PROSES GRANTOVI ZA UČEŠĆE NA KONFERENCIJAMA

VODIČ I OBRASCI ZA PRIJAVUCilj

Obezbjeđivanjem bespovratnih sredstava (grantova), ProSes želi podržati medicinske sestre-tehničare da iskoriste potencijalne prednosti učešća na različitim konferencijama (širenje informacija, umrežavanje, kontinuirana edukacija i razvoj vještina, napredovanje u karijeri i profesiji), i na taj način pomogne izgradnji kapaciteta medicinskih sestara i tehničara u BiH.

Način prijavljivanja

Podnosioci zahtjeva se mogu prijaviti tako što će poslati prijavu sa originalnim dokumentima poštom Fondaciji fami na sljedeću adresu: Fondacija fami, Višegradska 24, 71000 Sarajevo.  Zahtjev se treba napisati na jednom od tri zvanična jezika u BiH (domaće i regionalne konferencije), odnosno na engleskom (međunarodna konferencija), i treba sadržavati sljedeće:

• informacije o podnosiocu zahtjeva i sve relevantne informacije/dokumente vezane za konferenciju navedene u obrascu 1;
• procjenu ukupnih troškova i iznos za koji se traži finansijska podrška u obrascu 2;
• pismo motivacije;
• biografiju;
• prijavljeni sažetak rada.

Kriteriji podobnosti

Kako bi stekli pravo na bespovratna sredstva ProSes-a za učešće na konferenciji, svaki podnosilac zahtjeva mora ispuniti sljedeće kriterije: 

• Sva gore navedena dokumentacija mora biti dostavljena u naznačenom roku.
• Podnosilac zahtjeva mora biti medicinska sestra-tehničar iz Bosne i Hercegovine.
• Podnosilac zahtjeva posjeduje visok stepen znanja jezika koji se koristi na konferenciji (potrebno je priložiti sažetak rada napisan na jeziku koji se koristi na konferenciji, kao i potvrdu o poznavanju datog stranog jezika).
• Konferencija mora biti primarno, ili dijelimično, vezana za oblast sestrinstva.
• Rada nije predstavljan ranije na drugim konferencijama.
• Podnosilac zahtjeva nije bio/bila korisnik ProSes granta u prethodnih 12 mjeseci.
• U slučaju ranijeg korištenja ProSes granta, podnosilac zahtjeva je ispunio svoje ugovorne obaveze.

U slučaju da nije moguće podržati sve kandidate u iznosu propisanom vodičem, kandidatima će se dodijeliti manja sredstva od traženih da bi se mogao podržati što je moguće veći broj kandidata.

Proces odabira i informisanja podnosioca zahtjeva

Odabir korisnika granta vrši Komisija ProSes-a za dodjelu grantova za učešće na konferencijama medicinskih sestara-tehničara (u daljnjem tekstu: Komisija za dodjelu grantova).

Odabir i dodjela sredstava se vrše na temelju procjene svih pristiglih prijava za određeni grant, na osnovu kriterija podobnosti.

Podnosioci zahtjeva biće obavješteni o odluci Komisije za dodjelu grantova  putem elektronske pošte kao i javno dostupne liste odobrenih grantova na web stranici ProSes-a u roku od 15 dana po zatvaranju određenog granta. 

Krajni rokovi za prijavu

Podnosioci prijave treba da predaju prijavu u naznačenim rokovima.

Prilikom odabira jednog od niže navedenih rokova za slanje prijave, podnosioci zahtjeva treba da vode računa i o činjenici da će lista odobrenih grantova biti dostupna 15 dana nakon zatvaranja određenog granta. 

Vrijeme održavanja
konferencije
Rok za prijavu
Rad komisije

Odluka komisije
Februar 31. decembar 1. - 15. januar 15. januar
Mart 31. januar 1. - 15. februar 15. februar
April 28. februar 1. - 15. mart 15. mart
Maj 31. mart 1. - 15. april 15. april
Juni 30. april 1. - 15. maj 15. maj
Juli 31. maj 1. - 15. juni 15. juni
Avgust 30. juni 1. - 15. juli 15. juli
Septembar 31. juli 1. - 15. avgust 15. avgust
Oktobar 31. avgust 1. - 15. septembar 15. septembar
Novembar 30. septembar 1. - 15. oktobar 15. oktobar
Decembar 31. oktobar 1. - 15. novembar 15. novembar
Januar 30. novembar 1. - 15. decembar 15. decembar

Informacije o novčanim sredstvima

Iznos granta koji se može tražiti: Za učešće na konferenciji:
• do 80% iznosa opravdanih troškova od ukupnih procjenjenih troškova ILI maksimalno 1.500 KM (međunarodna konferencija), odnosno 600 KM (domaća i regionalna konferencija) (manji od dva navedena maksimalna iznosa).

Komisija zadržava pravo da u posebnim slučajevima za aktivno učešće u konferenciji dodjeli bespovratna sredstva i u iznosu većem od navedenih.

Vrste opravdanih troškova za koje se može dobiti finansijska pomoć:
• troškovi putovanja i smještaja (ekonomskom klasom)
• kotizacija za učešće na konferenciji (ako postoji, onda iznos za ranu prijavu)
• štampanje postera 

Obaveze korisnika granta

• Prije sklapanja ugovora sa Fondacijom fami, podnosilac zahtjeva kome je odobren grant će obezbijediti predračun sa uključenim porezom na dodatnu vrijednost ili dokaz (npr. informativni letak ili web stranica) o planiranim troškovima kotizacije i smještaja.
• Korisnik granta će obezbijediti  novčano učešće navedeno u Obrascu 2.
• Po povratku sa konferencije, korisnik granta će napisati i dostaviti izvještaj o konferenciji (u formatu i vremenskom okviru koji će biti definisan po odobrenju granta), kao i kompletan rad u elektronskoj formi (poster, prezentaciju) koji ProSes može koristiti u svrhu dijeljenja informacija sa kolegama i koleginicama iz struke (putem web stranice projekta ili drugih sredstava komunikacije).

Prelazne obaveze

• Fondacija fami, odnosno projekat ProSes zadržava pravo provjere dostavljenih dokumenata i procjenjenih troškova putem kontaktiranja organizatora konferencije (telefonski, email ili dr.).
• Fondacija fami, odnosno projekat ProSes, zadržava pravo da prihvati u potpunosti ili djelimično zahtjev za odobrenje granta, ili odbije sve zahtjeve u bilo koje vrijeme prije početka konferencije ili edukativne radionice.
• Neispunjavanje obaveza koje je korisnik preuzeo dobijanjem granta (neodlazak na konferenciju ili edukativnu radionicu) imaće za posljedicu povrat finansijskih sredstava dogovorom ili putem nadležnih sudova.

Za preuzeti: Obrasci za prijavu - PDF dokument.