Radne grupe za izradu sestrinske dokumentacije

Nakon što je ProSes podržao entitetske radne grupe da izrade/dopune postojeće pravilnike o obliku i sadržaju osnovne medicinske dokumentacije, započeo je proces izrade sestrinske dokumentacije navedene u pravilnicima. Dokumentacija će biti usklađena sa međunarodnim standardima i direktivama i testirana na terenu prije nego što postane obavezujuća.

Sestrinska dokumentacija je sastavni dio medicinske dokumentacije pacijenta i svakodnevnog rada medicinskih sestara-tehničara. U njoj se dokumentuje planirana i pružena zdravstvena njega, pa je dio  odgovornosti medicinske sestre-tehničara za
pruženu njegu.

Medicinske sestre dokumentuju svoj rad i ishode pacijenta iz niza razloga: komunikacija sa zdravstvenim timom, pravna zaštita, hronološki pregled njege, osiguranje kontinuiteta, akreditacija, ocjena kvaliteta, refundiranje pruženih usluga, provođenje istraživanja, itd.

Dokumentovanje se ponekad smatra dodatnim opterećenjem, pa i nečim što odvlači pažnju sa pružanja njege pacijentu. Međutim, sestrinska dokumentacija omogućava da se demonstrira i bolje razumije doprinos medicinskih sestara zdravstenim ishodima pacijenata i efektivnosti cjelokupnog zdravstva, pa može da pomogne afirmaciji sestrinske profesije.

Jasna, tačna i dostupna dokumentacija je preduslov za pružanje sigurnih, kvalitetnih i na dokazima zasnovanih zdravstvenih usluga. Pravilna i pravovremena sestrinska dokumentacija je neophodna za dobru komunikaciju u multidicisciplinarnom timu. Strukturirana i standardizirana dokumentacija ima naročit značaj iz perspektive osiguranja i unapređenja kvalitete njege.