Široko je rasprostranjeno mišljenje da je promocija zdravlja kamen temeljac primarne zdravstvene zaštite, te da je samim time i suštinska uloga javnog zdravstva. 

Prva međunarodna konferencija o promociji zdravlja održana je 1986. godine u Otavi, Kanada. Tada je donesena Otavska povelja o promociji zdravlja, koja je naglasila važnost promocije zdravlja u cijelom svijetu.

U tom istorijskom dokumentu promocija zdravlja je definisana kao proces koji ljudima omogućava da povećaju kontrolu nad svojim zdravljem i da ga poboljšaju. Na zdravlje se gleda kao na resurs svakodnevnog života, a ne kao na cilj življenja. Promocija zdravlja se ne smatra obavezom samo zdravstvenog sektora, već cjelokupnog društva. Za realizaciju ciljeva promocije zdravlja neophodno je izgraditi zdravu javnu politiku, stvoriti okolinu koja potpomaže, podržavati aktivnosti u zajednici, razvijati lične vještine i reorijentisati zdravstvenu službu.

Nakon Otave, uslijedilo je još osam konferencija Svjetske zdravstvene organizacije posvećenih promociji zdravlja. Posljednja u nizu je konferencija održana u Šangaju 2016. godine čiji je ishod Šangajska deklaracija o promociji promicanje zdravlja u UN ciljevima održivog razvoja 2030. U njoj je navedeno da se zdravlje ljudi više ne može odvojiti od zdravlja planete, a da sam ekonomski rast ne garantuje poboljšanje zdravlja stanovništva. Ocijenjeno je da su postojeće zdravstvene nejednakosti neprihvatljive i da zahtijevaju političku i globalnu akciju. Dobro upravljanje, lokalno djelovanje kroz gradove i zajednice, te osnaživanje ljudi promovisanjem zdravstvene pismenosti su definisani kao prioriteti. Odlučeno je da će se prednost dati inovacijama koje će ljudima omogućiti da uživaju u zdravom životu, kao i zdravlju najugroženijih. Od političkih vođa, privatnog sektora i civilnog društva se očekuje veća posvećenost, učešće i finansijsko ulaganje u promociju zdravlja.

Obzirom na to da medicinske sestre-tehničari predstavljaju najveću skupinu zdravstvenih radnika, njihova uloga u programima zdravstvene zaštite usmjerenim ka promociji zdravlja, prevenciji bolesti, te radu u zajednici je veoma važna. Upravo zbog toga, značajan dio edukacije medicinskih sestara-tehničara u zajednici/patronažnih sestara koje provodi Projekat jačanja sestrinstva u BiH, posvećen je ovoj temi kao i pripremi i provođenju aktivnosti promocije zdravlja u lokalnim zajednicama.