PODRŠKA MEDICINSKIM SESTRAMA NA II CIKLUSU STUDIJA ZDRAVSTVENE
NJEGE/NAUKA NA JAVNIM FAKULTETIMA U BOSNI I HERCEGOVINI


Vodič za prijavu za stipendije

1.  Javno obrazovanje u sestrinstvu

1.1. Podrška Projekta jačanja sestrinstva u BiH formalnom obrazovanju medicinskih sestara1 

Pružanje kvalitetnih sestrinskih usluga zahtijeva obrazovane i kompetentne medicinske sestre. To se može postići jačanjem obrazovnih sistema u Bosni i Hercegovini. Prilagođavanje formalnog obrazovanja novim potrebama zdravstvenih sistema je od suštinskog značaja za poboljšanje kvaliteta zdravstvenih usluga, a samim tim i za pozitivan uticaj na efikasnost zdravstvenih sistema u BiH.

Značajan uspjeh je ostvaren u okviru treće komponente projekta koja je usmjerena na obrazovanje medicinskih sestara na javnim fakultetima/studijskim programima zdravstvene njege u BiH i to kroz:

• Postignut je dogovor u definisanju kompetencija medicinskih sestara koje se trebaju steći na visokom nivou obrazovanja da bi se moglo odgovoriti na sadašnje i buduće zdravstvene potrebe i probleme stanovništva, a koji uključuje i dogovor o neophodnim izmjenama nastavnih planova i programa (NPP). U sklopu ovih aktivnosti revidirani su NPP-ovi za nivo bachelora na pet (5) visokoškolskih ustanova (VŠU), od kojih su tri (3) u primjeni. Za nivo mastera  NPP-ovi su revidirani na svih šest (6) javnih fakulteta koji organizuju ove programe zdravstvene njege, od kojih su na četiri (4) već u primjeni. Na nekim fakultetima/studijskim programima zdravstvene njege razvijeni su katalozi kliničkih vještina. Do sada su opremljeni kabineti kliničkih vještina na osam (8) javnih VŠU, a medicinske sestre koje ih vode su osposobljene za rad u kabinetima.

• Razvijene su strategije za izgradnju domaćih predavačkih kapaciteta medicinskih sestara na visokom nivou obrazovanja. Projekat je podržao medicinske sestre koje su ispunjavale propisane kriterijume za dodjelu stipendija za master i doktorske studije. Stipendijama je podržano ukupno šezdeset pet (65) semestra doktorskih studija i šezdeset pet (64) semestara master studija, za ukupno šezdeset (60) studenata.

1.2. Značaj akademskog razvoja u sestrinstvu

Po uzoru na zemlje EU, obrazovanje medicinskih sestara se i u BiH podiže na viši akademski nivo, čime medicinske sestre dobivaju mogućnost akademskog napretka u svojoj zemlji. Iako prve generacije sestara magistara i doktora zdravstvene njege obrazuju većim dijelom ljekari, nakon završetka II ili III ciklusa studija medicinske sestre će biti postepeno birane u akademska zvanja. Tek onda kada medicinske sestre budu većinski predavači na ovim fakultetima, imaćemo sistem obrazovanja usklađen sa EU standardima.

Podrška projekta ProSes-a u ovom segmentu je veoma značajna. Medicinske sestre upisane na doktorske studije imaju mogućnost da dobiju finansijsku podršku od projekta, te na taj način steknu preduslove da budu birane u akademska zvanja. 1Izrazi koji se koriste u ovom vodiču za prijavu, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.


Tabela 1. Lista javnih fakulteta u BiH sa master studijama zdravstvene njege/nauka

Naziv fakulteta
Medicinski fakultet, Studij zdravstvena njega, Banja Luka
Medicinski fakultet, Studij zdravstvena njega, Foča
Fakultet zdravstvenih studija, Sarajevo
Medicinski fakultet, odsjek zdravstvenih studija, Tuzla
Medicinski fakultet, odsjek zdravstvena njega, Zenica
Fakultet zdravstvenih studija, Mostar


Tabela 2. Cijena master studija u BiH

Master studij
Cijena koštanja (KM)
Trajanje studija
Republika Srpska
Školarina: 1000 - 1500 KM
Prijava master rada: 500 KM

1 godina (2 semestra)
Federacija BiH
Školarina: 1500 - 3200 KM

1 godina (2 semestra):
Sarajevo, Tuzla, Zenica
2 godine (4 semestra): 
Mostar

2.  Uvjeti i procedura apliciranja za ProSes stipendiju

2.1. Kriteriji za stipendiranje na II ciklusu studija zdravstvene njege/nauka

Pravo na prijavu prema dole navedenim kriterijumima (tabela 3), imaju studenti master studija na I, ili II godini studija na jednom od javnih fakulteta u BiH. Studenti se mogu prijaviti za stipendiranje jednog ili dva semestra tekuće kalendarske godine koji završava(ju) do 31. oktobra 2022. godine. 

Rok za apliciranje je: 31.07.2022.

2.2. Procedura obrade aplikacija

Komisija vrši obradu aplikacija, a konačnu odluku o dodjeli bespovratnih sredstava donosi direktor Fondacije fami na osnovu preporuke predsjednika komisije. Kandidati će o odluci biti obavješteni do 01.09.2022. godine. Stipendije će se dodijeljivati u iznosu od 50-90% od ukupnog iznosa školarine za dati semestar/semestre, u zavisnosti od ukupnog broja prijavljenih kandidata koji ispunjavaju uslove, kao i od raspoloživih sredstava. Odabrani kandidati će potpisati ugovor sa Fondacijom fami koji će ih obavezati da dostave dokaz o izvršenoj uplati školarine i odslušanom semestru.

2.3. Potrebni dokumenti za apliciranje 

Tabela 3.  Potrebni dokumenti i kriteriji za dodjelu sipendija za II ciklus master studija zdravstvene njege/nauka

Potrebni dokumenti
Kriterij
Vrsta kriterija
Potvrda ili ugovor o redovnom studiranju, sa
podatkom o upisanom semestru
Upisane master studije na nekom od BiH javnih fakulteta sa studijama zdravstvene njege
(Eliminatorni
– ispunjava/
ne spunjava)
Potvrda o trajanju semestra tekuće kalendarske godine
(Napomena: potrebno je dostaviti potvrde o trajanju svakog semestra za koji se traži podrška)
Semestar za koji se traži podrška je upisan u 2021/2022. godini i završen, ili se završava do 31.10.2022.g.
(Eliminatorni
– ispunjava/
ne punjava) 
Ovjerena kopija uvjerenja o državljanstvu BiH
Državljanstvo BiH
(Eliminatorni
– ispunjava/
ne punjava) 
Ovjerena kopija diplome i/ili dodatka diplomi
Završen I ciklus akademskih studija zdravstvene njege  (180/240 ECTS)
(Eliminatorni
– ispunjava/
ne spunjava)
Ovjerena kopija uvjerenja ili potvrda o prosjeku ocjena (samo ukoliko već dostavljena diploma ili dodatak diplomi ne sadržava taj podatak)

Ostvareni prosjek ocjena 8,0 (ili 3,0) i više na  I ciklusu studija
(Eliminatorni
– ispunjava/
ne spunjava)

-

Uspjeh na I ciklusu studija

Uspješnosti (max. 15 bodova)
Ovjerena potvrda o trajanju studija I ciklusa, godini upisa i godini završetka (samo ukoliko već dostavljena diploma ili dodatak diplomi ne sadržava te podatke)
Omjer trajanja studija i vremena studiranja na I ciklusu
Uspješnosti (max. 10 bodova)
Ovjerena kopija ugovora ili potvrda o angažmanu (samo u slučaju da
postoji takav angažman)
Zaposlenje na odsjeku zdravstvene njege na jednom od javnih fakulteta u BiH sa studijima zdravstvene njege/sestrinstva

Dodatni (5 bodova)
Javno dostupna lista korisnika stipendija2

Kandidat/kanditakinja nije ranije koristio ProSes stipendiju Dodatni (2 boda)
Odgovarajuća dokumentacija kao dokaz statusa Pripadnost jednoj od kategorija osoba slabijeg ekonomskog i socijalnog statusa

Dodatni (2 boda)
Ostala obavezna dokumentacija
Popunjen prijavni obrazac 1A
Potvrda o cijeni semestra
Biografija

 2Odobrene stipendije za studente II i III ciklusa studija zdravstvene njege
Napomene
1. Kandidat može dostaviti na istoj potvrdi više od jednog traženog podatka u slučaju da je ista ustanova nadležna.
2. U slučaju odluke o dodjeli bespovratnih sredstava, kandidat će biti u obavezi da dostavi sljedeće dokumente u roku od 10 radnih dana:
•  Dokaz o izvršenoj uplati školarine (u vidu kopije uplatnice, ili potvrde izdate od strane fakulteta)
•  Dokaz da je semestar odslušan (u vidu kopije indeksa sa potpisima, ili potvrde izdate od strane fakulteta, ukoliko je semestar odslušan do kraja oktobra 2022. godine)
•  Fotografiju (u online formatu) i osnovne informacije u svrhu popunjavanja sekcije dobitnika na web stranici Fondacije fami i ProSes-a

Dokumente za prijavu je potrebno poslati na adresu: Fondacija fami, Višegradska 24, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina (uz naznaku na koverti: „Prijava za ProSes stipendiju“).

U cilju povećanja dostupnosti visokom obrazovanju, prednost pri dodjeli stipendija će biti data studentima zdravstvene njege slabijeg ekonomskog i socijalnog statusa koji takođe spadaju u jednu ili više kategorija: 1) studenti s prebivalištem u izrazito nerazvijenim opštinama3; 2) studenti iz socijalno ugroženih porodica; 3) studenti bez jednog, ili oba roditelja; 4) studenti koji su bili smješteni u domove za nezbrinutu djecu (ili u hraniteljske porodice); 5) studenti sa invaliditetom; 6) studenti romske nacionalnosti i drugih nacionalnih manjina. U slučaju velikog broja prijava prednost pri dodjeli stipendija će biti data studentima zdravstvene njege koji do sada nisu bili korisnici ProSes stipendija. Ukoliko budu ispunjavali uslove, ovi studenti će biti kontaktirani da dostave odgovarajuću dokumentaciju kao dokaz navedenog statusa. 

U slučaju da nakon dodjeljenih stipendija projekat bude raspolagao dovoljnim sredstvima, razmotriti ćemo i prijave za odbranu master teze na II ciklusu studija zdravstvene njege.


 3Spisak izrazito nerazvijenih opština može biti pronađen na stranicama Vlade Republike Srpske i Federalnog zavoda za programiranje razvoja.

Za preuzeti: Prijava za dodjelu stipendija za studente trećeg ciklusa studija - Obrazac 1A PDF dokument.