Projekat jačanja sestrinstva u BiH nastavlja podržavati 10 opština koje su unaprijedile usluge sestrinstva u zajednici/polivalentne patronaže tokom prve faze projekta.

Održivost unaprijeđenih usluga se osigurava i organizovanjem mentorskih posjeta i prilika za razmjenu iskustava između domova zdravlja. Ukupno 35 mentora/supervizora koji čine formiranu mrežu domaćih mentora pružaju stručnu pomoć na radnom mjestu za 171 svojih kolega, patronažnih medicinskih sestara-tehničara. Tokom posljednjeg kvartala 2018. godine uspješno je obavljen prvi ciklus posjeta, a trenutno je u toku realizacija drugog kruga posjeta.

Da bi mentorske posjete bile što korisnije i efikasnije, neophodno je usavršavanje mentorskih vještina samih mentora.  Organizovanjem poludnevnih radionica 27. i 28. februara 2019. u Tuzli i Banja Luci nastavljena je obuka mentora. Na radionicama su detaljno obrađeni praktični aspekti supervizije/mentorstva medicinskih sestara u zajednici. Tom prilikom mentori su razmijenili svoja dosadašnja iskustva u superviziji, te praktičnim radom u malim grupama unaprijedili svoja znanja i vještine neophodne za nastavak ove aktivnosti.

Pored patronažnih medicinskih sestara, korist od mentorstva u konačnici imaju pacijenti i zajednica jer na raspolaganju imaju kvalitetnije, bogatije i sigurnije zdravstvene usluge.