Obuku za mentore kliničkih vještina završilo je 20 medicinskih sestara i tehničara koji rade kao mentori na devet javnih fakulteta sa studijama zdravstvene njege u BiH. Nakon završene obuke, mentorima su uručeni sertifikati. Tokom 34 nastavna časa su stekli znanja o različitim aspektima obrazovanja odraslih, kao što su stilovi i proces učenja, komunikacija, metode podučavanja i evaluacije, te o njihovoj primjeni u mentorstvu. Dodatno osposobljeni mentori će studentima zdravstvene njege/sestrinstva uspješnije prenositi znanja, ali moći i obučiti druge mentore, te na taj način značajno doprinijeti razvoju budućih generacija medicinskih sestara.

Mentori su iskusne medicinske sestre-tehničari koji kroz proces mentorstva pomažu svojim budućim koleginicama i kolegama da razviju kompetencije, steknu samopouzdanje i primjene stečena znanja. Mentorstvo se najprije odvija u kabinetima kliničkih vještina uz pomoć modela i simulatora, a potom u zdravstvenim ustanovama. Pored iskustva i stručnih znanja o zdravstvenoj njezi, mentori treba da posjeduju adekvatne vještine za uspješno prenošenje znanja studentima.

Rezultati istraživanja koje je projekat proveo 2015. godine pokazali su da većina ispitanih mentora nije prethodno imala obuku iz mentorstva i smatra da im je veoma potrebna. Oni su poslužili kao polazna osnova za razvoj programa obuke mentora koji sadrži sljedeće nastavne jedinice:

1.  Obrazovanje odraslih i stilovi i procesi učenja (4 časa)
2. Metode u obrazovanju odraslih (8 časova)
3. Vizualizacija i prezentacija (4 časa)
4. Komunikacija kao sredstvo u obrazovanju odraslih (4 časa)
5. Značaj i metode evaluacije u obrazovanju odraslih (3 časa)
6. Mentor kliničkih vještina (10 časova)
7. Rodni aspekti (1 čas)

Projekat u prethodnom periodu podržao modernizaciju i usaglašavanje nastavnih planova i programa studija zdravstvene njege sa direktivama Evropske unije i evropskim standardima, te opremio kabinete kliničkih vještina. Na raspolaganju su i stipendije za master i doktorske studije iz zdravstvene njege, za koje će početkom naredne 2020. godine biti raspisan novi konkurs.

U prilogu emisije „Puls života“ RTRS-a možete saznati više.