PODRŠKA MEDICINSKIM SESTRAMA NA II CIKLUSU STUDIJA ZDRAVSTVENE
NJEGE/NAUKA NA JAVNIM FAKULTETIMA U BOSNI I HERCEGOVINI


Vodič za prijavu za podršku odbrani master teze

1. Značaj akademskog razvoja u sestrinstvu

Po uzoru na zemlje EU, obrazovanje medicinskih sestara se i u BiH podiže na viši akademski nivo, čime medicinske sestre dobivaju mogućnost akademskog napretka u svojoj zemlji. Iako prve generacije sestara magistara i doktora zdravstvene njege obrazuju većim dijelom ljekari, nakon završetka II ili III ciklusa studija medicinske sestre će biti postepeno birane u akademska zvanja. Tek onda kada medicinske sestre budu većinski predavači na ovim fakultetima, imaćemo sistem obrazovanja usklađen sa EU standardima.

Podrška projekta ProSes-a u ovom segmentu je veoma značajna. Medicinske sestre upisane na doktorske studije imaju mogućnost da dobiju finansijsku podršku od projekta, te na taj način steknu preduslove da budu birane u akademska zvanja.


Tabela 1. Lista javnih fakulteta u BiH sa master studijama zdravstvene njege/nauka

Naziv fakulteta
Medicinski fakultet, Studij zdravstvena njega, Banja Luka
Medicinski fakultet, Studij zdravstvena njega, Foča
Fakultet zdravstvenih studija, Sarajevo
Medicinski fakultet, odsjek zdravstvenih studija, Tuzla
Medicinski fakultet, odsjek zdravstvena njega, Zenica
Fakultet zdravstvenih studija, Mostar


2.  Uvjeti i procedura apliciranja za podršku odbrani master teze

2.1. Kriteriji za podršku odbrani master teze na II ciklusu studija zdravstvene njege/nauka

Pravo na prijavu prema dole navedenim kriterijumima (tabela 2) imaju studenti master studija na završnoj godini studija na jednom od javnih fakulteta u BiH. Studenti se mogu prijaviti za podršku odbrani master teze koja je prijavljena tokom 2021/2022 akademske godine i odbranjena ili će se odbraniti do kraja 31. oktobra 2022. godine uz obavezno posjedovanje potvrde o datumu odbrane. 

Rok za apliciranje je: 30.08.2022.

2.2. Procedura obrade aplikacija

Komisija vrši obradu aplikacija, a konačnu odluku o dodjeli bespovratnih sredstava donosi direktor Fondacije fami na osnovu preporuke predsjednika komisije. Kandidati će o odluci biti obavješteni do 30.09.2022. godine. Podrška će se dodijeljivati u iznosu od 50-90% od ukupnog iznosa odbrane master teze, u
zavisnosti od ukupnog broja prijavljenih kandidata koji ispunjavaju uslove, kao i od raspoloživih sredstava. Odabrani kandidati će potpisati ugovor sa Fondacijom fami koji će ih obavezati da dostave dokaz o izvršenoj uplati master teze i odbrani iste.

2.3. Potrebni dokumenti za apliciranje 

Tabela 2.  Potrebni dokumenti i kriteriji za podršku odbrani master teze II ciklusu master studija zdravstvene njege/nauka

Potrebni dokumenti
Kriterij
Vrsta kriterija
Potvrda ili ugovor o redovnom studiranju, sa
podatkom o upisanom semestru
Upisane master studije na nekom od BiH javnih fakulteta sa studijama zdravstvene njege/sestrinstva
(Eliminatorni
– ispunjava/
ne spunjava)
Potvrda o prijavi teme i datumu odbrane master teze Potvrda izdata od strane fakulteta
(Eliminatorni
– ispunjava/
ne punjava) 
Potvrda o cijeni odbrane master teze
Potvrda izdata od strane fakulteta ili uplatnica
(Eliminatorni
– ispunjava/
ne punjava) 
Ovjerena kopija uvjerenja o državljanstvu BiH
Državljanstvo BiH
(Eliminatorni
– ispunjava/
ne spunjava)
Ostala obavezna dokumentacija
Popunjen prijavni obrazac 1C
Biografija
Napomene
1. Kandidat može dostaviti na istoj potvrdi više od jednog traženog podatka u slučaju da je ista ustanova nadležna.
2. U slučaju odluke o dodjeli bespovratnih sredstava, kandidat će biti u obavezi da dostavi sljedeće dokumente u roku od 10 radnih dana:
•  Dokaz o izvršenoj uplati odbrane master teze (u vidu kopije uplatnice, ili potvrde izdate od strane fakulteta)
•  Fotografiju (u online formatu) i osnovne informacije u svrhu popunjavanja sekcije dobitnika na web stranici Fondacije fami i ProSes-a

Dokumente za prijavu je potrebno poslati na adresu: Fondacija fami, Višegradska 24, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina (uz naznaku na koverti: „Prijava za ProSes podršku“).

Za preuzeti: Prijava za podršku odbrani master teze za studente II ciklusa studija - Obrazac 1C PDF dokument.