveo da je ovaj priručnik dokaz da se prate svjetski trendovi.  Njegova važnost je veoma velika naročito u usavršavanju mlađeg sestrinskog kadra koji je veoma bitan za
dobro pružanje zdravstvene zaštite u Srpskoj.

Član grupe za izradu priručnika i pomoćnik generalnog direktora UKC-a Republike Srpske Slađana Vranješ je ovom prilikom istakla da je izrada ovog priručnika bila dugotrajan i mukotrpan posao. Nastao kao rezultat rada tima medicinskih profesionalaca koji su se zajedno trudili da sestrinsku profesiju podignu na viši nivo i da priručnik bude štivo koje će pomoći u učenju novim kolegama, ali i kolegama koji su već u praksi.

Menadžerica projekta jačanja sestrinstva u BiH Ines Katić je ovom prilkom istakla da ovaj projekat već osam godina podržava relevantne institucije u Republici Srpskoj, Federaciji BiH i Brčko distriktu u jačanju sestrinske profesije. Dodala je da je izrada ovog priručnika samo jedna od aktivnosti koje podrazumijevaju izradu standardnih operativnih procedura ne samo na sekundarnom nivou, nego na svim nivoima zdravstvene zaštite. Naime, u narednom periodu slijedi izrada priručnika standardnih operativnih procedura i na primarnom zdravstvenom nivou u Republici Srpskoj.

Dodatne informacije:

Vijest o predstavljanju priručnika sa standardnim operativnim postupcima objavljena na facebook stranici Vlade Republike Srpske 
Vijest o predstavljanju priručnika sa standardnim operativnim postupcima objavljena na veb stranici Radio televizije Republike Srpske
Vijest o predstavljanju priručnika sa standardnim operativnim postupcima objavljena na veb stranici Alternativne televizije

Priručnik je dostupan kao e-knjiga
Priručnik je dostupan kao PDF dokument