U sklopu ProSes-a formirane entitetske radne grupe su završile proces usklađivanja nastavnih  planova i programa studija II ciklusa zdravstvene njege sa standardima Evropske unije na šest visokoškolskih ustanova (Banjaluka, Istočno Sarajevo, Mostar, Sarajevo, Tuzla, Zenica).

Radne grupe su najprije kroz analizu postojećih nastavnih planova i programa utvrdile nedostatke, među kojima su i sljedeći: (i)
neusklađenost naziva programa i predmeta koji se uče; (ii) biomedicinski orijentisani predmeti; (iii) neadekvatna upotreba pojma „sestrinstvo“; (iv) velika zastupljenost ljekara u nastavnom kadru.

Proces revizije je uzeo u obzir trenutne nastavne kapacitete pojedinačnih visokoškolskih ustanova, važeći zakonski okvir i Bolonjski proces. Revidirani studijski programi su zasnovani na kompetencijama 7. nivoa Evropskog kvalifikacijskog okvira (EQF) i usklađeni sa standardima Evropske unije za master diplomu u zdravstvenoj njezi i Bolonjskim procesom. Studijski programi diplomskih akademskih studija II ciklusa na tri od šest visokoškolskih ustanova sada nose naziv „Zdravstvene nauke“, a na preostale tri visokoškolske ustanove „Zdravstvena njega“. Revidirani nastavni planovi i programi uključuju i teme i kompetencije vezane za oblast ljudskih prava i rodne ravnopravnosti, po preporukama entitetskih gender centara.

Nova konceptualizacija master obrazovanja medicinskih sestara je bila potrebna i zbog činjenice da medicinske sestre moraju konstantno da unapređuju svoje znanje i vještine kako bi mogle da odgovore na zdravstvene potrebe i izazove. U te izazove se ubrajaju starenje stanovništva, infekcije, porast nezaraznih bolesti, smanjen natalitet i plodnost, te povećana stopa smrtnosti i sve veći broj osoba koje žive same.

Revidirani nastavni planovi će biti poslati nadležnim tijelima na usvajanje, a omogućiće lakšu prohodnost studenata kao i razmjenu nastavnika i studenata.

Tokom procesa revidiranja, RG su sarađivale sa regionalnom eksperticom koja je dala konačno pozitivno mišljenje na elaborate. Ekpertica je dala i opšte preporuke za daljnje unapređenje visokoškolskog obrazovanja medicinskih sestara, među kojima su izrada plana razvoja nastavnih kadrova u zdravstvenoj njezi za 10-godišnji period, te definisanje kompetencija koje se stiču različitim nivoima obrazovanja.