Pristup sestrinstvu u zajednici/polivalentnoj patronaži

Pružanje standardizovanih usluga koje prepoznaje zdravstveni sistem, u kombinaciji sa poboljšanim pristupom ovim uslugama za cjelokupno stanovništvo, posebno za ranjive i socijalno isključene grupe, će pomoći sveobuhvatnijem odgovoru na njihove zdravstvene potrebe. Poboljšan pristup uslugama sestrinstva u zajednici/patronaže će se obezbijediti kroz primjenu modela pružanja ovih usluga testiranih tokom prve faze projekta. Prilagođeni i zvanično usvojeni modeli će definisati obim usluga sestrinstva u zajednici/patronaže i načine njihovog pružanja, što će doprinijeti njihovom prepoznavanju od zdravstvenog sistema i obezbijediti saradnju sa drugim službama i organizacijama unutar i van zdravstvenog sektora.

Obuka medicinskih sestara-tehničara za rad u zajednici u Bihaću i Trebinju

ProSes kontinurano nastavlja sa dodatnom edukacijom iz oblasti polivalentne patronaže/sestrinstva u zajednici. Nakon što su prethodno obuhvaćeni Zenica, Vitez, Derventa,
Prnjavor, Tešanj, Gračanica, Doboj i Teslić, u toku je obuka 29 medicinskih sestara-tehničara iz domova zdravlja Bihać i Trebinje.

Menadžment dijabetičnog stopala

Dijabetes i njegove komplikacije su rastući problem u svijetu. „Menadžment dijabetičnog stopala: plan implementacije MKCK je pripremljen da pomogne kliničkim timovima da organizuju njegu za pacijente sa dijabetesom u domovima zdravlja, bolnicama i/ili centrima za rehabilitaciju.

Završena obuka 10 edukatora iz oblasti sestrinstva u zajednici

Da bi adekvatno brinuli o zdravlju građana iz svojih timova porodične medicine, medicinskim sestrama-tehničarima neophodna je sveobuhvatna edukacija iz polivalentne patronaže/sestrinstva u zajednici.