Donirana informatička oprema javnim fakultetima sa zdravstvenim studijama.

Projekat je donirao informatičku opremu za pet visokoškolskih ustanova sa Master programom studija zdravstvene njege/zdravstvenih nauka u Banjaluci, Istočnom Sarajevu, Mostaru, Sarajevu i Zenici. Set opreme uključuje po dva laptop računara, data projektor, kopir aparat i dva eksterna hard diska, a koristiće je studenti Master studija u svom naučno-istraživačkom radu.

Spomenuta oprema je dio šire podrške projekta unapređenju akademskog obrazovanja medicinskih sestara  u BiH. U prethodnom periodu, projekat je pomogao reviziju nastavnih planova i programa prvog i drugog ciklusa i njihovo usaglašavanje sa standardima i direktivama Evropske unije.

Pored toga, obezbijeđena je i oprema za kabinete kliničkih vještina. U njima studenti vježbaju dijagnostičke i terapeutske procedure i sestrinske intervencije u realnom radnom okruženju. Na taj način se pripremaju za kliničku praksu u zdravstvenim ustanovama i osposobljavaju da stručno i efikasno pružaju zdravstvenu njegu.

Stalnim reformama i usklađivanjima u obrazovanju medicinskih sestara-tehničara osigurava se kontinuirano unapređivanje njihovog znanja i vještina, neophodnih da odgovore na svakodnevne izazove u praksi i zdravstvene potrebe korisnika.