Članak u časopisu BMC Nursing o korištenju aktivnih metoda učenja u studijskim dodiplomskim programima iz zdravstvene njege.

Moderne i aktivne metode učenja su bitan dio edukacije studenata zdravstvene njege. Njima se potiče razvoj vještina komunikacije i kritičkog razmišljanja, a u konačnici osigurava sigurna zdravstvena njega za pacijente.

Da bi oni koji svoje znanje prenose studentima u svom radu koristili takve metode, moraju dobro poznavati proces učenja i komunikacije u obrazovanju odraslih. U tu svrhu, Projekat jačanja sestrintva u BiH je organizovao nekoliko ciklusa obuke medicinskih sestara-tehničara koji rade kao mentori kliničkih vještina/edukatori.

Nakon završene obuke, od učesnika obuke su putem intervjua u grupi prikupljeni podaci o korištenju i efikasnosti aktivnih metoda učenja. Rezultati ovog istraživanja, čije su autorice Sanela PivačBrigita Skela-SavičDuška JovićMediha Avdić i Sedina Kalender-Smajlović,  su objavljeni u međunarodnom sestrinskom časopisu BMC Nursing

Ispitanici smatraju da različite aktivne metode učenja, kao što su Peyton metoda u četiri koraka, korištenje mentalne karte i izvještavanje, imaju višestruke pozitivne efekte: doprinose razvoju komunikacijskih vještina, motivacije i samopouzdanja studenta, efikasnijem savladavanju i sigurnijem izvođenju sestrinskih intervencija kod pacijenta u kliničkom okruženju, te osiguranju sigurnog okruženja i za pacijenta i za studenta.      

Na osnovu provedenog istraživanja, autori preporučuju korištenje aktivnih metoda predavanja u edukativnom procesu za studente sestrinstva, kao i redovno praćenje ciljeva učenja, evaluaciju, modifikovanje metoda učenja i prelazak sa tradicionalnih oblika na inovativne forme učenja.

ProSes obuku za mentore kliničkih vještina je završilo ukupno 35 mentora, odnosno 18% svih medicinskih sestara-tehničara koji su angažovani kao mentori. Kompletan video i elektronski materijal sa obuke će biti isporučen fakultetima i na taj način postati dostupan i ostalim mentorima kliničkih vještina, a oni koji su imali priliku da završe obuku će moći prenijeti znanje svojim kolegama-mentorima.