Predstavnici Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske su u saradnji sa relevantnim partnerima sa terena u prethodnom periodu izvršili sveobuhvatnu procjenu zdravstvenih i socijalnih potreba stanovnika u opštinama Čelinac, Mrkonjić Grad i Kneževo. U sklopu te analize, predložene su konkretne mjere za unapređenje pružanja usluga sestrinstva u zajednici te identificirani ključni lokalni partneri sa kojima će u narednom periodu biti formalizovana i unaprijeđena interdisciplinarna i intersektorska saradnja te formirana mreža ključnih lokalnih partnera za podršku sestrinstvu u zajednici.

S tim u vezi, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske je uz podršku projekta 25.07.2023. godine u Domu zdravlja Čelinac organizovalo prvu od ukupno tri planirane radionice za predstavnike tri opštine iz Republike Srpske: Čelinac, Mrkonjić Grad i Kneževo. Radionici su prisustvovali i predstavnici četiri „pridružena“ doma zdravlja: Istočni Drvar, Šipovo, Kotor Varoš i Ribnik.

Radionici su pored predstavnika menadžmenta navedenih domova zdravlja, prisustvovali i prethodno identificirani ključni lokalni partneri za unapređenje pružanja usluga sestrinstva u zajednici u opštinama Čelinac, Mrkonjić Grad i Kneževo, i to: načelnici opština te predstavnici Centara za socijalni rad i Crvenog krsta.

Između ostalog, prisutnima su predstvljeni rezultati prethodno obavljene procjene zdravstvenih i socijalnih potreba u navedene tri opštine, te prijedlozi mjera za unapređenje usluga sestrinstva u zajednici. Implementacija predloženih mjera će u narednom periodu biti podržana od strane projekta a ključnu ulogu će imati opštine s obzirom na njihov status osnivača domova zdravlja.

Prema procjeni Svjetske zdravstvene organizacije, doprinos medicinskih usluga dobro razvijenog zdravstvenog sistema na poboljšanje zdravlja stanovništva iznosi svega 15%. Ostatak od 85% doprinosa čine drugi sektori: socijalni, ekonomski, obrazovni, nevladin sektor i drugi. Ovi podaci i nisu iznenađujući ako se uzme u obzir sama definicija zdravlja, koje predstavlja stanje potpunog fizičkog, psihičkog i socijalnog blagostanja a ne samo odsustvo bolesti i iznemoglosti.

Od svih oblika zdravstvene njege, sestrinstvo u zajednici može najbolje pokazati dobrobiti sinergije zdravstvenog sa ključnim ostalim sektorima, prvenstveno socijalnog sektora. Na taj način će medicinske sestre-tehničari u zajednici pružiti svoj puni kapacitet od promocije zdravlja, prevencije bolesti, zdravstvene njege i rehabilitacije, te osigurati građanima holističku zdravstvenu njegu u zajednici i proaktivnu ulogu u očuvanju njihovog zdravlja.

Projekat Jačanja sestrinstva u BiH je prepoznao važnost interdisciplinarne i intersektorske saradnje u oblasti sestrinstva u zajednici te je u okviru komponente projekta koja se bavi širenjem i unapređenjem pružanja usluga sestrinstva u zajednici planirao različite aktivnosti na formalizaciji i unapređenju ove saradnje. Krajnji cilj ovih aktivnosti je formiranje mreže ključnih lokalnih partnera za podršku sestrinstvu u zajednici u odabranim opštinama u BiH.