Završen je i posljednji, četvrti krug mentorskih posjeta medicinskim sestrama-tehničarima u domovima zdravlja Banjaluka, Bijeljina, Brčko, Livno, Mostar, Stari Grad Mostar, Odžak, Prijedor, Tomislavgrad i Tuzla.

Tokom prve faze projekta, blizu 200 medicinskih sestara-tehničara u spomenutim opštinama su prošli teorijsku i praktičnu obuku i dobili dodatnu opremu za rad u zajednici/polivalentnu patronažu sa najranjivim grupama stanovništva.

Da bi novi način rada postao rutina a kvalitet usluga se trajno unaprijedio, medicinskim sestrama u zajednici/patronažnim sestrama je tokom jednogodišnjeg perioda obezbjeđena dodatna kontinuirana stručna pomoć na radnom mjestu. Sve medicinske sestre u zajednici/patronažne sestre-tehničari su obavili po četiri supervizirane kućne posjete sa mentorima. Osim unapređenja kliničkih vještina, cilj ove aktivnosti je i unapređenje saradnje sa sektorom socijalne zaštite, te je u tu svrhu razvijen i vodič za procjenu socijalnog statusa pacijenta.

Za stručnu pomoć je bilo zaduženo 35 mentora– iskusnih kolega, medicinskih sestara-tehničara koji su i sami prošli spomenutu obuku i obavljaju iste poslove, a kroz posebno organizovane treninge stekli i osnovne mentorske vještine.  Tokom ovog perioda, mentori su obavili ukupno 664 mentorske posjete tokom kojih su vršili procjenu i davali osvrt na klinički rad sa pacijentima, te na taj način doprinijeli poboljšanju kvaliteta usluga za pacijente i pomogli profesionalni razvoj svojih kolega i koleginica. Istovremeno, i sami mentori su napredovali, i uz stručno vođstvo eksperta, izgradili mentorske vještine.

Projekat će i u narednom periodu nastaviti pratiti i podržavati rad medicinskih sestara u zajednici/patronažnih sestara u spomenutih deset opština. U tu svrhu, planiran je nastavak obuke iz onih oblasti koje su se tokom mentorskih posjeta i spoljne evaluacije projekta pokazale kao potrebne, kao što su na primjer procjena kognitivnog  statusa pacijenta i sigurnost ms/t u kućnoj posjeti.

Saradnja sa izgrađenom mrežom od 35 domaćih mentora iz sedam  domova zdravlja će se također nastaviti. Za njih je planirana napredna edukacija iz oblasti mentorstva , kojom bi se njihove vještine podigle na još viši nivo, te angažman u svojstvu mentora u narednim domovima zdravlja u kojima će projekat djelovati.