U saradnji sa entitetskim gender centrima, u februaru i martu 2019. godine smo organizovali dvije radionice na temu roda i zdravlja. U radionicama je učestvovalo 19 saradnika i partnera projekta iz nekoliko zdravstvenih i obrazovnih ustanova i institucija Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko distrikta.

Cilj radionica je bio da se učesnici upoznaju sa osnovnim pojmovima i standardima koji se odnose na ravnopravnost polova, te načinom uključivanja principa rodne ravnopravnosti u sve aktivnosti projekta i u oblast zdravlja uopšte. Tom prilikom, učesnici su potpisali povelje o rodnoj ravnopravnosti i na taj način se simbolično obavezali da u svom svakodnevnom radu i životu doprinose
dostizanju ravnopravnosti polova. 

Rodna jednakost je osnovno ljudsko pravo, a rodno odgovoran strateški pristup je jedno od rukovodećih načela Projekta jačanja sestrinstva u BiH. Standardi rodne ravnopravnosti u oblasti zdravlja su definisani nizom međunarodnih dokumenata, kao i domaćim pravnim i institucionalnim okvirom.

Projekat će nastaviti sa organizovanjem sličnih radionica sa gender centrima, sa kojima ima potpisane sporazume o saradnji. Pored toga, gender centri učestvuju i davanjem preporuka za uključivanje pitanja ljudskih prava i rodne ravnopravnosti u određene aktivnosti projekta i njegovih radnih grupa.


Dodatne informacije:

Gender akcioni plan Bosne i Hercegovine za period od 2018. do 2022. godine - PDF dokument