Komunikacija predstavlja jednu od osnovnih vještina u zdravstvu, koja je danas prerasla ne samo u potrebu nego i u obavezu svakog zdravstvenog radnika. Obzirom na to da sa pacijentima najviše vremena provode medicinske sestre-tehničari, veoma je važno da baš ti radnici jačaju svoje vještine u oblasti komunikacije. Kvalitetan nivo komunikacijskih vještina utiče na na
povećanje zadovoljstva pacijenta pruženom uslugom i na sam ishod liječenja, ali i na smanjeni broj prigovora i tužbi.

Nakon pandemije virusa korona, komunikacija između pacijenta i zdravstvenih radnika je narušena. Pacijenti i njihove porodice se žale na nedostatak informacija, odnos zdravstvenih radnika prema njima, kratko vrijeme konsultacija, te na nemogućnost kontakta sa porodicom. Sa druge strane, medicinske sestre su se žalile na povećan broj pacijenata i na rad pod otežanim uslovima, kao i na strah za sopstveno zdravlje i zdravlje porodice.

Takođe, zdravstveni radnici su se u eri epidemija virusa korona suočili sa brojnim kritikama javnosti, neosnovanim optužbama i nerazumijevanjem, što je dovelo do urušavanja njihovog imidža, a posljedično i povjerenja pacijenata. Medijski profesionalni imaju pogrešnu ili nedovoljnu percepciju kompleksnosti rada medicinskog osoblja i ograničen pristup informacijama iz zdravstva. Stoga, pred zdravstvene radnike se postavlja zadatak samostalnog komuniciranja putem medija i istupa u javnosti. Upotreba medija kao alata za komunikaciju sa građanima treba da rezultira prenošenjem adekvatnih, naučno dokazanih i stručnih stavova u javnosti, te jačanjem povjerenja pacijenata.

U sklopu Projekta jačanja sestrinstva u BiH, a pod nadzorom entitetskih ministarstava zdravlja, izrađen je i proveden edukativni program usmjeren na sticanje specijalizovanih teorijskih znanja i praktičnih vještina za unapređenje i efektivnu komunikaciju u sestrinstvu. Trodnevnu obuku je prošlo ukupno 242 medicinskih sestara-tehničara iz zdravstvenih ustanova Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko distrikta.

Obuhvaćene su teme kao što su komunikacija medicinska sestra-pacijent, principi i vještine komunikacije putem medija, krizno komuniciranje i druge.