Približiti rezultate Projekta jačanja sestrinstva u BiH ostvarene u prethodne dvije faze implementacije, kao i upoznati medicinske sestre-tehničare koje se nalaze na rukovodećim pozicijama sa aktivnostima projekta predviđenim za treću fazu je imperativ i jedan od ciljeva konsolidacijske faze. S tim u vezi je Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske uz podršku predstavnika Projekta organizovalo edukaciju za medicinske sestre-tehničare iz bolnica u Nevesinju i Trebinju, kao i Domova zdravlja Trebinje, Nevesinje i Gacko.

Značaj integracije standardnih operativnih procedura u svakodnevnu praksu, način evidentiranja sestrinskih usluga u obrasce sestrinske dokumentacije na svim nivoima zdravstvene zaštite, uloga registra sestrinske radne snage u planiranju kadrova potrebnih za funkcionisanje zdravstvenog sistema, definisanje jasnije uloge medicinske sestre-tehničara u svjetlu revizije sistematizacije radnih mjesta u skladu sa kompetencijama detaljno elaboriranim kroz podršku projekta razvoju knjige stručnih i profesionalnih kompetencija, kao i važnost dobre komunikacije u vezi sa procesom pružanja zdravstvene njege, su teme koje su prezentovane na ovom događaju.