Peti sastanak Upravnog odbora (UO) u drugoj fazi Projekta jačanja sestrinstva u BiH održan je 30. novembra 2020. Po prvi put, sastanak je održan u virtuelnom prostoru, kao jedna od preventivnih mjera za sprečavanje širenja COVID-19 pandemije. Upravnom odboru su predočeni dosada ostvareni rezultati sa posebnim osvrtom na projektne intervencije tokom pandemije i njen uticaj na provedbu projekta.

U nastojanju da odgovori na neposredne potrebe zdravstvenog sistema, projekat je obezbijedio određenu količinu lične zaštitne opreme za medicinske sestre-tehničare, te video i štampane smjernice za upotrebu opreme. Povodom Međunarodnog dana medicinskih sestara-tehničara (12.maj), proveo je proaktivnu i snažnu kampanju o važnosti sestrinske profesije. Zajedno sa sestrinskim udruženjima, projekat je počeo, i još uvijek dijeli, vjerodostojne i relevantne informacije o borbi protiv ovog virusa.

Nastavlja se podrška kreiranju mehanizama za regulisanje sestrinske profesije kroz izradu entitetskih registara medicinskih sestara-tehničara. Tokom pandemije, završen je i predstavljen priručnik sa standardnim operativnim procedurama za bolnički nivo u Republici Srpskoj. Izrada procedura će se nastaviti u oba entiteta – u RS za primarni, a u FBiH za sekundarni i tercijarni nivo zdravstvene zaštite. Izvršena je standardizacija sestrinske dokumentacije i očekuje se da će uskoro postati službena. Nastavlja se podrška i saradnja sa sestrinskim udruženjima. 

Nakon što su dobijena odobrenja nadležnih institucija, u oktobru je nastavljena obuka iz sestrinstva u zajednici za medicinske sestre-tehničare iz domova zdravlja Derventa, Prnjavor, Zenica i Vitez, uz sva potrebna prilagođavanja i primjenu epidemioloških mjera. Plan je da se obuka nastavi u novim lokacijama koje su već nominovala ministarstva zdravstva/zdravlja, a slijede dogovori projekta sa rukovodstvom domova zdravlja, izrada lokalnih planova implementacije i dr.

Čeka se na usvajanje akcionih planova za reformu srednjoškolskog obrazovanja medicinskih sestara-tehničara, nakon čega može krenuti izrada tranzicionih planova. Posljednji krug dodjele stipendija za master i doktorske studije zdravstvene njege je završen u septembru 2020. godine. Tokom 2017-2020, projekat je podržao ukupno 39 studenata na javnim fakultetima u BiH, te obezbijedio sredstva za 99 semestara studija. Podrška projekta je bila pokretačka inicijativa za domaće institucije da preuzmu dio troškova školarine. Projekat se nada i očekuje da će one prepoznati značaj akademskog razvoja sestrinske profesije, te tokom planiranja obezbjediti sredstva i nastaviti dodjelu stipendija.

Iako rad projekta ni u jednom momentu nije bio obustavljen, neke aktivnosti su bile odložene do stabilizacije situacije. S obzirom na to da je preostala samo još jedna projektna godina u ovoj fazi projekta, biće potrebno ubrzano raditi sa partnerima na preostalim aktivnostima kako bi se postigli postavljeni ciljevi. Naučene lekcije tokom krize i moguće posljedice koje će zdravstveni sistem morati savladati već su uzete u obzir prilikom planiranja narednih projektnih intervencija.