PODRŠKA STUDENTIMA NA I, II i III CIKLUSU STUDIJA ZDRAVSTVENE
NJEGE/NAUKA NA JAVNIM FAKULTETIMA U BOSNI I HERCEGOVINI


Vodič za prijavu za stipendije za studente
iz nerazvijenih i izrazito nerezvijenih općina/opština

1.  Javno obrazovanje u sestrinstvu

1.1. Podrška Projekta jačanja sestrinstva u BiH formalnom obrazovanju medicinskih sestara1 

Pružanje kvalitetnih sestrinskih usluga zahtijeva obrazovane i kompetentne medicinske sestre. To se može postići jačanjem obrazovnih sistema u Bosni i Hercegovini. Prilagođavanje formalnog obrazovanja novim potrebama zdravstvenih sistema je od suštinskog značaja za poboljšanje kvaliteta zdravstvenih usluga, a samim tim i za pozitivan uticaj na efikasnost zdravstvenih sistema u BiH.

Značajan uspjeh je ostvaren u okviru treće komponente projekta koja je usmjerena na obrazovanje medicinskih sestara na javnim fakultetima/studijskim programima zdravstvene njege u BiH i to kroz:

• Postignut je dogovor u definisanju kompetencija medicinskih sestara koje se trebaju steći na visokom nivou obrazovanja da bi se moglo odgovoriti na sadašnje i buduće zdravstvene potrebe i probleme stanovništva, a koji uključuje i dogovor o neophodnim izmjenama nastavnih planova i programa (NPP). U sklopu ovih aktivnosti revidirani su NPP-ovi za nivo bachelora na pet (5) visokoškolskih ustanova (VŠU), od kojih su tri (3) u primjeni. Za nivo mastera  NPP-ovi su revidirani na svih šest (6) javnih fakulteta koji organizuju ove programe zdravstvene njege, od kojih su na četiri (4) već u primjeni. Na nekim fakultetima/studijskim programima zdravstvene njege razvijeni su katalozi kliničkih vještina. Do sada su opremljeni kabineti kliničkih vještina na osam (8) javnih VŠU, a medicinske sestre koje ih vode su osposobljene za rad u kabinetima.

• Razvijene su strategije za izgradnju domaćih predavačkih kapaciteta medicinskih sestara na visokom nivou obrazovanja. Projekat je podržao medicinske sestre koje su ispunjavale propisane kriterijume za dodjelu stipendija za master i doktorske studije. Stipendijama je do sada podržano ukupno šezdeset pet (65)  studenata.

1.2. Značaj podrške studentima zdravstvene njege/sestrinstva koji dolaze iz nerazvijenih i izrazito nerazvijenih jedinica lokalne samouprave

Medicinske sestre-tehničari igraju ključnu ulogu u pružanju zdravstvene njege građanima malih i izoliranih zajednica diljem Bosne i Hercegovine. One najčešće ostvarujui prvi, a nekada i jedini kontakt sa korisnicima zdravstvene zaštite u nerazvijenim područjima. S evidentnim porastom potražnje za zdravstvenim radnicima općenito, raste i potreba za medicinskim sestrama-tehničarima u ovim područjima. Više nego ikada prije, studenti sestrinstva koji dolaze iz nerazvijenih i izrazito nerazvijenih općina  mogu pronaći prilike za zaposlenje u svom rodnom mjestu i na taj način poboljšati zdravstvene ishode svoje lokalne zajednice.


 1Izrazi koji se koriste u ovom vodiču za prijavu, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.


Tabela 1. Lista javnih fakulteta u BiH sa master studijama zdravstvene njege/nauka

Naziv fakulteta
Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu
Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Mostaru
Medicinski fakultet Univerziteta u Zenici
Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli
Studijski program „Zdravstvena njega“ Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru
Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Bihaću
Medicinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
Medicinski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu
Visoka medicinska škola Prijedor

2.  Uvjeti i procedura apliciranja za ProSes stipendiju

2.1. Kriteriji za stipendiranje na I, II i III ciklusu studija zdravstvene njege/nauka

Pravo na prijavu prema dole navedenim kriterijumima (tabela 3) imaju studenti bachelor (II, III ili IV godina), master i doktorskih studija na jednom od javnih fakulteta u BiH. Studenti se mogu prijaviti za stipendiranje jednog semestra tekuće akademske godine (2022/2023) koji su upisali i uplatili u punom iznosu. 

Rok za apliciranje je: 15.11.2022.

2.2. Procedura obrade aplikacija

Komisija vrši obradu aplikacija, a konačnu odluku o dodjeli bespovratnih sredstava donosi direktor Fondacije fami na osnovu preporuke predsjednika komisije. Kandidati će o odluci biti obavješteni do 21.11.2022. godine. Stipendije će se dodijeljivati u iznosu od 50-100% od ukupnog iznosa školarine za dati semestar, u zavisnosti od ukupnog broja prijavljenih kandidata koji ispunjavaju uslove, kao i od raspoloživih sredstava. Odabrani kandidati će potpisati ugovor o stipendiranju sa Fondacijom fami. U slučaju velikog broja prijava prednost pri dodjeli stipendija će biti data studentima koji ostvare veći broj ukupnih bodova.

2.3. Potrebni dokumenti za apliciranje 

Tabela 3.  Potrebni dokumenti i kriteriji za dodjelu sipendija za I, II i III ciklus master studija zdravstvene njege/nauka

Potrebni dokumenti
Kriterij
Vrsta kriterija
Potvrda ili ugovor o redovnom studiranju, sa
podatkom o upisanom semestru
Upisane bachelor (II, III ili IV godina), master ili doktorske studije na nekom od javnih fakulteta sa studijama zdravstvene njege/nauka u BiH
Eliminatorni
(ispunjava/
ne spunjava)
Potvrda o trajanju semestra tekuće kalendarske godine
(2022/2023)
Semestar za koji se traži podrška je upisan u 2022/2023. godini i u cjelosti uplaćen
Eliminatorni
(ispunjava/
ne punjava) 
Kopija uvjerenja o državljanstvu
Mjesto rođenja u nerazvijenoj općini/opštini
Eliminatorni
(max. 15 bodova)
-
Mjesto rođenja u izrazito nerazvijenoj općini/opštini

Eliminatorni
(max. 15 bodova)
Kopija lične karte (dvostrano)

Prebivalište u nerazvijenoj općini/opštini
Eliminatorni
(max. 15 bodova)

-

Prebivalište u izrazito nerazvijenoj općini/opštini
Eliminatorni
(max. 15 bodova)
Potvrda ili kopija uvjerenja o prosjeku ocjena u skladu sa upisanim i u prijavi navedenim ciklusom studija

Ostvareni prosjek ocjena tokom I ciklusa studija (prethodna godina)
Uspješnosti (max. 6 bodova)
- Ostvareni prosjek ocjena tokom II ciklusa studija
Uspješnosti (max. 6 bodova)
- Ostvareni prosjek ocjena tokom III ciklusa studija
Uspješnosti (max. 6 bodova)
Javno dostupna lista korisnika stipendija2

Kandidat/kanditakinja nije ranije koristio ProSes stipendiju Dodatni (2 boda)
Ostala obavezna dokumentacija
Popunjen prijavni obrazac 1D
Potvrda o cijeni semestra
Orginal uplatnica ili potvrda o uplaćenom semestru za koji se traži podrška

 2Odobrene stipendije za studente II i III ciklusa studija zdravstvene njege
Napomene
1. Kandidat može dostaviti na istoj potvrdi više od jednog traženog podatka u slučaju da je ista ustanova nadležna.

Dokumente za prijavu je potrebno poslati na adresu: Fondacija fami, Višegradska 24, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina (uz naznaku na koverti: „Prijava za ProSes stipendiju“).

Za preuzeti: Prijava za dodjelu stipendija za studente iz nerazvijenih i izrazito nerazvijenih općina/opština - Obrazac 1D PDF dokument.