Početkom 2019. godine, nabavljena je dodatna oprema za kabinete kliničkih vještina na osam javnih, visokoobrazovnih ustanova u BiH, ukupne vrijednosti 139 510 KM. Time je kompletirano opremanje kabineta koji su tokom prve faze projekta dobili osnovnu opremu.

Zahvaljujući visokosofisticiranim modelima – simulatorima  i stručnim mentorima, kabineti omogućavaju studentima zdravstvene njege/sestrinstva da uvježbavaju proste i složene dijagnostičke i terapeutske procedure i sestrinske intervencije u realnom radnom okruženju. Nakon što savladaju različite procedure na modelima i lutkama, studenti su spremni da stupe u kontakt i sa pravim pacijentima. Na taj način se pripremaju za kliničku praksu u zdravstvenim ustanovama i osposobljavaju da stručno i efikasno pružaju kliničku njegu u budućem radu sa pacijentima.

Formiranje i opremanje kabineta kliničkih vještina je dio tekućeg procesa reforme i inovacije nastavnih planova i programa I i II ciklusa studija zdravstvene njege i njihovog usklađivanja sa standardima Evropske unije.

Oprema je nabavljena za sljedeće obrazovne ustanove:

- Medicinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
- Fakultet zdravstvenih studija Univerzeta u Bihaću
- Medicinski fakultet Foča Univerziteta u Istočnom Sarajevu
- Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Mostaru
- Visoka medicinska škola Prijedor
- Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu
- Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli
- Medicinski fakultet Univerziteta u Zenici

U istom periodu, donirana je dodatna oprema za medicinske sestre-tehničare u 8 domova zdravlja (Banjaluka, Bijeljina, Brčko, Mostar, Mostar Stari Grad, Odžak, Prijedor, Tuzla), ukupne vrijednosti 62.364 KM.